8. Sınıf Atatürk’ten Sonra Türkiye 2. Dünya Savaşı İle İlgili Testler

0

8. sınıf inkılap tarihi dersi, Atatürk’ten Sonra Türkiye 2. Dünya Savaşı konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

İkinci Dünya Savaşı

8. Sınıf Atatürk’ten Sonra Türkiye 2. Dünya Savaşı İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilemez?

A) Faşist rejimlerin iktidarda olması
B) Almanya ve İtalya’nın yayılmacı siyaseti
C) Fransa’nın Alsas-Loren’i almak istemesi
D) I. Dünya Savaşı’nın sorunları yeterince çözememesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumunu belirleyen faktörler arasında yer almaz?

A) İklim çeşitliliği yaşanması
B) Kıtalar arası köprü konumunda olması
C) Petrol zengini Ortadoğu ülkelerine komşu olması
D) Sanayisi gelişmiş Avrupa ülkelerine komşu olması

3. Atatürk döneminde, dış politikada gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ülkemizin dünya ülkeleri arasındaki önemini artırmada diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A) Dış borçlar sorununun çözümlenmesi
B) Hatay’ın anavatana katılması
C) Balkan Antantı’nın imzalanması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

4. 10-11 Aralık 1999 tarihleri arasında Helsinki’de yapılan zirvede Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsü sağlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’den çeşitli alanlarda reformlar yapması istenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, birliğe katılım sürecinde yapılması istenilen reformlardan biri olamaz?

A) Kişisel özgürlüklerin artırılması
B) Ekonomik alanda tedbirlerin alınması
C) Boğazların yabancı gemilere kapatılması
D) Tarım ve balıkçılık konularında denetlemelerin artırılması

5. Almanya’nın hızlı bir şekilde silahlanması karşısında, dünya barışını korumakla görevli olan Milletler Cemiyeti’nin yaptırımları sadece protestolarla sınırlı kalmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre, Milletler Cemiyeti ile ilgili:
I. Yeterli yaptırım gücü bulunmamaktadır.
II. Etkin bir rol oynayamamaktadır.
III. Silahlanmaya karşı çıkmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi, ABD açısından Türkiye’nin NATO’ya alınmasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) ABD’nin Türkiye’deki üslere ihtiyaç duyması
B) ABD’nin demokratik düzeni savunması
C) ABD’nin Türkiye’yi Orta Doğu petrollerinin kilit noktası olarak görmesi
D) Türkiye’nin siyasal ve stratejik önemini anlayan Amerikan Parlamentosu’nun olumlu tutum takınması

7. Bir devlet, başka bir devletin uyruğundakilere veya kurumlarına karışırsa içişlerine, doğal olarak da bağımsızlığına ve egemenliğine müdahale etmiş olur.

Bunu göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Ülke içindeki tüm vatandaşların o ülkenin anayasasına bağlı olması
B) Ülke vatandaşlarının bütün olarak kabul edilmesi
C) Ülke içinde vatandaşların dini liderlerini siyasi otorite olarak kabul etmemeleri
D) Devletlerin komşu ülkelerin içindeki farklı etnik grupları kışkırtması

8. I. Cenevre Konferansı’nda Türkiye’nin istekleri doğrultusunda “Kıbrıs’ta bir güvenlik bölgesinin kurulması, Rum ve Yunan işgalindeki Türk bölgelerinin boşaltılması, esir durumunda olan asker ve sivillerin mübadele edilmesi veya serbest bırakılması, anayasaya uygun bir hükümetin yeniden kurulması, Kıbrıs Cumhuriyetinde Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu olmak üzere iki otonom idarenin varlığı” kabul ve ilan edilmiştir.
Yukarıda verileri bilgilere göre, I. Cenevre Konferansının kararları ile aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin istekleriyle bağdaşmaz?

A) Barışın sağlanması
B) Eşitliğin sağlanması
C) Türk askerinin adadan çekilmesi
D) Özgürlüklerin tanınması

9. Türkiye -AB ilişkisi 1970’li yılların başından 1980’le-rin ikinci yarısına kadar, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı istikrarsız bir gelişim sergilemiştir.
Verilen bilgilere göre, Türkiye Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerle ilgili:

I. Türkiye-AB ilişkilerinde bazı dönemler istikrarsızlıklar yaşanmıştır.
II. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreci sona ermiştir.
III. Çeşitli aralıklarla üyelik müzakereleri devam ettirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

10.

Yukarıda, II. Dünya Savaşı’na katılan devletlerin gösterildiği tabloda, devletlerden hangileri yer değiştirirse doğru bir tablo olur?

A) 1 – 4
B) 2 – 5
C) 3 – 6
D) 2 – 4

11.”Versay Antlaşması I. Dünya Savaşı’na neden olan etkenlerden hiçbirini ortadan kaldırmamıştır. Bilakis başlıca rakiplerin arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir.”
Atatürk’ün bu sözüne;
I. Dünya barışının tehlikeye düşmesi,
II. Almanya ve İtalya’nın yayılmacı siyaset izlemesi,
III. Hammadde ve pazar arayışlarının devam etmesi
durumlarından hangileri kanıt oluşturmaktadır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

12. Türkiye, güneyinde dünyanın en zengin petrol rezervelerinin bulunduğu Ortadoğu ülkeleriyle, batısında ise bu petrole gelişmiş sanayileri için ihtiyaç duyan Avrupa Birliği ülkeleriyle komşudur.
Bu bilgilere bakarak, Türkiye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Transit ticaretten önemli gelir elde edebilir.
B) Jeopolitik bakımdan önemli bir konuma sahiptir.
C) Farklı kültürler arasında köprü konumundadır.
D) En fazla ticareti Ortadoğu ülkeleri ile yapmaktadır.

13. Kuruluşunun 50. yılında NATO, kendisine yönelik tehditler arasına terörizmi de dahil etmiştir. 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere yapılan saldırıları “ABD’ye savaş ilanı” kabul eden NATO, kararlarında bulunan bir maddesine ilk defa 12 Eylül’de işlerlik kazandırmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi NATO’nun işlerlik kazandırdığı maddedir?

A) Bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı
B) Gereken her yerde müdahale edileceği
C) Üye ülkeler arasında dayanışma olmaması gerektiği
D) Üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin olması gerektiği

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – A
4 – D
5 – D
6 – B
7 – D
8 – C
9 – B
10 – B
11 – D
12 – C
13 – A

TEST 2

1. Atatürk, 1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri Generali Mac-Arthur’la yaptığı bir görüşme sırasında ‘Almanya’nın, İngiltere ve Rusya hariç bütün Avrupa’yı işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda kurabileceğini ve savaşın 1940-1946 seneleri arasında başlayacağını” belirtmiştir.
Buna göre, Atatürk’ün daha önceden çıkacağını tahmin ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Dünya Savaşı
B) II. Dünya Savaşı
C) Kore Savaşı
D) Körfez Savaşı

2. II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nin yayılmacı siyaseti ve saldırgan tutumu Avrupa’yı ve çevresindeki ülkeleri tehdit ediyordu. Birleşmiş Milletler Örgütü olmasına rağmen kendilerini savunmasız hisseden Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada’nın katılımıyla ortak bir savunma anlaşması imzaladılar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birleşmiş Milletler Örgütü savaş tehdidini önleyememiştir.
B) Sovyetler Birliği yayılmacı bir politika izlemiştir.
C) Avrupa ülkeleri, ulusal güvenliklerini korumak için sadece Avrupalı devletlerle işbirliği yapmışlardır.
D) Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada, gelecek tehdit ve saldırılara karşı birlikte hareket etmişlerdir.

3. 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık statüsü onaylanmış ve diğer aday ülkelerle eşit hale getirilmiştir.
Bu bilgilere bakarak Türkiye ile ilgili:
I. Tam üyelik süreci hızlanmıştır.
II. Birliğe üyelik süreci sona ermiştir.
III. Avrupa politikalarını olumsuz yönde etkilemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

4. Türkiye’nin;
• Üç tarafının denizlerle çevrili olması,
• Uluslararası statüde boğazlara sahip olması,
• Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşme noktasında olması
gibi özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Stratejik önemi
B) Teknolojik gücü
C) Ekonomik gücü
D) Sosyal durumu

5. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinin uzamasına neden olan gelişmelerden biri de ekonomik sorunlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu ekonomik sorunlar arasında gösterilemez?

A) Türkiye’nin dış borç fazlasının olması
B) İşsizlik oranının yüksek olması
C) Sanayinin yeterince gelişmemiş olması
D) Kıbrıs sorununun yaşanması

6. Mustafa Kemal Atatürk “Kışla, bizde sadece bir savaş öğretim yeri değil, aynı zamanda bir kültür ocağı, bir sanat okuludur. Böyle olmakla da memlekete yaptığı hizmet ölçülemeyecek kadar büyüktür.” demiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kollamak ve korumak görevini yerine getirecek bütün özelliklere sahiptir.
B) Türk ordusu, yurdumuza yönelebilecek her türlü iç ve dış tehdide karşı yurdumuzu korumaktadır.
C) Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli sanatçılarını yetiştirmekle görevlidir.
D) Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri her açıdan yüksek donanıma sahiptir.

7. Avrupa Birliği, II. Dünya Savaşı’nın ardından büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa’da barışın ve huzurun yeniden sağlanması ve ekonomik yapılanmanın yeniden gerçekleşmesi amacıyla oluşturulan bir Avrupa ülkeleri topluluğudur.
Bu bilgilere göre, Avrupa Birliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Üye ülkeler arasında işbirliğini esas almaktadır.
B) Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşmaktadır.
C) Dünya barışının korunmasına çalışmıştır.
D) Ekonomik işbirliği gibi konularda da çalışmaktadır.

8. Körfez Savaşı’nda Irak’ta 15.000 km2′ yi aşkın verimli tarım alanı sülfirik asit, sülfüroz asit, petrol, mineral yağlar, radyoaktif maddeler, katı atık maddeler ve uçucu küllerle kalıcı zarara uğramıştır.
Bu durum, Körfez Savaşı ile ilgili:
I. Savaş sonunda doğada kalıcı tahribatlar ortaya çıkmıştır.
II. Ölen sivil sayısının en fazla olduğu savaştır.
III. Türkiye-Irak ilişkileri zarar görmüştür.

yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

9. NATO, 1999’da Kosova’daki savaştan kaçan mültecilere yapılan yardımlarda koordinasyon sağlamış, ayrıca 1999’da Ukrayna’da, 2000′ de de Macaristan ve Romanya’da meydana gelen sel felaketlerinde zarar görenlere yardım sağlanması çalışmalarında yoğun bir biçimde görev almıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi NATO’nun faaliyetlerinden biridir?

A) Mayınların temizlenmesine yardımcı olmak
B) İnsani yardım faaliyetlerinde bulunmak
C) Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin reformdan geçmesine yardımcı olmak
D) Kullanılmayan cephane stoklarının imhasına yardımcı olmak

10. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk yurdunu koruma ve kollama, Türkiye’de huzur ve güvenliği sağlama ve doğal afetler meydana geldiğinde halkıyla işbirliği yapmak gibi görev ve sorumlulukları vardır.
Bu bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sosyal sorumluluklar da üstlenmiştir.
B) Ülkemizin güvenliğinden sorumludur.
C) Ekonomik yaptırımlara sahiptir.
D) Olağanüstü durumlarda halk ile iç içe çalışmaktadır.

11. Türkiye’nin jeopolitik konumu, ülkemizin diğer devletler tarafından sürekli büyüteç altında tutulmasına neden olmuştur.
Bu durum;
I. Türk Silahlı Kuvvetleri,
II. Birlik ve beraberlik,
III. istikrarlı dış politika
kavramlarından hangilerinin önemini artırmaktadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – C
3 – A
4 – A
5 – D
6 – C
7 – D
8 – A
9 – B
10 – D
11 – D

Leave A Reply