11. Sınıf DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu İle İlgili Testler

0

11. sınıf biyoloji dersi, DNA’nın yapısı ve replikasyonu konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 11. sınıf biyoloji testleri.

DNA

11. Sınıf DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu İle İlgili Testler

TEST 1

1. DNA’nın nükleotit sayısının belirlenmesiyle ilgili olarak;
I. Baz çeşitlerinin sayısı ve aralarındaki hidrojen bağı sayısı
II. Yapısına katılan nükleotit çeşitleri
III. Deoksiriboz sayısı
IV. Nükleotitler arasındaki fosfat şeker bağı sayısı
verilenlerden hangileri tek olarak kullanıldığında hesaplamada yeterlidir?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve I
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

2. Nükleik asitlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi, DNA’nın RNA’ya göre büyük moleküllü bir yapıya sahip olduğunu kesin olarak gösterir?

A) Prokaryot hücrelerde sitoplazmada bulunması
B) Ökaryot hücrelerde mitokondride bulunması
C) Fostat şeker bağlarından oluşması
D) Hidrojen bağlarıyla birleşmiş iki iplikten oluşması
E) Yapısında deoksiriboz şekerinin bulunması

3. Nükleotitlerin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait oldukları;
I. Şeker çeşitleri
II. Baz çeşitleri
III. Fosfat
IV. Fosfodiester ve glikozit bağları verilenlerden hangilerine bakılarak bulunabilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve I
D) II ve IV
E) III ve IV

4. Nükleotiti hafif azot \displaystyle {{N}^{14}} içeren DNA molekülü, ağır azot \displaystyle {{N}^{15}} içeren besiyerinde iki defa eşleniyor.
Buna göre II. eşlenmede oluşan DNA’ların, melez/ağır (DNA) oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1/1
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/4
E) 2/3

5. Bir DNA molekülüyle ilgili olarak;
I. Pürin bazlarının sayısı primidin bazlarının sayısına eşittir.
II. Adeninle timin bazları arasında ikili, guaninle sitozin bazları arasında üçlü zayıf hidrojen bağı kurulur.
III. DNA’yı oluşturan nükleotitlerde fosfat ve şeker dizilimi aynıdır, bazlar farklıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

6. Normal azot taşıyan DNA’ya sahip bir bakteri, işaretli azot taşıyan besiyerinde bir defa bölünmesi sağlanıyor.
Birinci besiyerinden alınan bakteri, normal azot taşıyan ortamda iki defa bölünmeye bırakılmıştır.
Bu uygulamalar sonucunda ikinci besiyerinde oluşan bakterilerin DNA’larıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) %75 hafif, %25 melez
B) %75 melez, %25 ağır
C) %50 hafif, %50 melez
D) %75 ağır, %25
E) %75 melez, %25 hafif

7. RNA molekülü DNA’dan farklı olarak, 3 çeşit olarak hücrelerde bulunur. RNA molekülleriyle ilgili;
I. Protein sentezinde görev yapma
II. Çekirdekte DNA tarafından sentezlenme
III. Amino asitleri ribozomlara taşıma
IV. Ribozomların yapısına katılma
verilenlerden hangileri her üç RNA molekülü için de doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

8. Aşağıda RNA ve çeşitleriyle ilgili bazı özellikler verilmiştir.
I. Riboz şekeri taşıma
II. Protein sentezinde kalıp olarak görev yapma
III. Ribozom yapısına katılma
IV. Çekirdekte DNA’dan sentezlenip, sitoplazmaya geçme
V. Tekrar tekrar kullanılabilme
Hangileri yalnızca mRNA (mesajcı RNA)’ya ait özelliklerdendir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V

9. RNA çeşitlerinden biri olan tRNA (taşıyıcı RNA) ile ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Çekirdekte DNA tarafından sentezlenir.
B) Sitoplazmada serbest olarak bulunur.
C) Yapısında hidrojen bağları bulunur.
D) Tekrar tekrar kullanılabilir.
E) Her amino asit çeşiti, bir çeşit tRNA tarafından taşınabilir.

10. Kalıtsal materyallerin oluşumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nükleotit sentezi sırasında riboz şekeri kullanılır.
B) Genlerin yapısında urasil nükleotit bulunmaktadır.
C) Gene karşılık gelen kodonlardan biri, genden daha büyüktür.
D) Gende zayıf hidrojen bağları bulunur.
E) Genler peptit bağlarından oluşurlar.

11. DNA eşlenmesine replikasyon, DNA’dan mRNA okunmasına ise translasyon denir.
Buna göre replikasyon ve translasyonun görüldüğü hücre organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Translasyon Replikasyon
A) Sentrozom Ribozom
B) Mitokondri Golgi
C) Ribozom Kloroplast
D) Golgi Ribozom
E) Ribozom Lizozom

12. 1600 nükleotiti bulunan ve A/G oranı 3 olan bir DNA molekülünde hidrojen bağı sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1200
B) 1600
C) 1800
D) 2200
E) 3300

13. Aşağıdaki şekilde DNA nın karşılıklı zincirlerinde bulunan iki nükleotit verilmiştir.

Buna göre x, y ve z nin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

X Y Z
A) Şeker Fosfat Timin
B) Adenin Fosfat Sitozin
C) Fosfat Şeker Sitozin
D) Şeker Sitozin Fosfat
E) Fosfat Sitozin Şeker

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply