8. Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası İle İlgili Testler

0

8. sınıf inkılap tarihi dersi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

Kemal Atatürk İmzası

8. Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün dış politika anlayışına uygun düşmez?

A) Barışa dayalı bir strateji izlemek
B) Dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmak
C) İçişlerimize karışılmasını engellemek
D) Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek

2. İngiltere ile Musul sorununun gündemde olduğu bir dönemde çıkan Şeyh Sait İsyanı, genç cumhuriyetin tüm enerjisini harcamıştır. Sonuç olarak Musul sorunu, İngiltere’nin istediği gibi çözülmüş ve Misak-ı Milli’den taviz verilmiştir.

Bu bilgilere göre, çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul sorunu barışçı yollarla çözümlenmiştir.
B) Şeyh Sait İsyanı cumhuriyeti yıkmayı amaçlamıştır.
C) Şeyh Sait isyanı’nın çıkmasında tüm Avrupa devletlerinin payı vardır.
D) Dış politikadaki başarı, içeride güçlü olmaya bağlıdır.

3. Dış politikamızda;
I. Boğazlar Komisyonu’nu kaldırdık.
II. Yabancı okulların durumunu belirledik.
III. Milletler Cemiyeti’ne üye olduk.
IV. Nüfus mübadelesi yaptık.

Atatürk’ün yukarıda yaptığı açıklamalardan hangileri, daha sonraki süreçte Türk dış politikasında sorun yaratmıştır?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, III ve IV

4. 1934 yılında Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. Taraflar kurdukları bu örgütle birbirine haber vermeden herhangi bir ülkeye savaş açılamayacağını kararlaştırmışlardır.

Bu bilgiye dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Balkanlar’da barışa önem verildiğine
B) Tarafların, sorunlara karşı birlikte hareket etme kararı aldığına
C) Örgüte katılanların yeni topraklar kazanmaya çalıştıklarına
D) Türkiye’nin, batı sınırlarını güvence altına almak istediğine

5.

Yukarıdaki açıklamalara göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkiye’nin dışa bağımlılığı artmıştır.
B) Musul sorunu, Türkiye’nin lehine çözülmüştür.
C) Türkiye’nin egemenlik haklan sınırlandırılmıştır.
D) Türkiye dış politikada etkin bir duruma gelmiştir.

6. Atatürk, 1938 yılının başlarında Adana ve Mersin’i kapsayan bir yurt gezisi yapmış, ancak bu geziden yorgun ve bitkin dönmüştü. Doktorlarının uyarılarına rağmen bu geziye çıkan Atatürk’ün amacı, Lozan’da çözümlenemeyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümüne katkı sağlamak olabilir?

A) Hatay sorunu
B) Musul sorunu
C) Boğazlar sorunu
D) Ege Adaları sorunu

7. Almanya stratejik öneme sahip olan boğazların kendisi tarafından uygun görülmeyen bir statüye bağlanacağı endişesiyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne katılmadığı gibi bu sözleşmeyi onaylamadığını da açıklamıştır.
Buna göre, Almanya özellikle hangi devletlere karşı böyle bir politika izlemiş olabilir?

A) İngiltere – Fransa
B) İngiltere – Sovyet Rusya
C) Sovyet Rusya – Fransa
D) ABD – Fransa

8. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı sonrasında milletlerarası barışın korunması ve işbirliğinin sağlanması için galip devletler tarafından kurulmuştur.
Türkiye’nin 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

A) Dünya barışına katkı sağlamayı
B) Uluslararası alanda saygınlığını artırmayı
C) Sorunları barışçı yollarla çözmeyi
D) Sömürgecilik yarışına katılmayı

9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1934 yılında Balkan Antantı, 1937 yılında da Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerin amacı değildir?

A) ittifaklarla sınırları genişletmek
B) Sınırların güvenliğini sağlamak
C) Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak
D) Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak

10. Lozan’da çözümlenemeyen ve daha sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti’ni uğraştıran bazı sorunlar olmuştur.
Türkiye, aşağıdaki sorunlardan hangisini diğerlerinden daha sonra çözebilmiştir?

A) Dış borçlar
B) Musul
C) Hatay
D) Boğazlar

11. Türk Devleti, dış politikada “yurtta barış dünyada barış” ilkesini temel almış ve Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak uluslararası alanda barışçı bir politika geliştirmiştir.

Buna göre, Türk Devleti’nin dış politikada izlediği temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Misakı Milli sınırlarını genişletme
B) Barış içinde yaşama
C) Bloklaşmayı teşvik etme
D) Demokrasi rejimini yayma

12.

Yukarıdaki şemada Türkiye’nin katıldığı oluşumlar gösterilmiştir.
Buna göre, Türkiye’nin bu oluşumlara katılmasındaki amacını şemada boş bırakılan alana yazarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Ulusal egemenliği güçlendirmek
B) Sınırlarını genişletmek
C) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
D) Dünya barışına katkı sağlamak

13. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

I. Boğazlar Komisyonu kaldırılıp, görevleri Türk Devleti’ne verildi.
II. Savaş gemilerinin geçişi için bazı sınırlamalar getirildi.
III. Boğazların her iki yakasında Türk askerinin bulundurulması kabul edildi.

Bu maddelerden hangileri, Türkiye’nin boğazlar üzerindeki egemenliğini güçlendirmiştir?

A) Yalnız I
A) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – D
3 – B
4 – C
5 – D
6 – A
7 – A
8 – D
9 – A
10 – C
11 – B
12 – D
13 – D

TEST 2

1. Milletler Cemiyeti, günümüzdeki Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın bir benzeri olup 10 Ocak 1920’de Cenevre’de kuruldu. Amacı; yeni bir savaşın çıkmasını önlemek ve dünya barışını sağlamaktı. Ancak cemiyet bir süre sonra kuruluş amacından uzaklaştı ve büyük devletlerin çıkarlarını korur duruma geldi.

Buna göre, Cemil’in okuduklarından yola çıkarak Milletler Cemiyeti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dünyada barışı sağlamak için kurulduğuna
B) Zamanla amacından uzaklaştığına
C) Birleşmiş Milletler Teşkilatı’yla benzerlik gösterdiğine
D) Günümüzde hâlâ varlığını devam ettirdiğine

2. Atatürk döneminde;

• Batı Trakya Yunanistan’a bırakılmıştır.
• Milletler Cemiyeti’ne üye olunmuştur.
• Sadabat Paktı ile bölgesel güvenlik sağlanmak istenmiştir.
Bu gelişmelere dayanarak:
I. Uluslararası sorunlara Türkiye duyarsız kalmıştır.
II. Türkiye barış yanlısı politika izlemiştir.
III. Bölge güvenliğine yönelik çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

3. Atatürk, devletin dış politikasını yönlendirmede aşağıdakilerden hangisini temel ilke olarak almıştır?

A) Devrimcilik
B) Bağımsızlık
C) Savaşçılık
D) Halkçılık

4. I. Dünya Savaşı’nın ardından, Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalarına karşı Türkiye, çevresindeki ülkelerle Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi bölgesel antlaşmalar imzalamıştır. Barış adına imzalanan bu antlaşmalarda Türkiye, lider ülke konumundadır.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye, dünya barışına katkı sağlamıştır.
B) I. Dünya Savaşı, ülkeler arasındaki sorunları çözememiştir.
C) Türkiye, komşu devletlerin içişlerine müdahale hakkı kazanmıştır.
D) Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.

5.
Verilen şemaya göre, Atatürk’ün dış politikasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Zorunlu haller dışında savaşa karşıdır.
B) Akılcı ve gerçekçidir.
C) Tam bağımsızlığı esas alır.
D) Ülke sınırlarını genişletmeyi amaçlar.

6. Fransa’yla imzalanan Ankara Antlaşması ile “Fransa, Suriye’den çekilirse Hatay’ı Suriye yönetimine bırakacak, bölge halkı kendi geleceğini, vereceği oylarla belirleyecektir.” denilmişti.
Buna göre TBMM, antlaşmaya böyle bir madde koyarken, Hatay’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisini gözönünde bulundurmuştur?

A) Türk çoğunluğa sahip olmasını
B) Anadolu’yla bağlantılı olmasını
C) insanların serbest düşünebilmesini
D) Değişik dinlere inanan insanların varlığını

7. Milli sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmalıyız. Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak, uygar ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemek lazımdır.
Atatürk, milli dış politikanın esaslarını yukarıdaki sözleriyle dile getirmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politikasıyla bağdaşmaz?

A) Yayılmacı bir politika izlemek
B) Sorunlara duygusal olarak yaklaşmak
C) Her zaman için kendi kendine yetebilmek
D) “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini temel almak

8. Atatürk’ün ölümü üzerine Danimarka basını; “Atatürk kabiliyetin, en büyük sembolüdür. O yirminci yüzyılın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.” ifadesini kullanmıştır.

Buna göre, Danimarka basını, bu görüşüyle Atatürk’ün hangi yönünden daha çok etkilenmiş olabilir?

A) Dış görünümünden
B) Askeri kişiliğinden
C) Akılcı ve gerçekçi kişiliğinden
D) Vatanseverliğinden

9.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Boğazlar, Rus tehlikesine açık hale gelmiştir.
B) Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayıcı hükümler kaldırılmıştır.
C) Türkiye’nin güvenliği sarsılmıştır.
D) Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır.

10. Atatürk’ün ölüm haberini yabancı gazeteler şöyle veriyorlardı: “Yeni Türkiye’yi yaratan büyük adam öldü.”
Yabancı gazeteler bu ifadeyi kullanırken, Atatürk’ün aşağıda belirtilen hangi yönüne daha çok vurgu yapmışlardır?

A) Çanakkale Savaşları’ndaki komutanlığına
B) Halifeliği kaldırmış olmasına
C) Harf Devrimi’ni yapmış olmasına
D) Üstün devlet adamı ve devrimci kişiliğine

11. Milletler Cemiyeti’nin gözetim altında yapılan halkoylaması sonrasında 2 Eylül 1938’de Bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruldu ve cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçildi.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Hatay baskı ve zorlamayla anavatandan ayrılmıştır.
B) Yapılan halkoylamasında Avrupalı devletler rol oynamıştır.
C) Hatay, demokratik bir şekilde bağımsız olmuştur.
D) Hatay, anavatana katılmak istemiştir.

12. İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikaları Balkan Antantı’nın kurulmasına yol açmıştır.
Buna göre, Balkan Antantı’nın imzalanmasında-ki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) iç sorunlara çözüm bulma
B) Tehlikeye karşı güç birliği yapma
C) Bölgede yayılmacı politika takip etme
D) Üyelerini ekonomik olarak güçlendirme

13. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;
I. Boğazlar uluslararası ticarete açık olacaktır.
II. Boğazların iki yakasındaki askeri sınırlandırmalar kaldırılacak, Türkiye buralarda asker bulundurabilecektir.
III. Uluslararası komisyonun yetkileri Türkiye’ye devredilecektir.
Bunlardan hangileri, boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin güçlenmesi ile doğrudan ilgilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – A
3 – B
4 – C
5 – D
6 – A
7 – A
8 – C
9 – B
10 – D
11 – C
12 – B
13 – C

Leave A Reply