7. Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Ekonomi ve sosyal hayat konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf Ekonomi ve Sosyal Hayat İle İlgili Testler

TEST 1

1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Kadir Bey öğrencilerine Osmanlı padişahlarının mesleklerini sormuştur.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Kadir Öğretmen’in sorusuna yanlış cevap vermiştir?

A) II. Osman – saraç
B) II. Mahmut – silah ustası
C) II. Mehmet – bahçıvan
D) I. Süleyman – kuyumcu

2. Efendiler, vakıfların varoluş esprisi göz önüne alınınca, bunun, dini ‘ kurumlar ile beraber hizmet ve sosyal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar. Vakıfların imarethaneler, bimarhaneler, hastaneler kütüphanelere, kervansaraylar, çeşmeler, mektepler, medreseler ve diğer irfan kurumlarını kapsamış olması, Vakıflara ait kanunların çözümünde uyulması zorunlu olan esasları göstermektedir.

Atatürk’ün söylediklerine bakılarak vakıfların aşağıdaki alanların hangisiyle ilgili çalışma yaptığı söylenemez?

A) Sağlık
B) Eğitim
C) Askerlik
D) Ticaret

3. Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimi etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Sulama
B) Gübreleme
C) Tohum Islahı
D) Sermaye

4. Ülkemizde tavuk çiftlikleri en çok Marmara Bölgesi’nde yoğunluk kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yoğunluğun Marmara Bölgesi’nde olmasının en önemli nedenidir?

A) İklimin elverişli olması
B) Nüfusun bu bölgede yoğun olması
C) Yeryüzü şekillerinin uygun olması
D) Ulaşımın rahat olması

5. Coğrafi Keşifler’le başlayan sömürgecilik Sanayi İnkılabı’ndan sonra artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışının artmasının nedeni olabilir?

A) Ham maddeye ihtiyacın artması
B) Yeni bitki ve hayvan türlerinin keşfi
C) Büyük krallıkların kurulması
D) Nüfusun artması

6. Bir ülkenin ekonomisinin birçok kaynağa dayanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik yapı
B) Coğrafi özellikler
C) Kültürel ilişkiler
D) Dini inançlar

7. Suat – Esnaf ve zanaatkarlar arasındaki dayanışmayı sağlayan teşkilattır.
Emre – Balkanlarda fethedilen bölgelere Türkmenlerin yerleşmesine denir.
Esra – Türkler Anadolu’da hamam, köprü çeşme, kervansaray kütüphane gibi yapılar yapmıştır.
Fuat – Sınırlara yakın bölgelerde kurulan beyliklere denir.

Yukarıdaki ifadelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Suat Ahi teşkilatından söz etmiştir.
B) Emre iskan politikasını anlatmıştır.
C) Fuat uç beyliği sisteminden söz etmiştir.
D) Esra medreselerin faydalarını anlatmıştır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçları içerisinde yer almaz?

A) Üretim ve ticaretin gelişmesi
B) Yeni fikir akımlarının ortaya çıkması
C) Üretimin artışı ile Avrupa ülkeleri arasında sömürge yarışının hızlanması
D) Osmanlı Devleti’nin Sanayi İnkılabı’ndan olumlu etkilenerek ekonomisini düzeltmesi

9. Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet adına maaş karşılığı bir görevli alırdı. Bu görevliye sipahi, bu uygulamaya da tımar sistemi denirdi. Tımar sisteminde topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı. Bu sebeple Tahrir Defterleri oluşturulmuştu.
Yusuf Öğretmenin anlatıklarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toprağın sahibinin kim olduğuna
B) Tahrir defterlerinin niçin hazırlandığına
C) Tımarların kimlere verildiğine
D) Tımar sistemin Selçuklulardaki ikta sistemine benzediğine

10. Ahilik Türk devletlerinde esnaf ve zanaatkarların aralarında birleşerek kurdukları mesleki birliktir.
Ahilik teşkilatı arasında işbirliği ve dayanışma vardır. Ahilik örgütlerinde ahlaklı olma ve dürüstlük çok önemliydi.

Aşağıdaki Ahilik teşkilatı görevlerinden hangisi hem üreticiyi, hem tüketiciyi korumuştur?

A) Üyelerinin ihtiyacını karşılama
B) Mesleki eğitim verme
C) Esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri yürütme
D) Üretimi denetleyerek kaliteyi ve standartı yükseltme

11.

Yıl Toplam Nüfus (milyon) Tarımsal Nüfus (milyon) Tarımsal Nüfus oranı %
1927 13,6 10,3 75,7
1980 44,7 25,1 56,1
2000 67,8 23,7 35,1
2006 72,9 22,6 26,2

Yukarıdaki tabloda Cumhuriyetin ilanından günümüze tarımsal nüfustaki değişim verilmiştir. Tablodaki verilenlere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tarım önemini yitirmektedir.
B) Tarımsal nüfus oranı sürekli azalmaktadır.
C) Tarımsal nüfus 1980 yılından itibaren düzenli azalmıştır.
D) 2000 yılında tarımla uğraşan nüfus toplam nüfusun yaklaşık üçte biri oranındadır.

12. İkta sistemin faydaları;
– Merkez ordusu güçlenmiştir.
– Üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
– Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.
– Merkezi otorite güçlenmiştir.
Buna göre ikta sisteminin aşağıdaki alanların hangisinde fayda sağladığı söylenemez?

A) Dini
B) Ekonomi
C) Siyasi
D) Askeri

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – C
3 – D
4 – B
5 – A
6 – B
7 – D
8 – D
9 – D
10 – D
11 – A
12 – D

TEST 2

1. 19. yüzyılda Avrupa devletleri, Sanayi İnkılabı ve artan nüfus karşısında sömürgeciliğe yöneldiler. 19. yüzyılda Portekiz’de ve İspanya’da sömürge imparatorlukları çökerken, İngiltere ve Fransa onların yerini aldı. Daha sonra Almanya, İtalya ve Rusya sömürge elde etme yarışına katıldılar. Buna göre, 19.yüzyılda sömürgeciliğin aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak geliştiği savunulabilir?

A) Siyasal birliğin sağlanmasına
B) Coğrafi Keşiflerin yapılmasına
C) Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
D) Üretim tarzının değişmesi ve ihtiyaçların artması

2. “Karsu’da misk veren hayvanlardan çok sayıda avlanır, kuru karanfil, zencefil ve tarçın bol bol yetiştirilir. Ayrıca Avrupa’ya hiç getirilmemiş baharatlar ve kokular da vardır…”
Marco Polo’nun söylediklerine bakılarak Karsu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Avcılık yapıldığına
B) Baharatçılıkta ilerlediklerine
C) Avrupa ile ticaret yaptıklarına
D) Kokuların ilk burada ortaya çıktığına

3. Ahilik Teşkilatı, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde 13. yüzyılda ortaya çıkmış esnaf ve zanaatkarların ticari hayatlarını şekilendiren sosyal bir teşkilattır.
Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının faydalarından biri değildir?

A) Esnaflar arasında dayanışmayı sağlamıştır.
B) Üretim kalitesinin artırılmasını ve fiyatların artırılmasını sağlamıştır.
C) Üyelerinin dini, ahlak, diğer alanlarda bilgilerinin artırılmasına çalışmıştır.
D) Tüccarlar arasında rekabeti artırıp ülkede asayişi bozmuştur.

4. Denizleri kontrol edebilen, dünya ticaretini, dünya ticaretini kontrol edebilen zenginlikleri dünyanın zenginliklerini kontrol edebilen de dünyayı kontrol eder.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın söylediklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Devleti’nde donanmanın zayıf olduğuna
B) Dünya ticaretini kontrol etmenin denizleri kontrol etmekten geçtiğine
C) Dünyaya hükmetmek isteyenlerin sadece denizciliğe önem vermesi gerektiğine
D) Dünyayı kontrol etmenin ekonomik zenginlikten geçtiğine

5. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih zamanında kurulmuştur. Medreselerin herbirinde on dokuz oda ve her medresenin bir müderrisi vardı. Müderrislere 50’şer akçe yevmiye verilirdi. Her medresenin odasında ikişer öğrenci olurdu. Şunlara vakıftan 2’şer akçe yevmiye ile imaretten ekmek ve çorba verilirdi.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Medrese öğrencilerinin yevmiye aldığına
B) Osmanlıların eğitime önem verdiğine
C) Osmanlı Devleti’ndeki tüm medreselerin Fatih zamanında kurulduğuna
D) Öğrencilerin ihtiyaçlarının vakıflar tarafından karşılandığına

6. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde medreselerde sadece dini eğitim verilmekte idi. Tanzimat Dönemi’nde ise batı tarzı okullar açılmış ve fen bilimlerine yönelinmiştir. Avrupa devletlerine verilen haklarla Osmanlı topraklarında yabancı okulların açılmasına izin verilmiştir.
Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batı tarzı okullar, Tanzimat Dönemi’nde açılmıştır.
B) Devletin izni olmadan yabancılar okul açamamaktadır.
C) Osmanlı eğitim sistemi zamanla gelişme göstermiştir.
D) Osmanlı medreseleri, zamanla batı eğitim sistemini kabul etmiştir.

7. Her insanın toplum içinde rahat ve huzurlu yaşayabilmesi için bir mesleğe sahip olması gerekir.
Bu nedenle kişinin meslek seçiminde başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?

A) Geçimini sağlayabilmesine
B) Yeteneklerine uygun olmasına
C) Ailesinin istediği bir meslek olmasına
D) Toplum içinde geçerli bir meslek olmasına

8. XIII. yüzyılda Anadolu’da esnaf ve zanaatkarları örgütlendirmede etkin bir rol oynayan Ahi Teşkilatı Moğolların Anadolu’yu istilaları sırasında büyük şehirlerde, hatta köy ve kasabalarda asayişi ve düzeni korumuşlardır. Teşkilatın bir yadımlaşma sandığı bulunduğu, zor duruma düşmüş esnafa yardım ettiği ayrıca fakir kişilere yardım ettiği de bilinmektedir.Bilal Bey öğrencilerinden verdiği bu bilgileri yorumlamalarını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin verilen bilgilerle İlgili yorumu yanlıştır?

A) Ahi Teşkilatı ticari hayat yön vermiştir.
B) Ahi Teşkilatı ülkeyi yönetme yetkisine sahiptir.
C) Ahi Teşkilatı Moğol tehlikesine karşı Anadolu’da birliği korumaya çalışmıştır.
D) Ahi Teşkilatı üyelerinin ve halkın ihtiyacını karşılamıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi inkılabı’nın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacındaki artışın sonuçlarından bin değildir?

A) I. Dünya Savaşı’nın çıkması
B) Sömürgeciliğin yaygınlaşması
C) Almanya’nın İngiltere’ye rakip çıkması
D) Tarımsal faaliyetlerin önemini kaybetmesi

10. İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılabı ile üretim hızlanmış bu durum ham madde ve pazar ihtiyacını artırmış, binlerce insanın çalıştığı fabrikalar ve büyük sanayi kentleri ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki bilgilere bakarak Sanayi İnkılabı’ nın aşağıdakilerden hangisini hızlandırması söz konusu olamaz?

A) Ticari faaliyetleri
B) El yapımı eserleri
C) Köyden kente göçü
D) Sömürgecilik yarışını

11. 18. ve 19. yüzyıllarda üretimin artmasıyla Avrupa sanayisi için ham madde ve pazar ihtiyacı artmıştır.
Bu İhtiyacın en önemli sonucu olarak aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Büyük şirketlerin kurulması
B) Milliyetçilik faaliyetlerin başlaması
C) Sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanması
D) İnsan hak ve özgürlüklerinin yaygınlaşması

12. Sanayi İnkılabı ile birlikte basit aletlerin yerini makineler almış teknoloji ve ulaşım imkanları gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A) Büyük fabrikalar kuruldu.
B) İnsan gücüne olan ihtiyaç daha da arttı.
C) Buhar gücüyle çalışan ulaşım araçları yapıldı.
D) işçilerin haklarını koruyan sendikalar ortaya çıktı.

13. Vakıf, İslam hukukuna göre bir kişinin kazandığı malın bir kısmını insanların yararına olacak bir iş için süresiz olarak ayırmasıdır. Osmanlı Devleti’nden önceki Türk devletlerinde de hükümdarlar, devlet adamları ve zengin kimseler kurdukları vakıflarla yoksul insanların sağlık, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik gereksinimlerini karşılamışlardır.

Vakıf sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Vakıfların giderlerinin devlet hazinesinden karşılandığına
B) Devlet ile halk arasında dayanışmayı sağladığına
C) Vakıf sisteminin Türk devletlerinde devamlı hale geldiğine
D) Aşevleri ve benzeri kurumlarda yoksulların ihtiyaçlarının karşılandığına

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – D
3 – D
4 – B
5 – C
6 – D
7 – B
8 – B
9 – D
10 – B
11 – C
12 – B
13 – A

Leave A Reply