1961 Anayasasının Özellikleri

0

1961 anayasası nedir? 1961 anayasasının özellikleri nelerdir? 1961 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi.

1961 ANAYASASI

♦1961 Anayasası temel hak ve özgürlükler alanında geniş bir düzenlemeye gitmiştir.

Advertisement

♦Yasaların anayasaya uygunluğunun denetimini sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

♦Hakimler Yüksek Kurulu kurulmuştur.

♦1961 Anayasasına göre seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ve genel oy ilkelerine göre yapılacaktır.

♦Hukuk Devleti İlkesi ve Sosyal Devlet ilkesi ilk defa 1961 Anayasası ile kabul edilmişlerdir.

Advertisement

♦1961 Anayasasında ilk kez güçler ayrılığı ilkesi benimsemiştir.

♦1961 Anayasası ile parlamenter sisteme geçilmiştir.

♦1961 Anayasası 2 meclisli bir sistemi kabul etmiştir. (TBMM’nin yanında Cumhuriyet Senatosu da kabul edilmiştir.)

♦1961 Anayasasında siyasi partiler, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak nitelendirilmiştir.

♦Milli Güvenlik Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

♦1961 Anayasası ile çoğulcu demokrasi anlayışına geçilmiştir.

Advertisement

♦Sendikalar kurma hakkı, grev hakkı, ilk kez 1961 Anayasası ile düzenlenmiştir.

1961 ANAYASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (1971 ve 1973 DEĞİŞİKLİKLERİ)

♦Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.

♦TRT’nin özerkliği tamamen kaldırılmıştır. Üniversitelerin özerkliği de büyük ölçüde azaltılmıştır.

♦Vergi, resim ve harç gibi mali yükümlülüklere uygulanan muhalefet ve istisnalarda değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

♦Memurların siyasi partilere ve sendikalara üye olması yasaklanmıştır.

♦Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur (AYİM).

♦Devlet Güvenlik Mahkemesi kurulmuştur. Devlet Güvenlik Mahkemeleri 2004 yılında yapılan bir Anayasa değişikliği ile Anayasada düzenlenen yargı kurumları arasından çıkartılmıştır.


Leave A Reply