8. Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar İle İlgili Testler

0

8. sınıf inkılap tarihi dersi, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangileri saltanatın kaldırılma nedenleri arasında gösterilemez?

A) Saltanatın ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi
B) Kurtuluş Savaşı boyunca saltanat ve hilafetin itilaf Devletleri yanlısı bir tutum izlemeleri
C) Ümmet toplumundan ulus toplumuna geçilmek istenmesi
D) Yapılacak olan barış görüşmelerinde İtilaf Devletleri’nin ikilik yaratmak istemesi

2. Harf Devrimi’yle,
• Okur yazar oranını artırmak,
• Türkçeyi sadeleştirmek,
• Eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak amaçlanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Harf Devrimi uygulanamamıştır.
B) Harf Devrimi istenilen düzeye gelememiştir.
C) Harf Devrimi batıyı taklit etmek için yapılmıştır.
D) Harf Devrimi eğitime çağdaş bir anlayış getirmiştir.

3. “Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” -Atatürk
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu görüşü doğrultusunda yapılmıştır?

A) Yeni Türk harflerinin kabulü
B) Türk Dil Kurumu’nun açılması
C) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması

4. “Bugün bilimin, tekniğin, bütün kapsamı ile uygarlığın seçtiği, uygarlığın karşısında filan ya da falan şeyhin uyarılarıyla maddi ve manevi mutluluğu arayacak ölçüde ilkel insanların Türkiye uygar topluluğunda varlığını asla kabul etmiyorum.” -Atatürk
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in bu sözleri doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C) Kılık-kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

5. 1924 Anayasası’nda yapılan bazı değişiklikler şunlardır:
• 1928’de “Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkarılmıştır.
• 1934 yılında kadınlara milletvekili seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır.
• 1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasaya girmiş ve “Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi ve inkılapçıdır.” şeklinde belirtilmiştir.
1924 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türk Devleti’nin nitelikleri belirtilmiştir.
B) Çok partili hayata geçilmiştir.
C) Anayasa laikleştirilmiştir.
D) Siyasal alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.

6. “Demokrasi ve barış, inkılabın temeli ve hedefi olduğu için Türk inkılabı insalcıldır. Hem millet hem de insan sevgisine büyük önem verir. Akla dayandığı için katı, kemikleşmiş düşüncelerden farklıdır. Bu bakımdan Türk İnkılabı kendi kendini yenileme özelliğine sahiptir.”

Atatürk’ün bu sözlerine göre, aşağıdakilerlerden hangisi doğru değildir?

A) Türk inkılabı değişik görüşlere yer vermemiştir.
B) inkılaplarda süreklilik esastır.
C) Türk inkılabı akılcıdır.
D) Türk İnkılabı insan sevgisini esas alır.

7. Mustafa Kemal gazeteye verdiği demeçte “Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.” diyerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasını olumlu karşılamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş amaçlarından biri değildir?

A) Hükümetin çalışmalarını denetlemek
B) Mecliste hükümete muhalefet olmak
C) Devlet yönetimini laikleştirmek
D) Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesini sağlamak

8. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Bunu sağlamanın yolu ise demokrasiyi tam anlamı ile kurmaktır.
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu düşünce doğrultusunda gerçekleştiği söylenemez?

A) Çok partili hayata geçilmesi
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) TBMM’nin kurulması
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması

9. Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki devrimlerden hangisi getirilmelidir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) 1921 Anayasası’nın kabulü
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

10. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisinin kaldırılmasıyla aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmenin sağlanması amaçlanmıştır?

A) Tarım
B) Sanayi
C) Ticaret
D) Denizcilik

11. Türk Medeni Kanunu’yla;
• Resmi nikâh zorunluluğu getirilmiştir.
• Mirasta kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmıştır.
• Kadınlara, istediği mesleğe girme hakkı tan m ıştır.
Buna göre, Türk Medeni Kanunu’yla ilgili;
I. Aile yaşamı düzenlenmiştir.
II. Toplumsal alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.
III. Kadınlara siyasi haklar verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – D
3 – D
4 – B
5 – B
6 – A
7 – C
8 – D
9 – B
10 – A
11 – C

TEST 2

1. • Ulus egemenliğinin hayata geçirilmesi,
• Devlet başkanlığı sorununun çözümlenmesi,
• Yeni Türk Devleti’nin rejiminin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen inkılap aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) TBMM’nin açılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı

2. Türk kadınına 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine katılma, 5 Aralık 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Böylece Türkiye’de kadınlar, o tarihlerde birçok batı ülkesinde bile olmayan haklara kavuştular.
Buna göre Türk kadınıyla ilgili;
I. Hak ettiği değere ulaşmıştır.
II. Siyasi hayata katılmıştır.
III. Demokratik haklarına kavuşmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III

3. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserlerinden biri olan Nutuk; Türk Kurtuluş Savaşı’nı, devrimleri, iç ve dış politikayı kapsayan bir eserdir.

Buna göre Nutuk’ta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiş olamaz?

A) Batı Cephesi savaşları
B) Osmanlı Devleti’nin durumu
C) Hatay’ın anavatana katılması
D) Lozan Barış Antlaşması

4. “İnkılap, milleti ve sosyal çevreyi hazırlayarak yapılır. Hayat bir ilerleme ve dinamizm kaynağıdır, insan ona kendini uydurmak zorundadır. Daima yeni şeylerden ve insanların uygarlık yolunda ilerlemesinden söz edelim. Bu, bize gelecek için hız ve kuvvet verecektir.” – Atatürk
Atatürk, yukarıdaki sözlerinde inkılapçılık ilkesinin hangi özelliğinden bahsetmiştir?

A) Toplumun ihtiyaçlarını karşıladığından
B) Bilime ve ilerlemeye uyum sağladığından
C) Türk kültürünü yansıttığından
D) Sadece ulusal değerlerin önemli olduğundan

5. Osmanlı Devleti’nin son padişahı Vahdettin, 17 Kasım 1922’de Müslümanların Halifesi sıfatıyla İngilizlere sığınmıştır.
Bu durumun,
I. Halifeliğin kaldırılması,
II. Laik düzene geçişin hızlanması,
III. TBMM’nin açılması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenemez?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

6. 1924 Anayasasındaki Devletin dini İslam’dır, maddesi 1928’de anayasadan çıkartılmıştır.

Bu değişikliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke yönetimini ve kurumlarını laikleştirmek
B) Ayaklanmaların çıkmasını önlemek
C) TBMM’nin üzerinde bir güç oluşturmak
D) Çok partili hayata geçmek

7. Atatürk bir konuşmasında “Ölülerden medet ummak, çağdaş bir toplum için bir lekedir.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan inkılaplardan biridir?

A) Medeni Kanun’un çıkarılması
B) Soyadı Kanunu’nun kabulü
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D) Harf Devrimi’nin gerçekleştirilmesi

8. Arapça, Türk dilbilgisi kurallarına uymadığı için öğrenimi de kolay olmuyordu. Batı dünyasındaki bilimsel gelişmelerin takip edilmesi, kolay öğrenilen bir alfabeye gereksinim duyulması gibi nedenlerle 1 Kasım 1928’de Latin Alfabesi’nin harfleri yeni Türk harfleri olarak kabul edildi.
Verilen paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Latin Alfabesi’nin kabul edilmesiyle istenen amaçlardan biri olamaz?

A) Halka yabancı dil öğretilmesini sağlamak
B) Bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek
C) Batı toplumuyla bütünleşmek
D) Türkçe öğrenimini kolaylaştırmak

9. “Türk toplumunun çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesini istiyorum. Bunun için toplum hayatında yeni düzenlemelerin yapılmasını gerekli görüyorum.”
Atatürk’ün bu konuşmasına göre, aşağıdaki inkılaplardan hangisi toplum hayatını düzenlemeye yöneliktir?

A) Aşar Vergisi’nin kaldırılması
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
C) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması

10. I. Ölçü ve zaman birimlerinin değiştirilmesi
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III. Kılık Kıyafet Kanunu
IV. Kadınlara siyasi hakların verilmesi

Yukarıda verilen inkılaplardan hangileri, uluslararası ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla yapılmıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II, III ve IV

11. İzmir İktisat Kongresi’nde milli ekonominin kurulması yönünde alınan kararlar şunlardır:
• Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır.
• Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılmalıdır.
• Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır.
Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Girişimciler devlet tarafından desteklenmiştir.
B) Ekonominin dışa bağımlı olması engellenmeye çalışılmıştır.
C) Tarımın modernleştirilmesi amaç edinilmiştir.
D) Sanayi kuruluşlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

12. “Geçen zamana oranla, daha çok çalışacağız. Bunda da başarılı olacağımıza kuşkum yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti ulusal birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda,: elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet bilimdir…”
Mustafa Kemal’in, yukarıda verilen sözleriyle aşağıdakilerden hangisini doğrudan amaçladığı söylenebilir?

A) Toplumun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını
B) Eşitlikçi toplum yapısının oluşmasını
C) Laik toplum yapısına ulaşılmasını
D) Sosyal devlet anlayışının oluşmasını

ÇÖZÜMLER

1 – D
2 – D
3 – C
4 – B
5 – B
6 – A
7 – C
8 – A
9 – C
10 – A
11 – C
12 – A

Leave A Reply