8. Sınıf Bir Kahraman Doğuyor İle İlgili Testler

0

8. sınıf inkılap tarihi dersi, Bir Kahraman Doğuyor konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Bir Kahraman Doğuyor İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in sanat sevgisi doğrultusunda yaptığı çalışmalar arasında yer almaz?

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kurulması için çaba göstermesi
B) ilk çocuk tiyatrosunun kurulmasına destek vermesi
C) Ankara Devlet Konservatuarı’nın açılmasını sağlaması
D) Halifeliği kaldırarak laik toplum düzenini oluşturması

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Ben icap ettiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milleti için canımı seve seve vereceğim.” sözü aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini yansıtır?

A) Çok yönlülüğünü
B) Vatanseverliğini
C) İdealistliğini
D) İleri görüşlülüğünü

3. Mustafa Kemal’in ailesi düzenli bir hayat yaşamıştır. O, ailesinden insan sevgisini, vatanseverliği, disiplinli yaşamayı, iyilik yapmayı öğrenmiştir. Bunlar da, ileride Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır.

Verilen bilgilerde, Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısından bahsedilmiştir?

A) Ailesinin
B) Arkadaş çevresinin
C) Öğretmenlerinin
D) Siyasi ortamın

4. Mustafa Kemal doğduğu sıralarda, Osmanlı Devleti mali konularda sıkıntı içerisindeydi. Dışarıya yüklü miktarda borcu vardı. Alınan yeni borçlar, eski borçların ödenmesinde kullanılıyor, üretimi artıran yatırımlar yapılamıyordu. Durum daha da ağırlaşınca alacaklıların temsilcileriyle bir sözleşme imzalanmış ve Duyun-u Umumiye idaresi kurulmuştu.
Buna göre, Mustafa Kemal doğduğu sıralarda Osmanlı Devleti’nin durumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ekonomik sıkıntılar içerisindedir.
B) Dışarıya olan borçlarını düzenli ödeyememektedir.
C) Ülkede, ekonomiyi canlandıracak yatırımlar yapılmaktadır.
D) Dışarıya karşı olan gücünü ve otoritesini devam ettirmektedir.

5.” Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Dünyada her şey için medeniyet için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.” Atatürk
Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak, Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisini doğrudan amaçladığı söylenebilir?

A) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarmayı
B) Demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmayı
C) Toplumun temelinde sağlıklı bir aile yaşamı oluşturmayı
D) Türk toplumunda milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulamayı

6. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in ulusal mücadelenin lideri olmasında etkili olmamıştır?

A) Milleti birleştirici kişiliğe sahip olması
B) Saltanata ve hilafete bağlı olması
C) Umutsuzluğa yer vermemesi ve ileri görüşlü olması
D) I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’de üstün başarılar göstermesi

7. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Suriye’de Yıldırım Orduları grubunda yer alıyordu. Antlaşma maddelerine dayanarak, ordusu terhis edilince İstanbul’a dönmüştü.
Mustafa Kemal İstanbul’a geldiğinde yaptığı ilk faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreler düzenlemek
B) Samsun’a çıkmak
C) Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak
D) Kurtuluş Savaşı’nı birlikte yürüteceği arkadaşlarıyla görüşmek

8. “Biz Trablusgarplı Müslümanlar, gönüllü olarak aramıza katılan Mustafa Kemal’in de rehberliğinde 1912’de vatanımızı işgal eden İtalyanlara karşı direndik ve önemli başarılar kazandık.”
Bu bilgiler, Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisinin göstergesidir?

A) Önderliğinin
B) Gerçekçiliğinin
C) ileri görüşlülüğünün
D) Yaratıcılığının

9. Mustafa Kemal’in, inkılâplarını siyasi dalgalanmaları çok iyi hesap ederek ve günü geldiğinde yapması, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir?

A) Vatansever
B) Çok cepheli
C) Mantıklı
D) Yaratıcı

10. “Memleket mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.”

Atatürk’ün bu sözü, aşağıda verilen kişilik özelliklerinden hangisinin göstergesidir?

A) Alçak gönüllülüğünün
B) idealistliğinin
C) Üstün yeteneğinin
D) İnsan sevgisinin

11. Atatürk, Türk milletinin manevi ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini biliyor ve bu nedenle kültürel kalkınmaya büyük önem veriyordu. Atatürk, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için çok çalıştı. Bu konuda araştırmalar yapılmasını, sergiler açılmasını ve kültürle ilgili kongreler düzenlenmesini teşvik edecek sözler söyledi.
Aşağıdakilerin hangisi bunlardan biri olamaz?

A) “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
B) “Hepiniz mebus olabilirsiniz, fakat bir sanatkâr olamazsınız.”
C) “Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.”
D) “Bir millet, sanat ve sanatkârdan mahrum ise tam bir hayata malik olamaz.”

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – B
3 – A
4 – D
5 – A
6 – B
7 – D
8 – A
9 – C
10 – B
11 – C

TEST 2

1. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde okuyup mezun olduktan sonra çok sevdiği askerlik mesleğine girebilmek için İstanbul Harp Okulu’na devam etti. Bu okulu teğmenlik rütbesiyle bitirdikten sonra Harp Akademisi’ne girerek burada üç yıl kurmaylık eğitimi aldı.
Mustafa Kemal, Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra hangi rütbeyle orduya katılmıştır?

A)Albay
B)Kurmay Yüzbaşı
C)Kurmay Binbaşı
D)Başkomutan

2. Atatürk’ün gençlere söylediği, “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir.” sözü, onun aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olduğunu gösterir?

A) Özgürlükçü
B) İleri görüşlü
C) Demokratik
D)Hoşgörülü

3. Mustafa Kemal, bugüne kadar üç gazetenin çıkarılmasında önemli rol oynamıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak, kamuoyu oluşturarak, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı andan itibaren basından destek almaya çalışmıştır.
Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili olarak;

I. Halkı bilinçlendirme çabası içinde olduğu,
II. Basının gücünü etkili şekilde kullanmaya çalıştığı.
III. Bütün çabasının Türk milletinin gerçekleri anlamasına yönelik olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

4. Atatürk’ün, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan ve Kurtuluş Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nutuk
B) Taktik ve Tatbikat Gezileri
C) Zabit ve Kumandanla Hasbihal
D) Takımın Muharebe Eğitimi

5. Atatürk, Türkler için yepyeni esaslara dayanan bir devlet kurmuş ve çürümüş toplumsal kurumları inkılaplar yoluyla değiştirmiştir. Gençliğinden itibaren benimsediği fikirleri bu plan içine oturtmuştur.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru değildir?

A) Atatürk, yeni kurumlar oluşturmuştur.
B) Atatürk, devlet kurucusudur.
C) Atatürk, eski kurumların değişmesini zamana bırakmıştır.
D) Atatürk’ün devrimci anlayışı gençlik yıllarında oluşmuştur.

6. “Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat sanatkâr olamazsınız!”

Atatürk’ün bu sözleri, aşağıdaki hangi alana verdiği önemi göstermektedir?

A) Askeri
B) Kültürel
C) Siyasi
D) Ekonomik

7. “Türk halkı, milli sınırları içinde bütün uygar insanlar gibi tam anlam ve kapsamıyla hür ve bağımsız yaşayacaktır.”
Mustafa Kemal’in yukarıda yaptığı konuşmada, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin öne çıktığı savunulabilir?

A) Gerçekçiliği
B) Vatan ve millet sevgisi
C) Yaratıcılığı
D) Sabırlı ve disiplinli oluşu

8. Mustafa Kemal’in, hiçbir zorluktan çekinmeyerek, durmaksızın doğruya yönelmesi, inandıklarını alternatif görüşlerle birlikte değerlendirip karara varması, nasıl bir özelliğe sahip olduğunu gösterir?

A) Duygusal
B) Hoşgörülü
C) Gerçekçi
D) Vatansever

9. Mustafa Kemal, asker olduktan sonra birçok cephede görev alarak düşmanla savaşmıştır. Onun bulunduğu cephelerde birçok başarılar elde edilmiştir. O, savaş sanatını ve taktiklerini, bulunduğu cephelerde en iyi şekilde uygulamıştır. Bu başarılar daha sonra Mustafa Kemal’i milli mücadelenin hem askeri hem de siyasi önderi yapmıştır.
Yukarıda, Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) İdealistliği
B) Sanatseverliği
C) Önderliği
D) Mantıklılığı

10. I. Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğazda demirlemiş İtilaf Devletleri donanmasını görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.
Verilen söz, Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) İnsan sevgisi
B) Doğruluk
C) Merhamet
D) Umutsuzluğa kapılmama

11. “Benim yetiştiğim askeri okullar, kendi devrinin Osmanlı imparatorluğu içinde en iyi eğitim veren okullarıydı. Bu okullarda öğrendiklerimi Trablusgarp, Balkan, I. Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda uyguladım.” -Atatürk

Bu açıklamalara göre, Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Eğitim hayatını iyi okullarda geçirdiği,
II. Birçok savaşta mücadele ettiği,
III. Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş seviyede olmasını sağladığı yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

12. I. Durum: Atatürk, 1932’de Amerikalı General Mac Arthur ile yaptığı görüşmede ona, 1939’da II. Dünya Savaşı’nın çıkacağını ifade etmiştir.
II. Durum: Atatürk’ün önceden tahmin ettiği gibi II. Dünya Savaşı 1939’da başlamıştır.

Yukarıda verilen bilgiler, Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine sahip olduğunun göstergesidir?

A) İleri görüşlü
B) Açık sözlü
C) Vatansever
D) İdealist

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – B
3 – D
4 – A
5 – C
6 – B
7 – B
8 – C
9 – C
10 – D
11 – B
11 – A

Leave A Reply