12. Sınıf Fizik Fiziğin Doğası Konusu İle İlgili Testler

0

12. sınıf Fizik dersi, Fiziğin Doğası konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf fizik testleri.

Fiziksel Değişim

Buzun erimesi

12. Sınıf Fizik Fiziğin Doğası Konusu İle İlgili Testler

TEST 1

1. I. Atomun parçalanabildiğini keşfetmek
II. Atomun parçalanması ile enerji açığa çıktığını keşfetmek
III. Atom bombasını keşfedip insanlar üzerinde kullanmak
Yukarıdakilerden hangileri bilimin kötü kullanımına örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve I

2. Bilim ve teknolojide gelişmeler sonucunda insanların aşağıda belirtilenlerden hangisine olan ihtiyacı en çok artmıştır?

A) Işık
B) Enerji
C) Zaman
D) Gıda
E) Mekan

3. 19 yy. da bilim insanları arasında hangi bilim dalı ile ilgili “artık yapılabilecek bir şeyin kalmadığı, sadece daha fazla ayrıntıya inmeye yönelik çalışmaların yapılabileceği” görüşü hâkimdi?

A) Fizik
B) Kimya
C) Biyoloji
D) Epistemoloji
E) Matematik

4. Epistemoloji bilimi aşağıda verilenlerden hangisini araştırır?

A) Bilimsel çalışma metodları nelerdir?
B) Bilimsel çalışma metodları nasıl olmalıdır?
C) Bilginin ilk kaynağı nedir?
D) Bilimin ulaşacağı son ne nokta ne olabilir?
E) Bilgi nasıl tasnif edilmelidir?

5. Bilimsel bilgilerin değişip gelişmesinde;
I. Şüpheci bir yapıda olma.
II. Kesin doğru diye bakılan bilgileri tekrar sorgulama.
III. Kesin doğru diye bakılan bilgileri tekrar gözden geçirme.
verilenlerinden hangilerinin etkisi vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

6. Fen bilimlerinde modern yaklaşıma göre bilimsel bilgiler;
I. Mutlak doğrular değildir.
II. Belirli şartlarda geçerlidir.
III. Belirli sınırlılıklar içerisinde geçerlidir, yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Bir disipline belli bir süre hâkim olan model veya kurumsal çerçeveye ne ad verilir?

A) Hipotez
B) Paradigma
C) Bilim
D) Teori
E) Yasa

8. Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Deneylerle ispatlarına gerek yoktur.
B) Bir kaç bilim adamının kabul etmesi yeterlidir.
C) Güvenilir olmaları gerekmez.
D) İnsanlığa hizmet etmeleri gerekmez.
E) Bilimsel bir bilginin geçerlilik alanı ve sınırları elde edilen yeni verilerle değişip geliştirilebilir.

9. Bilgilerin olgunlaşıp kabul görmeleri için;

I. Doğru ve güvenilir verilerle sürekli desteklenmeleri gerekir.
II. insanlığın hizmetine sunulmaları gerekir.
III. İnsanların yaşam kalitesi yükseltilmesi gerekir, yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

10. Yeni bir görüşün yeni bir paradigma olabilmesi için;
I. Kendi alanında ortaya çıkmış sorulara çözüm bulabilme potansiyeline sahip olmalı.
II. Bir teorinin bir parçası olmalı.
III. Çağını aşarak ileriye dönük yeni açılımlar yapmalı, yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

11. “Klasik mekanikten kuantum mekaniğine geçiş”, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Paradigma değişimi.
B) Teori değişimi.
C) Bilimsel yöntem değişimi.
D) Bilimsel yasa değişimi.
E) Hipotez değişimi.

12. Kontrollü deney yapmanın mümkün olmadığı durumlarda sonuçlara aşağıda verilenlerden hangisi ile ulaşılır?

A) Hipotezlerin değiştirilmesi ile.
B) Sonuçların ilân edilmesi ile.
C) Kapsamlı gözlemlerle
D) Modeller oluşturulması ile
E) Tahminler yapılması ile

13. “Fen bilimleri; ……I……. ve …….II……. yaklaşım olmak üzere iki grupta incelenir.”
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayacak kelimeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

I II
A) klasik modern
B) yeni eski
C) güncel modern
D) ileri normal
E) teorik pratik

14. “Kuantum mekaniği, belli sorulara cevap veremeyecek duruma düşebilir bu da yeni bir paradigma arayışını gerektirebilir.”
Yukarıda verilenden çıkarılan sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Paradigmalar hiç bir zaman değişmez..
B) Bilimsel bilgiler, mutlak gerçekler değil, belirli bir dönem kabul edilen en iyi açıklamalar.
C) Bilimsel yöntemler bilimin gelişmesine yardımcı olabilir.
D) Bilimsel yasalar geniş kabul gören gerçeklerdir.
E) Hipotez bilimsel çalışmalara yardımcı olur.

15. Bilimsel bilgiye ulaşmada,
I. Gözlem
II. Deney
III. Çıkarımda bulunma
IV. Teorik çalışmalar
V. Hayal gücü
verilenlerden hangileri etkilidir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2

Leave A Reply