8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Konusu İle İlgili Testler

0

8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi, Ses teması, konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf Fen ve Teknoloji testleri, soru ve cevapları.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ses Konusu İle İlgili Testler

TEST 1

1. Fen ve teknoloji öğretmeni Serkan Bey yandaki grafiği oluşturup öğrencilerinden bu grafikteki 1 ve 2 nolu göstergelere ses ile ilgili hangi kavramların gelebileceğini yazmalarını istiyor.
Adem; 1. Genlik 2. Sesin Şiddeti
İhsan; 1. Sesin Kalınlığı 2. Frekans
Hüseyin; 1. Sesin Gürlüğü 2. Genlik
Buna göre, bu öğrencilerden hangileri doğru kavramları yazmıştır?

A) Yalnız Adem
B) Adem ve Hüseyin
C) İhsan ve Hüseyin
D) Adem, İhsan ve Hüseyin

2. Ali: Sesin kalınlığı arttıkça frekansı da artar.
Veli: Sesin şiddeti arttıkça, genliği artar.
Necati: Sesin şiddeti arttıkça, frekansı da artar.
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifade doğrudur?

A) Yalnız Veli
B) Ali ile Veli
C) Ali ile Necati
D) Ali, Veli ve Necati

3. Saç kurutma makinesinin çıkardığı ses gürültü olarak nitelendirilirken, bas gitarın çıkardığı ses müzik olarak adlandırılır.

Bunun sebebi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Gitarın çıkardığı sesin, kurutma makinesinin çıkardığı sesten daha yüksek olması.
B) Gitardan çıkan sesin frekansının kurutma makinesinden büyük olması.
C) Gitardan çıkan sesin frekansının düzenli, kurutma makinesinin düzensiz olması.
D) Gitardan çıkan sesin ince, kurutma makinesinden çıkan sesin kalın olması.

4.

Yukarıda farklı iki megafondan 1 s’de oluşan ses dalgaları gösterilmiştir.
Buna göre bu ses dalgaları için;
I. Frekansları eşittir.
II. B’nin genliği daha büyüktür.
III. A’nın şiddeti daha büyüktür, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I ve III

5.

Yukarıdaki ses dalgasına bakılarak;
I. Ses maddesel ortamlarda dalgalar halinde yayılır.
II. A noktası dalga tepesi, B noktası ise dalga çukuru noktasıdır.
III. h uzunluğu sesin genliğini gösterir, yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

6. Bir sesin inceliği veya kalınlığı hangi özelliği ile belirlenir?

A) Gürlüğü
B) Frekansı
C) Şiddeti
D) Genliği

7. Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her bir saniyede oluşan ses dalgası sayısına sesin frekansı denir.
B) Ses maddesel ortamda dalgalar halinde yayılır.
C) Genlik bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklıktır.
D) Ses madde taneciklerinin titreşim hareketi sonucu oluşan bir enerji türüdür.

8. Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sesin frekansı arttıkça daha tiz bir ses çıkar.
B) Sesin şiddeti arttıkça genliği de artar.
C) Titreşim hareketi fazla olan tanecikler daha kalın ses çıkarır.
D) Genellikle insanların duyabileceği en düşük ses 0 desibeldir.

9. Aşağıda verilen sarkaçlardan hangisinin frekansı daha fazladır?

10. Aşağıda bazı müzik aletlerine ait ses dalga grafikleri verilmektedir.
Bunlardan hangisi en düşük frekans ve en büyük genliğe sahiptir?

11.

Tuğçe ve Mert, Halil ile konuşurken çıkardıkları ses dalgaları yukarıdaki gibi olduğuna göre;
I. Halil, Tuğçe’nin sesini daha gür duyar.
II. Halil, Mert’in sesini daha önce duyar.
III. Mert’in sesinin frekansı daha büyüktür, ifadelerinden hangileri yanlış verilmiştir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

12. Belli zaman dilimleri içinde belirli bir hareketin tekrarlanması olayına salınım hareketi denir.
1 s’de gerçekleşen salınım sayısına ise frekans denir.
Buna göre, aşağıda 1 s’de gerçekleşen sarkaç hareketlerinden hangisinin frekansı bire eşittir?

13.

Yukarıdaki grafik bir ses kaynağının 1 s’de oluşturduğu ses dalgasını göstermektedir.
Buna göre;
I. Frekansı 2 Hz’dir.
II. 2x mesafesi sesin genliğidir.
III. A’ dan C’ye ses 1 dalga oluşturmuştur, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

14. Aşağıdaki ses dalgalarından hangisi en kalın sese aittir?

15.

Yukarıda K ve L sarkaçlarına ait salınım grafikleri verilmiştir.
Buna göre, K ve L sarkacı aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi olabilir?

16.

Yukarıda özdeş sarmal yaylarla yapılan deneyler ve bunlara ait salınım grafikleri verilmiştir. A ve B deneyleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler verilmektedir.
I. A’daki deneyin frekansı, B’deki deneyin frekansından azdır.
II. A’ daki deneyin genliği, B’deki deneyin genliğinden azdır.
III. B’deki deneyin genliği, A’ daki deneyin genliğinin 2 katıdır.
Buna göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

17. Sena: “iş makinesinin çıkardığı sesin frekansı, arının çıkardığı sesin frekansından daha küçüktür.”
Nesibe: “Aslanın çıkardığı ses, kedinin çıkardığı sesten daha pestir.”
Mine: “Kuşun çıkardığı sesin genliği, ineğin çıkardığı sesin genliğinden daha büyüktür.”
Şevde: “Kurbağanın çıkardığı ses, ayının çıkardığı sesten daha pestir.”

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorum yanlıştır?

A) Sena ve Şevde
B) Sena ve Nesibe
C) Mine ve Şevde
D) Nesibe ve Mine

18.

Ksilafon yukarıdaki gibi farklı uzunluktaki metal ya da tahta levhalardan yapılan bir müzik aletidir.
Buna göre, ksilafonun K, L, M ve N kısımları ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) K dan çıkan ses, L’ den çıkan sesten daha kalındır.
B) N’den çıkan ses, L’den çıkan sesten daha tizdir.
C) L’den çıkan ses, M’den çıkan sesten daha peştir.
D) M’den çıkan ses, N’den çıkan sesten daha tizdir.

19. Hayvanat bahçesine giden Büşra, burada bulunan serçe, kedi ve aslanın ses yüksekliklerini karşılaştırdığında ses yüksekliği az olandan çok olana doğru nasıl bir sıralama yapması doğru olur?

A) Aslan, kedi, serçe
B) Aslan, serçe, kedi
C) Serçe, kedi, aslan
D) Kedi, serçe, aslan

20.

Yukarıda kurulan düzeneklerde özdeş K ve L cetvelleri eşit boydadır. K cetvelinin 3 cm’lik, L cetvelinin ise 5 cm’lik kısmı dışarıda kalacak şekilde üstüne bastırılmaktadır.
Buna göre, K ve L cetvellerini eşit miktar aşağıya çekip bırakırsak bu deneyler için yapılan yorumlardan hangisi doğru olur?

A) K cetveli, L cetvelinden daha pes ses çıkarır.
B) L cetvelinin frekansı, K cetvelinin frekansından daha fazladır.
C) K ve L cetvelinin genliği aynı olabilir.
D) K ve L cetvelinin ses yüksekliği aynı olur.

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – A
3 – C
4 – B
5 – D
6 – B
7 – C
8 – C
9 – B
10 – A
11 – A
12 – B
13 – D
14 – D
15 – B
16 – C
17 – C
18 – D
19 – A
20 – C

TEST 2

1. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses dalgalarının özelliklerini incelemek için kullanılır?

A) Steteskop
B) Mikroskop
C) Osiloskop
D) Mikrofon

2.

Yukarıda aynı ortamda meydana gelen ses dalgaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I’ in frekansı daha büyüktür.
B) II’ nin genliği daha büyüktür.
C) I uzaktan daha kolay duyulur.
D) II daha gür bir sestir.

3.

Yukarıda bulunan 3 özdeş deney tüpünün içinde farklı miktarlarda su bulunmaktadır.
Deney tüplerinin açık olan ağzına doğru üflendiğinde;
I. En tiz ses X tüpünden çıkar.
II. Tüplerden çıkan seslerin yükseklikleri aynıdır.
III. Y’nin sesi, Z’nin sesinden daha pes duyulur, ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

4.

Yukarıda bir saniyede meydana gelen ses dalgalarının genlikleri arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) III > II > I
B) I > II = III
C) I > III > II
D) III > I > II

5.

Yukarıda 1 saniyede oluşan ses dalgasına bakılarak;
I. Sesin genliği
II. Sesin frekansı
III. Sesin şiddeti
özelliklerinden hangileri hakkında bilgi sahibi olunabilir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

6. Sesle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Bir sesin yüksekliği, ses dalgalarının genliğine bağlıdır.
B) Genliği büyük olan bir ses dalgasının şiddeti de büyüktür.
C) Sesin oksijen gazındaki hızı, sudaki hızından daha büyüktür.
D) Ses, sıcak havada soğuk havadakine göre daha yavaş yayılır.

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kamyon sesi otomobil sesinden daha şiddetlidir.
B) Ayının sesi maymunun sesinden daha pestir.
C) Tuba sesi flüt sesinden daha tizdir.
D) Genellikle erkek sesi kadın sesinden daha kalındır.

8. I. Frekansın birimi hertz Hz’dir.
II. Saniyede 20.000 den fazla titreşen cisimlerin oluşturduğu sese ultrason denir.
III. Cisimlerin titreşmesiyle oluşan enerji türüne desibel denir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

9.

X noktasında oluşturulan sesi, Y noktasındaki bir kişi duyamıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa Y noktasında bulunan kişi sesi yine duyamaz?

A) X ve Y arasındaki mesafeyi kısaltmalı
B) Sesin şiddeti arttırılmalı
C) Ortamın özellikleri değiştirilmeli
D) Sesin şiddeti azaltılmalı

10. “Si” notasını söyleyen kalın sesli bir erkek öğrenci ile ince sesli bir kız öğrencinin seslerinin hangi özelliği kesinlikle farklıdır?

A) Şiddeti
B) Genliği
C) Hızı
D) Yüksekliği

11.

Yukarıdaki verilen bilgilere göre uygun yolu izleyen öğrenci hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

12. Titreşen telin çıkardığı sesle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Titreşen telin kalınlığı arttıkça ses inceliir.
B) Titreşen telin boyu uzadıkça frekansı azalır.
C) Titreşen telin gerginliği arttıkça ses incelir.
D) Titreşen telin yapıldığı maddenin cinsi değişirse çıkan sesin frekansı değişir.

13. Çağrı, elinde bulunan aynı cins ve kalınlıktaki tellerden en ince sesi elde etmek istemektedir.
Buna göre, aşağıda verilen düzeneklerden hangisini hazırlamalıdır?

A) gergin tel, l
B) gevşek tel, l
C) gergin tel, 2l
D) gevşek tel, 2l

14.

Şekildeki kanunun aynı kalınlık ve gerginlikteki tellerine eşit kuvvetle vuran müzisyen için;
I. En ince sesi 1 numaradan duyar.
II. En yüksek sesi 5 numaradan duyar.
III. Bütün tellerden aynı şiddette ses duyar, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

15.

Yukarıdaki şekillerde, bazı ortamlarda desibelmetre ile yapılan gürültü ölçümleri verilmiştir.
Buna göre; K, L ve M ortamları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

K L M
A) Müzik konseri Ofis Kütüphane
B) Kütüphane Ofis Müzik konseri
C) Kütüphane Müzik konseri Ofis
D) Ofis Müzik konseri Kütüphane

16. Sesin kaydedilmesi ve tekrar dinlenebilmesini sağlayan araca fonograf denir. Fonograf ilk kez Thomas Edison tarafından bulunmuştur. Bundan sonra daha kaliteli ses kaydı yapabilen araçlar yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek değildir?

A)Teyp
B) Pikap
C) Gramafon
D) Termosifon

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – C
3 – A
4 – B
5 – D
6 – B
7 – C
8 – B
9 – D
10 – D
11 – A
12 – A
13 – A
14 – C
15 – C
16 – D

Leave A Reply