7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, İletişim ve İnsan İlişkileri konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan;
• İletişim özgürlüğü
• Doğru bilgi alma hakkı
• Düşünceyi açıklama özgürlüğü
gibi maddeler aşağıdakilerden hangisini daha çok vurgulamaktadır?

A) Ulusal egemenliği
B) Özel yaşamın korunmasını
C) İnsan hak ve özgürlüklerini
D) Demokrasinin sınırlarının olmasını

2. Yapılan bir araştırmaya göre; TV ve gazetelerde yer alan deprem ile ilgili yayınlar çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışma ve incelemelerde çocuklarda kitle iletişim araçlarından uzaklaşma ve TV seyretmek istememe gibi davranışların geliştiği görülmüştür.

Çocukların kitle iletişim araçlarından olumsuz etkilenmemesi için alınabilecek önlemlerden hangisi yanlıştır?

A) Bu tür olaylarda çocuklar bilgi alacakları ortamlardan uzaklaştırılmalıdır.
B) Medya kuruluşları Basın Meslek Kurallarına uymalıdır.
C) Aileler, medyanın bu yöndeki yayınlarına karşı dikkatli ve duyarlı davranmalıdır.
D) Bu konuda yeterli bilgisi olmayan insanların sözlerini içeren mesajlara yer verilmemelidir.

3. Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın kuruluşlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır.
Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Basın yayın araçları gelişmiştir.
B)) Basın yayın özgürlüğü vardır.
C) Halk, basın yayın kuruluşlarından yararlanmaktadır.
D) Basın yayın araçları ülke kararlarını belirlemektedir.

4. Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir verme ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır.
Atatürk’ün anlatımına bakılarak aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

A) Basının önemini
B) Kurtuluş Savaşı’nın önemini
C) İnkılapların önemini
D) İletişim araçlarının denetlenmesi gerektiğini

5. İletişim adını verdiğimiz duygu ve düşüncelerimizi birbirimize aktardığımız bilgi alışverişi, yaşantımızda önemli bir yer tutar. Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zorundadır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A) Televizyon
B) Telefon
C) Uçak
D) İnternet

6. Günlük hayatımızda yaşamımızı sürdürebilmemiz için çevremizle iletişim halinde olmak zorundayız.

Aşağıdakilerden hangisi Ayşe’nin çevresiyle kurduğu iletişime örnek gösterilemez?

A) Okul çantasını hazırlaması
B) Arkadaşlarına “Bugün nasılsınız?” demesi
C) Sabah uyandığında annesine “Günaydın!” demesi
D) Okulda çalışan görevlilere “Kolay gelsin.” demesi

7. Aşağıdakilerden hangisi insanların iletişim kurmalarını önleyen davranışlardan biri değildir?

A) Kişilerin birbirlerini övmesi
B) Kişilerin alıngan davranması
C) Kişilerin birbirlerini şikayet etmesi
D) Kişiler arasında küskünlüklerin olması

8. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?

A) Ne zaman susmak gerektiğini bilmek
B) Görüşlerimizi başkalarına zorla kabul ettirmemek
C) Konuşurken karşımızdaki kişiye sürekli iltifat etmek
D) Karşımızdaki konuşurken başka bir işle meşgul olmamak

9. Bireyin yüz ifadelerinin iletişimi olumlu ya da olumsuz etkilemesi aşağıdaki iletişim türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Sözlü iletişim
B) Telefonla iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Yazılı iletişim

10. Televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının aile üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının aile üzerindeki olumsuz etkisine örnek gösterilebilir?

A) Aile bireylerinin bilgi düzeylerinin artması
B) Aile içi iletişimin azalması
C) Ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan haberdar olunması
D) Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımının yaygınlaşması

11. Kendimizi, çevremizi tanımak ve anlamak iletişimi başlatmanın da ilk aşamasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim için olması gereken koşullardan biri değildir?

A) Konuşma ve dinleme yeteneğinin olması
B) Duygu ve düşüncelerimizi anlatma becerisinin olması
C) İkna gücünü artırmak için sürekli konuşulması
D) Karşımızdakini anlayabilme becerisine sahip olunması

12. Tekzip; 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Yasal adı “düzeltme ve cevap” yazısıdır. Bir kişi ve kurum hakkında gerçeğe aykırı ve onur zedeleyici yayın yapıldığında, düzeltme ve cevap yazısının yayınlanması istenir.Yayın kuruluşunun yetkilisi ve sorumlusu bu yazıyı yayınlamaz ise o kişi veya kurumun mahkemeye müracaat hakkı vardır.
Yukarıdaki paragrafa göre tekzip ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tekzip hakkı yasalarla güvence altına alınmıştır.
B) Yalan haber yapıldığında tekzip hakkı kullanılır.
C) Tekzip yayınlanmazsa olay yargıya intikal edebilir.
D) Tekzip yayınlamayan kurum ve kuruluşlar kapatılır.

13. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “Bütün insanlar haklar yönünden eşit ve özgür doğar.”

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanların sahip olduğu haklar sınırsızdır.
B) Hak ve özgürlükler konusunda herkes eşittir.
C) İnsanlar doğuştan hak ve özgürlüklere sahiptir.
D) Yasaklayıcı ve kısıtlayıcı uygulamalarda insanların hak ve özgürlükleri dikkate alınmalıdır.

14. • Çocukların %23’ü yapacak başka işi olmadığı için televizyon izliyor.
• Çocukların %40’ı bilgisayarlarını oyun oynamak için açıyorlar.
• Çocukların %22’si 5 saatin üzerinde televizyon izliyor.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çocukların yarısına yakını bilgisayarı eğlence amaçlı kullanmaktadırlar.
B) Çocukların bir kısmı boş zamanlarını değerlendirmek için televizyon izlemektedir.
C) Çocuklar televizyon ve bilgisayarı bilinçli olarak kullanmaktadır.
D) Çocukların bir kısmı çok fazla televizyon izlemektedir.

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – A
3 – B
4 – A
5 – C
6 – A
7 – A
8 – C
9 – C
10 – B
11 – C
12 – D
13 – A
14 – C

TEST 2

1. I. Annesinin Mehmet’i komşu çocuğuyla karşılaştırması
II. Konuşacağımız kişinin iletişime hazır olup olmadığının dikkate alınması
III. Gerçeklerin her zaman herkesin yanında kişinin yüzüne söylenmesi
Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri iletişimi kolaylaştıran etmenlerden değildir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ilk dönemlerinde kullanılan iletişim metodlarından biri değildir?

A) Resimler çizmek
B) Çeşitli şekiller çizmek
C) Süreli yayınlar çıkarmak
D) Çeşitli sesler çıkarmak, konuşmak

3. RTÜK, 1994 yılında 3984 sayılı kanunla kurulmuştur. Üst kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlal eden yayın ilkelerine ve kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister.
RTÜK bu uygulamalarıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?

A) Kanunlara uyulmasını
B) Yayınların denetlemesini
C) Yayın İlkelerinin uygulanmasını
D) Tüm özel radyo ve televizyonların kapatılmasını

4. Anayasamızın basın hürriyeti ile ilgili maddesi hangisidir?

A) Madde 20 – “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.”
B) Madde 22 – “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.”
C) Madde 28 – “Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.”
D) Madde 21 – “Kimsenin konutuna dokunulamaz.”

5. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurma yollarından biri değildir?

A) Hoşgörülü olmak
B) Ön yargılı olmak
C) Eleştirilere açık olmak
D) İnsanları dikkatli dinlemek

6. Öğretmenin sınıf ortamında daha etkin olabilmesi için uygulayacağı iletişim yollarından hangisi daha etkili olur?

A) Yüksek sesle ders anlatmak
B) Öğrencilerle göz temasında bulunmak
C) Konuya iyi hazırlanmak
D) Sınavlardan önce çıkabilecek sorularla ilgili ipuçları vermek

7. Atatürk, “Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir verme ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır.” sözüyle basının önemini vurgulayarak bir takım basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği basın yayın kuruluşlarından biri değildir?

A) Anadolu Ajansı
B) İradeimilliye Gazetesi
C) Hakimiyetimilliye Gazetesi
D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

8. Kitle iletişim araçlarının günümüz dünyasında önemi çok büyüktür.
Kitle iletişim araçlarının topluma sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Kütüphanelere olan gereksinimin azalması
B) Eğitici öğretici programlar yayınlanabilmesi
C) Gündemin, güncel olayların takip edilebilmesi
D) Hızlı bir şekilde bilgi, haber transferi yapılabilmesi

9. Bir insanın günde üç saat televizyon izlediği düşünülürse bir yılda bizden aldığı zaman 1095 saat eder. Bu gecesiyle gündüzüyle 45 gün demektir. Televizyonun karşında hiç bir şey yapmadan 45 gece 45 gündüzümüzü kaybetmiş oluyoruz. Oysa bu zaman diliminde “gerçek hayatta, gerçek mutlulukla” olabiliriz. Annemizle dertleşir kardeşimizle ilgilenir ve geleceğimiz için ne yapmamız gerekiyorsa rahatlıkla yapabiliriz.

Yukarıda verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır?

A) Zaman kaybına neden olduğu
B) Aile içi iletişimi kuvvetlendirdiği
C) Çok izlemenin insanı hasta ettiği
D) Hiç televizyon izlenmemesi gerektiği

10. İlköğretim altıncı sınıf öğrencisi Gülay ve babası arasında şöyle bir diyalog geçmiştir:
Gülay: Baba çok sevdiğim melek balığım ölmüş.
Baba : (Bir yandan önündeki gazeteyi okur) Bu kadar üzülmemelisin, ölen sadece bir balık.
Gülay: Ama ben balığımı çok seviyordum.(ağlar)
Baba : Sus artık bir balık için başımı ağrıtma, bugün çok yorgunum seninle uğraşamam.
Gülay: Baba sen beni sevmiyor musun balığım öldü diyorum.
Baba : Çok mantıksız konuşuyorsun.
Yukarıdaki diyaloğa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Biriyle konuşurken başka bir işle meşgul olmak iletişimi zorlaştırır.
B) Etkili bir iletişim için taraflar birbirini “gerçekten” dinlemelidir.
C) Gülay’ın babası empati yapmış ve Gülay’la iyi bir iletişim kurmuştur
D) İyi bir iletişim için suçlayıcı ifadelerden kaçınılmalıdır.

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – C
3 – D
4 – C
5 – B
6 – B
7 – D
8 – A
9 – A
10 – C

Leave A Reply