12. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Konusu İle İlgili Testler

0

12. sınıf Coğrafya dersi, Beşeri Sistemler konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf Coğrafya testleri.

Coğrafi Avrupa Haritası

12. Sınıf Coğrafya Beşeri Sistemler Konusu İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkinliklerin doğal koşullara olan etkisine örnek verilemez?

A) Fosil yakıtlardan enerji üretimi arttıkça hava kirliliğinin artması
B) Baraj göllerinin artmasının biyoçeşitliliğe zarar vermesi
C) Kurak bölgelerde tarımsal üretimin ve ürün çeşidinin az olması
D) Orman ürünleri üretimi artırılırken, ormanların tahrip edilmesi
E) Sanayi üretimi arttıkça çevre kirliliğinin artması, biyoçeşitliliğin azalması

2. Yeryüzündeki ilk yerleşmelerdeki insanların faaliyetlerine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

A) Avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürmeleri
B) Mağara ve ağaç kovukları gibi kapalı mekanları barınma yeri olarak seçmeleri
C) Sivri taşları ve mızrakları silah olarak kullanmaları
D) Yerleşme yerlerinin genelde tarımsal faaliyetlere uygun akarsu boylarında yer alması
E) Modern yöntemler kullanarak, birim alandan yüksek verim elde etmeleri

3. Aşağıdakilerden hangisi insanların ilk yerleşik hayata geçişlerinde en fazla etkili olan faktördür?

A) Yeraltı kaynaklarının işletmeye açılması
B) Sanayi devriminin başlaması
C) Kutsal şehirlerin ortaya çıkması
D) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başlanması
E) Ticaret faaliyetleri yapma isteği

4. I. Ticari faaliyetlerin yaygınlaşması
II. insanların mağara ve doğal taş oyuklarda yaşamaya başlaması
III. ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıkması
IV. Yönetici, asker, çiftçi ve zanaatkâr gibi mesleklerin ortaya çıkması
V. İlk tarımsal faaliyetlerin başlaması
Yukarıda verilenlerden hangileri maden çağında (kalkolitik) ortaya çıkan faaliyetlerden biri değildir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve V
D) II ve V
E) III ve IV

5. Üçüncül ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bir ülkede aşağıdaki etkinliklerden hangisiyle geçimini sağlayan kişi sayısı daha fazladır?

A) Tarım
B) Hizmet
C) Sanayi
D) Madencilik
E) Hayvancılık

6. Aşağıdakilerden hangisi üçüncül faaliyetlerde çalışanlara örnektir?

A) Zonguldak’taki maden işçisi
B) Konya’da buğday üreten çiftçi
C) Artvin’deki öğretmen
D) Trabzon’daki balıkçı
E) Karabük demir-çelik fabrikasındaki mühendis

7. Aşağıdakilerden hangisi taş devrinde insanların geçim tarzlarında meydana gelen değişimlerden birisi değildir?

A) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri başlamıştır.
B) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
C) Ticaret faaliyetleri başlamıştır.
D) Dünya nüfusunda hızlı bir artış olmuştur.
E) Demirin işlenmesiyle madencilik gelişmiştir.

8.

Yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen alanların hangisinde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı en fazladır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

9. I. Birincil ekonomik faaliyetler yaygındır.
II. Hammadde ihracatı fazladır.
III. Ortalama yaşam süresi uzundur.
IV. Üçüncül ekonomik faaliyetler gelişmiştir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri az gelişmiş ülkelere örnek verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

10. Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A) İklim şartları
B) Yükselti ve yerşekilleri özellikleri
C) Yıllık sıcaklık ortalaması
D) Teknolojik gelişmeler
E) Yeraltı kaynaklarının zenginliği

11. Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik faaliyetlerin ya da ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu ülkeleri birbirinden ayıran bir özellik değildir?

A) Ulaşım ağı çeşidi ve kalitesi
B) Nüfus artış hızı
C) Kişi başına düşen milli gelir
D) Dış ticaret açıkları
E) Km2’ye düşen insan sayısı

12. İklim, yer şekilleri, bitki örtüsü gibi doğal koşullar üretim faaliyetleri üzerinde etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, doğal koşulların üretim faaliyetlerine olan etkisine örnek gösterilemez?

A) Yüksek enlemlerde tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması
B) Engebeli alanlarda tarımda makine kullanımının zor olması
C) Genç oluşumlu arazilerde jeotermal enerji üretilebilmesi
D) Kâğıt ve mobilya üretimi nedeniyle ormanların zarar görmesi
E) Düzlük bölgelerde hidroelektrik potansiyelin düşük olması

13. Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların üretime etkisine örnek verilemez?

A) Doğu Anadolu Bölgesi’nde hidroelektrik üretiminin fazla olması
B) Turunçgillerin en fazla Akdeniz Bölgesi’nde yetişmesi
C) Karadeniz Bölgesi’nde evlerin ahşaptan yapılması
D) Ege Bölgesi’nde fay kaynaklarından jeotermal enerji üretiminin yapılması
E) Karadeniz Bölgesi’nde ulaşım yollarını kısaltmak için tüneller yapılması

14. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yerşekillerinin engebelilik oranı ve olumsuz iklim koşullarından en az etkilendiği söylenebilir?

A) Sanayi
B) Madencilik
C) Ulaşım
D) Ticaret
E) Tarım

15. Aşağıdakilerden hangisi beşeri koşulların üretime etkisine örnek olarak verilemez?

A) Moda akımlarıyla bazı giysi ve takıların üretiminin artması
B) Sulama olanaklarının gelişmesiyle tarımsal üretimin artması
C) Teknolojinin gelişmesiyle sanayi üretiminde artış görülmesi
D) Bir ülkenin izlediği politika nedeniyle bazı kimyasal ürünlerin üretimini sınırlandırması
E) Sermaye olanaklarının fazla olduğu ülkelerde ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi

16. Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerinde hem doğal koşullar hem de beşeri faktörler etkilidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi beşeri koşulların üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

A) Teknolojik gelişmelerin tüketim olanaklarını artırması
B) Moda akımların bağlı olarak bir malın üretiminde büyük artış görülmesi
C) Sermaye olanaklarının fazla olduğu ülkelerde sanayi üretiminin fazla olması
D) Kar, tipi, sis gibi kötü hava koşullarının özellikle kış aylarında dağıtım faaliyetlerini aksatması
E) Kara ve demiryolu ağının gelişmiş olduğu bölgeler arasında ticaret imkanlarının daha canlı olması

17.
Üretimi etkileyen doğal koşulları gösteren şemada kaç numaralı koşulun yeri yoktur?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

18. – Engebeli bölgelerde hidroelektrik üretim potansiyelinin fazla olması
– Kahve, kauçuk ve kakaonun yalnız tropikal kuşakta üretilmesi
– Engebeli arazilerde tarımda makine kullanımının zor olması
Aşağıdakilerden hangisi üretimde yukarıda verilenlere benzer bir örnektir?

A) Sanayi üretiminin artmasının biyoçeşitliliği ve çevre kirliliğini etkilemesi
B) Soğuk bölgelerde yakıt tüketiminin fazla olması
C) Kurak bölgelerde sulama suyu tüketiminin fazla olması
D) Turunçgil ve fındığın Türkiye’nin her bölgesinde yetiştirilememesi
E) Fosil yakıtlarda enerji üretimini artırmak isterken ormanların tahrip edilmesi

19. Beşeri koşulların tüketime etkisine örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez?

A) Nüfusun fazla olduğu ülkelerde tüketim giderlerinin fazla olması
B) Eğitim seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde kağıt tüketiminin fazla olması
C) Soğuk bölgelerde yakıt tüketiminin fazla olması
D) Sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde enerji tüketiminin fazla olması
E) Dünya nüfusu arttıkça doğal kaynak tüketiminin artması

20. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki doğal kaynaklardan biri değildir?

A) Toprak
B) Madenler
C) Akarsu
D) Kağıt
E) Linyit

21. Üçüncül ekonomik faaliyetlerin daha çok geliştiği bir ülkede aşağıdakilerden hangisi görülemez?

A) Sanayisi gelişmiştir.
B) Tarımda birim alandan alınan verim yüksektir.
C) Doğum oranı azdır.
D) Bağımlı nüfusu fazladır.
E) Üretimde doğal koşullara bağımlılık azdır.

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2

Leave A Reply