10. Sınıf Allah İnancı Konusu Özeti

0

10. sınıf Din Kültürü dersi Allah İnancı Konusu kısaca özeti. Allah insan ilişkisi, temel inanç ilkeleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı.

ALLAH İNANCI (10. SINIF)

Allah-İnsan İlişkisi:

insan, Allah’ı ve kendi yaratılışını kavrayabilecek özellikte yaratılmıştır. Her varlık Allah tarafından belirlenmiş bir kanun ile yaratılmıştır. Her yaratılışın bir amacı vardır. Bunların hepsi, tesadüfi değil “bilinçli bir tasarım”ı ortaya koymaktadır. Evrendeki düzen, her şeyin bir yaratanı, yaşatanı ve gözeteni olması, Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlar.

Advertisement

• Allah Yaratandır;çünkü yaratılıştaki sıra, düzen ve uyumluluk kusursuz bir yaratıcının varlığını gerektirir.

• Allah Yaşatandır; çünkü yaşam da ölüm de onun izniyle olur. Allah her canlının varlığını devam ettirmesi için uygun şartları hazırlamıştır, insana yol göstermek için kutsal kitaplar, dinler ve peygamberler göndermiştir. Bu anlamda Allah yarattıklarını yalnız bırakmaz.

• Allah Gözetendir; çünkü bütün varlık alemini yarattığı için bilir. Her varlık için belirli kanunlar koyar ve yaratılanlar da Allah’ın bu kanunlarının dışına çıkmazlar.

İnsanın Allah ile iletişimi:

Dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okumadır.

Advertisement

Dua; insanın isteklerini Allah’a aracısız iletme-sidir. Dua, ibadetin özüdür.

İbadet; insanın Allah’a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak yaptığı iyi amaçlı her türlü davranış örnekleridir. Başlıca ibadetler; namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek, dua okumak, Kur’an okumak, kurban kesmek ve sadaka vermektir. Bunlar sistematik ibadetlerdir. Bunun dışındaki her türlü iyi davranış da İslam’da ibadet olarak kabul edilir.

Tövbe; insanın işlediği bir günah ve hatadan dolayı pişmanlık duyup Allah’tan bağışlanma istemesidir. Tövbe etmek insanı yüceltir, vicdanını güçlendirir.

Kur’an Okumak; insana yol gösterir. Allah’a ve yarattıklarına alt kesin ve doğru bilgiler verir. Allah’ı tanımanın ve ona yaklaşmanın en gerekli yoludur.

Temel İnanç İlkeleri:

Eskiden bu yana bildiğimiz şekliyle, “imanın şartları”dır. Altı tanedir. Bunlar; Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklere inanmak, kutsal kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak, kadere – kazaya ve Allah’ın her şeyi bildiğine inanmak.

Advertisement

1. Allah’ın Varlığına ve Birliğine İnanmak:

İslam dininde “tevhid” ilkesi ile adlandırılır. Allah hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için onu sıfatları ile tanımlayabiliriz. Çünkü düşünsel anlamda Allah’ı tanımlayanlayız. Allah’a ait sıfatlar zati ve subuti sıfatlar olarak ikiye ayrılır.

Zati Sıfatlar: Sadece Allah’a ait olan, Allah için düşünebileceğimiz, başka canlılarda örneğini ve benzerini görmediğimiz sıfatlardır. Bunlar;

Vücut;Allah vardır, varlığı kendindendir.

Kıdem; varlığının başlangıcı yoktur.

Beka; varlığının sonu yoktur.

Advertisement

Vahdaniyet; birdir, eşi-benzeri yoktur.

Muhalefetün li’l – Havadis sonradan olanlara benzemez.

Kıyam bi Nefsihi; varlığını sürdürmek için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.

Subuti Sıfatlar: Allah’ta sınırsız olan. diğer canlıların da kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için kaynağını Allah’tan aldıkları sıfatlardır. Bunlar;

Hayat; canlıdır, her türlü canlılığın kaynağıdır.

Advertisement

İlim; Allah her şeyi bilendir, bilgisi sınırsızdır.

Semi; Allah her şeyi kendine özel bir şekilde işitir.

Basar; her şeyi görür, hiçbir şey ona gizli değildir.

İrade; her şey onun dilemesiyle gerçekleşir.

Kudret; sonsuz güç sahibidir.

Advertisement

Kelam; konuşmasıdır. Peygamberlerine vahiy göndermesi bu sıfatın yansımasıdır.

Tekvin; yaratmak demektir. O, dilediği her şeyi yaratır.

2. Meleklere İnanmak:

Nurdan (ışık) yaratılmış; fizyolojik özellikleri, cinsiyet ve iradeleri olmayan varlıklardır. Kur’an’da ismi geçen bazı melekler şunlardır:

Cebrail, peygamberlere vahiy getirir.

Azrail, bize verilen canı almakla görevlidir.

Advertisement

Mikail, tabiat olaylarının işlemesinden sorumludur.

İsrafil, kıyametin kopmasını ilan eden “sur”a Lifleyecek melektir.

Bu dört büyük melek dışında; kabirdeki sorgu melekleri (münker-nekir), insan davranışlarını yazan melekler (kiramen kâtibin), cennet kapısındaki melekler (rıdvan melekleri) ve cehennem kapısında bekleyen melekler (zebaniler) vardır.

3. Kutsal Kitaplara İnanmak:

Peygamberler aracılığıyla gelen Allah’ın vahyinin (sözlerinin) bir araya gelmesiyle oluşan sözler bütünüdür. Doğru ve tamamlanmış olarak yaşayan tek ilahi kitap Kur’an’dır. Tevrat, Zebur ve İncil kendi din adamları tarafından deformasyona uğratılmıştır.

İlahi kitaplar ve peygamberleri şunlardır:

Advertisement

Tevrat: Hz. Musa’ya gönderilmiş, Yahudiliğin kitabıdır.

Zebur: Hz. Davud’a gönderilmiş, Yahudiliğin kitabıdır.

İncil: Hz. İsa’ya gönderilmiş, Hristiyanlığın kitabıdır.

Kur’an: Hz. Muhammed’e gönderilmiş, İslamiyet’in ve bütün insanlığın evrensel kitabıdır.

ilahi kitapların deforme olmamış hâlleri, vahye dayandığı için evrensel bir karakter taşır. İslam inancına göre Kur’an dışındaki diğer kutsal kitaplar hem orijinalliğini hem de evrenselliğini kaybetmiştir.

Advertisement

4. Peygamberlere İnanmak:

Allah’tan gelen vahyi (onun sözleri) insanlara bildirmekle (tebliğ) görevlidirler. Peygamberlik süreci Hz. Âdem ile başlar, Hz. Muhammed ile son bulur. Her topluluğa bir peygamber gönderilmiştir. Peygamberler insanların doğru yolu bulmaları için mucize göstermişlerdir. Peygamber’imizin en büyük mucizesi Kur’an’dır. Peygamberlerin;

• Zeki olmak (fetanet),

• Güvenilir olmak (emanet),

• Doğru olmak (sıdk),

• Günah işlememek (ismet)

Advertisement

• Allah’tan aldıkları emirleri topluma iletmek (tebliğ) şeklinde biz insanlardan ayrılan özellikleri vardır. Bahsedilen bu özelliklerin bir kısmı insanlarda da vardır. Fakat bu özellikler, peygamberlerde diğer insanların aksine kusursuz ve eksiksiz ortaya çıkar.

5. Ahiret Hayatına İnanmak:

Yeniden diriliş, hesap günü demek olan ahiret, bu dünya hayatının bitmesiyle başlayacak olan yeni bir hayat sistemidir. Yaşadığımız evrenin sonu kıyamet ile bitecek, “mahşer” denilen toplanma yerinde insanlar toplanacak, “mizan” denilen bir mahkemede sorgulanacak ve bizim için sonsuz sürecek olan yeni bir hayata başlangıç yapılacaktır.

Ahiret hayatı insanı;

• Ölümden sonraki hayata hazırlar,

• Hakların iade edileceği bir yer olması açısından mutlu eder,

Advertisement

• Davranışlarımızı kontrol altında tutar,

• Toplumsal anlamda fayda ortaya çıkarır,

• Bize mutluluk ve güven verir.

6. Kader ve Kazaya İnanmak:

Kader ölçü, miktar, plan, hüküm anlamlarına gelir. İslam’a göre ise; evrendeki her şeyin Allah’ın bilgisiyle meydana geldiğini kabul etmektir. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar kader ile düzenlenir, buna evrenin kaderi denir. İnsanın özgür iradesinin sonucu meydana gelen fiiller ise insanın kaderini açıklar.

Advertisement


Leave A Reply