7. Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk İle İlgili Testler

0

7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Türk Tarihinde Yolculuk konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 7. sınıf sosyal bilgiler testleri.

7. Sınıf Test

7. Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk İle İlgili Testler

TEST 1

1. “Türklerin Anadolu’ya yaptıkları ilk akınlar keşif niteliğinde olup aslında Anadolu’yu yurt edinme isteğinin bir göstergesiydi. Yani Türkler ilk akınlarla Anadolu’ya yerleşmek için gelmişlerdir.”
Tarihçi bu görüşüne aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?

A) Savaşabilecek erkeklerin aileleri ile birlikte gelmelerini
B) Savaşlarda turan taktiğini kullanmalarını
C) Orta Asya’da kuraklığın görülmesini
D) Bizans’ın karışıklık içinde olmasını

2. Ege’ye kadar ilerleyen Türkler Anadolu’da tek bir devlet değil de farklı isimlerde birbirinden bağımsız beylikler kurdular.

Türklerin bu tutumu en iyi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bizans’ın gücünden çekinmeleriyle
B) Büyük devlet kurabilecek kadar güçlü olmamalarıyla
C) Anadolu’yu bir an önce Türkleştirmek istemeleriyle
D) Beyler arasında taht kavgası yaşanmasıyla

3. 1. Haçlı Seferi ⇒ Selçuklular Konya’ya kadar çekilmek zorunda kaldılar.
2. Haçlı Seferi ⇒ Haçlılar bozguna uğradılar.
3. Haçlı Seferi ⇒ Eyyubiler, Kudüs’ü yeniden ele geçirdiler.
4. Haçlı Seferi ⇒ Haçlılar İstanbul’u alarak Latin Krallığı kurdular.
Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?

A) Haçlı Seferleri’nden sadece Türkler zarar görmüştür.
B) Haçlı Seferleri genelde başarısız olmuştur.
C) Bazı Haçlı Seferleri amacından uzaklaşmıştır.
D) Türkler kutsal yerleri korumaya çalışmışlardır.

4. “Haçlı Seferleri sırasında Müslüman ülkelerdeki ipekli giysilere ve Müslümanların temizlik ve yıkanma alışkanlıklarına hayran kaldık.”
Haçlı askerinin söylediğine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Haçlılarda temizlik anlayışının hiç olmadığına
B) Müslümanların daha ileri bir uygarlığa sahip olduğuna
C) Müslümanların ipek dokumacılığında en ileri olduğuna
D) Avrupalıların her şeyi Müslümanlardan öğrendiğine

5. Diyagramda verilen bilgilere bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu kesin Türk yurdu haline geldi.
B) Anadolu’da ilk Türk beylikleri kuruldu.
C) Bizans savunmaya çekildi.
D) Anadolu’da Türk etkinliği arttı.

6. Pasinler Savaşı ⇒ Bizans’la yapılan ilk savaş.
Malazgirt Savaşı ⇒ Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
Miryokefalan Savaşı ⇒ 1
2 ⇒ Anadolu’da Türk birliği bozuldu.

Diyagramda boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

1 2
A) Anadolu kesin olarak Türk yurdu oldu. Kösedağ Savaşı
B) Bizans Anadolu’dan tamamen çekildi. I. Haçlı Seferi
C) Haçlı Seferleri başladı. Dandanakan Savaşı
D) Anadolu’da Türk hakimiyeti sona erdi. IV. Haçlı Seferi

 

7. Haçlı Seferleri Türkleri;
I. siyasi
II. Ekonomik
III. Dini

alanlardan hangisi ya da hangilerinde olumsuz yönde etkilemiştir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

8. Moğal baskısı ile Horasan ve Azerbeycan taraflarından Anadolu’ya akın akın Türkmen boyları geliyordu. Ertuğrul Gazi ile birlikte geldiğimiz. Anadolu’da Selçuklular tarafından uç bölge olan Söğüt’ ve Domaniç’e yerleştirildik.
Selçuklular bizim gibi Türkmenleri uç bölgelere yerleştirerek Bizans’a karşı sınır boylarını korumak istiyordu. ..
Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin silah arkadaşı
Samsa Çavuş’un anlattıklarına bakılarak Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkmenleri yerleşik hayata geçirmeyi istediklerine
B) Sınırlarını güvence altına almak istediklerine
C) Orta Asya’dan gelen Türk göçlerini engellemek istediklerine
D) Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamaya amaçladıklarına

9. Osmanlılar ilk medreselerini İznik’te açmıştır. Başına da dönemin en yüksek maaşı (30 akçe) ile Davud-u Kayseri’yi getirmişlerdir. Medreselerde fıkıh, kelam, Kur’an, tefsir, felsefe, tıp, matematik, fizik ve astronomi gibi dersler okutulurdu.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlılar eğitime önem vermişlerdir.
B) Osmanlılar bilimsel gelişmeleri desteklemektedir.
C) Medreselerin ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.
D) Medreselerde pozitif ilimler de okutulmaktadır.

10. Bulgaristan’da Osmanlı İzleri
Cami – Mescid 2356
Medrese 142
Mektep 273
Köprü 24
Çeşme 40
Han 116

Tabloda verilen bilgilere göre, Osmanlılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bayındırlık faaliyetlerinde bulunduklarına
B) İslamiyeti zorla yaymaya çalıştıklarına
C) Sadece dini eserler verdiklerine
D) Sömürgecilik faaliyetlerinde bulunduklarına

11. “Balkanları gezdiğimizde sofralarda hala dolma, pide, kebap, sarma; pastanelere gittiğimizde şerbet, kadayıf, baklava; kahvehanelerde ise fincan, taş ve cezvelerle, boza, salep, kahve y görmemiz mümkündür. ”
Yukarıdaki öğretmenin anlattıklarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine daha çok ulaşılabilir?

A) Balkanlarda Türklerin çoğunlukta olduğuna
B) Balkanlarda Türk kültürünün hala yaşadığına
C) Balkan halkının Osmanlı’yı hala unutamadığına
D) Balkanlarda Türk aşçılarının yaşadığına

12.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yeniçeriler
B) Kapıkulu Askerleri
C) Tımarlı Sipahiler
D) Akıncılar

13. Divanıhümayun, padişah başkanlığında toplanan üst düzey devlet görevlilerinin devlet işlerini görüştükleri meclistir.
Divanıhümayun için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Danışma organıdır.
B) Önemli devlet meseleleri görüşülür.
C) Büyük davalara burada bakılır.
D) Padişahın eşleri de katılır.

14.
Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Akıncılar
B) Tımarlı Sipahiler
C) Lağımcılar
D) Cebeci Ocağı

15.
Yukarıdaki diyagrama verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti Yenilikler İçinde
B) Tarihte Yolculuk
C) Islahatlarla Yenilendik
D) Etkiledik, Etkilendik

16.
Yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

1 2 3
A) Öğretmen Maliye Bakanı Milletvekili
B) Hakim Dışişleri Bakanı Bakan
C) Öğretmen Dışişleri Bakanı Bakan
D) Hakim Diyanet İşleri Başkanı Bakanlık Danışmanı

 

17. – Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ın fethi
– Eflak, Boğdan ve Mora’nın fethi
– İstanbul’un Fethi

Yukarıda Fatih’in fethettiği bazı yerler verilmiştir.

Buna göre, Fatih buraları fethederek aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

A) Karadeniz’i Türk gölü yapmayı
B) Toprak bütünlüğünü sağlamayı
C) İpek Yolu’na hakim olmayı
D) Baharat Yolu’na hakim olmayı

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – C
3 – A
4 – B
5 – B
6 – A
7 – C
8 – C
9 – C
10 – A
11 – B
12 – C
13 – D
14 – A
15 – D
16 – C
17 – D

TEST 2

1. Piri Reis dünya haritasını çizdikten sonra Yavuz Sultan Selim’e getirir. Yavuz biraz inceledikten sonra şöyle der; “İki hükümdara az, bir hükümdara eh işte.”
Yukarıdaki verilenlere bakılarak Yavuz Sultan Selim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Cihan hakimiyetini amaçlamaktadır.
B) Piri Reis’in haritasını küçümsemektedir.
C) Bizans İmparatorluğunu yıkmak istemektedir.
D) Çok kibirli davranmaktadır.

2.
Diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Girit’in Feth’inin Nedenleri
B) İstanbul’un Fethi’nin Nedenleri
C) Kıbrıs’ın Fethi’nin Nedenleri
D) Venediklilere Ticari İmtiyazların Verilmesinin Nedenleri

3. Bundan böyle Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.
Paris Antlaşması

Paris Antlaşması’nın bu maddesine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupalı devletler Osmanlı’nın tekrar eski gücüne kavuşmasını istemektedir.
B) Osmanlı kendi toprak bütünlüğünü koruyamamaktadır.
C) Osmanlı Avrupa devletlerinin desteğini almıştır.
D) Osmanlı bir Avrupa devleti sayılmıştır.

4. Türk askerleri savaşırken silahının uçunda cenneti gödüğü için cesurdur. Sanz
Sanz, Türklerin bugün bile var olan bu cesurluk özelliklerini daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır?

A) Ölümden korkmamalarına
B) Vatan millet sevgisine
C) Şahadet (şehitlik) düşüncesine
D) Gelecekten ümitsiz oluşuna

5. Beylerim Komutanlarım! Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları bizlere sonuna kadar açılmıştır. İşte Anadolu işte siz gidiniz istediğiniz yere yerleşiniz. Fethetdiğiniz topraklarda beylik kurabilirsiniz.
Alparslan’ın bu şekilde davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yeni toprakları idare edemeyecek yaşta olması
B) Anadolu’nun hızla Türkleşmesini sağlamak istemesi
C) Komutanlarını artık itaati altında tutamaması
. D) Yeni topraklara ihtiyaç duyması

6. Defterdar: Maliye işlerine bakar gelir ve giderleri hesaplar.
Nişancı : Divandaki davalara bakar. Kadı ve müderrisleri atar.
Vezirler : Bugünkü devlet bakanı konumundadırlar.
Kazasker: Fethedilen toprakları defterlere kaydeder.
Yukarıda Divan üyeleri ve yaptıkları görevleri verilmiştir.
Hangi ikisi yer değiştirirse doğru eşleştirme yapılmış olur?

A) Defterdar – Nişancı
B) Nişancı – Kazasker
C) Vezir – Kazasker
D) Defterdar – Vezir

7. Haçlı Seferleri’nin siyasi, ekonomik, dini sonuçları olmuştur. Dini sonuçları nedir?

A) Skolostik düşünce zayıfladı
B) Din adamlarına olan güven sarsıldı
C) Katolik kilisesinin otoritesi sarsıldı
D) İslam ülkeleri yağmalandı

8. Bizans, Türkleri Anadolu’dan atmak için büyük bir ordu oluşturmuş ancak Miryokefalon Savaşı’nda yenilmiştir. Bunun üzerine Bizans, saldırı konumundan savunmaya çekilmiştir.

Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bizans ile barış döneminin başladığına
B) Bizans’ın Avrupalılardan yardım istediğine
C) Bizans’ın topraklarını koruma siyasetine yöneldiğine
D) Türklerin Anadolu’yu fethetmeye başladığına

9. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla kurulan beylikler Türk tarihinde önemli roller üstlendiler. Anadolu’nun siyasi, ekonomik ve kültürel hayatına büyük katkılarda bulundular.
Aşağıdakilerden hangisi beyliklerin daha çok kültürel alanda yaptıkları hizmetlerin bir sonucudur?

A) Anadolu’da Türk hakimiyetini korumaları
B) Türk dilinin gelişmesini sağlamaları
C) Moğollarla mücadele etmeleri
D) Bizans’ın Anadolu’ya hakim olmasını önlemeleri

10. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı’nı kaybetmesiyle Anadolu, Moğol hakimiyetine girmiştir. Bunun sonucunda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Anadolu’daki siyasi gücü azalmış ve Anadolu’daki uç beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Uç beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’da ticaretin aksaması
B) Moğollar’ın uç beyliklerini desteklemesi
C) Anadolu’da merkezi otoritenin bozulması
D) Uç beyliklerin Moğol saldırılarını durdurması

11. Büyük Selçuklu Devleti, kara ticaretine büyük önem vermiş ve bu amaçla bazı tedbirler almıştır. Anadolu Selçuklu Devleti ise, Büyük Selçuklulardan farklı olarak daha çok deniz ticaretinde gelişme göstermiştir.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin Büyük Selçuklu Devleti’nden farklı olarak deniz ticaretinde gelişmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafi konumunun elverişli olması
B) Altın paranın bastırılması
C) Hükümdarların farklı uygulamalarda bulunması
D) Uluslararası ticaret antlaşmalarının yapılması

12. Orta Çağ’da Hristiyan Avrupalılar papa öncülüğünde birleşerek İslam dünyası üzerine seferler düzenlediler. Bu seferlerin sonucunda kilise ve din adamlarına olan güven sarsılmaya başladı.
Kilise ve din adamlarının güven kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A) Avrupalıların İslam kültürünü yakından tanıması
B) Seferlerin başarısız olması, vaadlerin yerine getirilememesi
C) Seferler sonucunda en büyük ekonomik payın din adamlarına verilmesi
D) İslam dünyasının beklenildiği kadar zengin olmaması

13. Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Dönemi’nde yapılmış olan kervansayarlara genelde Erzurum, Malatya, Kayseri, Konya, Sivas ve Antalya gibi şehirlerde rastlanmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Şehirlerde Türk nüfusunun yoğun olmasıyla
B) Şehirlerin ticaret yolları üzerinde bulunmasıyla
C) Şehirlerin Bizanslılar tarafından korunmuş olmasıyla
D) Şehirlerde imar faaliyetlerinin gelişmemiş olmasıyla

14. Orta Çağ’da papalar siyasi ve dini açıdan çok güçlüydüler. Bu güçleri sayesinde papalar, derebeyler ve krallar üzerinde büyük bir baskı kurmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi papaların bu güçlerinin en açık göstergesidir?

A) Kiliselerde ayinleri yönetmeleri
B) Haçlı Seferleri’nin yapılmasını sağlamaları
C) Eğitim – öğretim faaliyetlerinde bulunmaları
D) Hristiyan halk arasında dayanışmayı teşvik etmeleri

ÇÖZÜMLER

1 – A
2 – C
3 – A
4 – C
5 – B
6 – B
7 – D
8 – C
9 – B
10 – C
11 – A
12 – B
13 – B
14 – B

Leave A Reply