8. Sınıf Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler İle İlgili Testler

0

8. sınıf inkılap tarihi dersi, Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf inkılap tarihi testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler İle İlgili Testler

TEST 1

1. Mondros Ateşkes Atlaşması’ndan sonra,
• Osmanlı hükümetinin teslimiyetçi bir politika izlemesi,
• Osmanlı ordusunun terhis edilmesi,
• Anadolu’da yer yer işgallerin başlaması
gibi gelişmeler öncelikle aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesine
B) Kuvayı Milliye’nin oluşmasına
C) Düzenli ordunun kurulmasına
D) Millet egemenliği ilkesinin benimsenmesine

2. Biz Kuvayı Milliye birlikleriyiz. Ulusal bilincin uyanmasını sağladık ve düzenli ordunun temelini oluşturduk.
Aşağıdakilerden hangisi, Kuvayı Milliye’nin Milli Mücadele’ye sağladığı yararlar arasında yer almaz?

A) Yunan ordularının Anadolu’da rahatça ilerlemelerini engellemişlerdir.
B) Türk köylerini Ermeni ve Rum çetelerine karşı korumuşlardır.
C) Güney Cephesi’nde Antep, Maraş ve Urfa illerini düşmandan kurtarmışlardır.
D) Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerinin uygulanmasına yardımcı olmuşlardır.

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Vilayet-i Sitte olarak adlandırılan illerin Ermenilere verilmesinin engellenmesi için alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bölgenin nüfus yapısı korundu.
B) Mitingler ve protesto gösterileri düzenlendi.
C) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği kuruldu.
D) Saltanat yönetimine son verildi.

4. İnkılap Sorusu

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Pontus Rum Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Milli Kongre Cemiyeti
D) Trabzon Muhafazaa-i Milliye Cemiyeti

5. Mustafa Kemal Paşa Havza’da, İzmir’in işgali ile Türk milletinde oluşan tepkinin ülkenin her yanında gösteriler yapılarak dile getirilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in Havza Bildirisi ile yaptığı çağrı Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki düşüncelerden hangisinin ön plana çıkmasında etkili olmuştur?

A) Milli birlik ve beraberlik duygusunun
B) Milli egemenlik düşüncesinin
C) Kuvayı Milliye fikrinin
D) Manda ve himaye düşüncesinin

6. Paris Barış Konferansı’nda Yunanlılar, Batı Anadolu’da ve İzmir’de Rumların çoğunlukta olduğunu ve Türklerin bu bölgedeki Rumları katlettiğini ileri sürmüşlerdir.
Buna göre, Yunanlıların iddiası aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Milli mücadele hareketini sona erdirmeye
B) Ulusçuluk isyanlarını desteklemeye
C) Yapılacak işgallere zemin hazırlamaya
D) Osmanlı Devleti’ni sömürge haline getirmeye

7. I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir.
III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Yukarıda yazılanlardan yola çıkarak, Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Millet iradesinin önemine dikkat çekildiğine
B) Bir ihtilal bildirgesi niteliğinde olduğuna
C) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesine yer verildiğine
D) İstanbul Hükümeti’yle işbirliği yapılacağına

8. 12 Ocak 1920 tarihinde açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde Misakı Milli kararlan kabul edilmiştir. Bunun üzerine İtilaf Devletleri İstanbul’u resmen işgal etmişler ve bazı mebusları Malta Adası’na sürgüne göndermişlerdir. 1 Nisan 1920 tarihinde de Osmanlı Mebusan Meclisi kapanmıştır.
İtilaf Devletleri bu hareketleri ile en çok aşağıdakilerden hangisine saygılı olmadıklarını göstermişlerdir?

A) İstanbul Hükümeti’ne Milletin
B) Milletin kararlarına
C) Padişaha
D) Milli mücadele hareketine

9. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir.” maddesiyle Temsil Kurulu’nun oluşturulması istenmiştir. Erzurum Kongresi’nde oluşturulan ve Doğu illeri adına söz söyleme yetkisine sahip olan Temsil Kurulu’nun başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.
Mustafa Kemal’in Temsil Kurulu’nun başına getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) İşgallere ortam hazırlandığının
B) Müdafaa-i Hukuk derneklerinin birleştirildiğinin
C) İtilaf Devletleri’nin aleyhinde kararlar alındığının
D) Mustafa Kemal’in ulusal kurtuluş mücadelesinin lideri olduğunun

10. 28 Ocak 1920 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misakı Milli kararları kabul edilmişti. Misakı Milli’de “Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyen ve siyasal, askeri ve mali bağımsızlığımıza engel olan tüm uygulamalar kaldırılmalıdır.” kararı alınmıştır.
Buna göre,
I. Kapitülasyonlar,
II. Dış borçlar,
III. Yabancı okullar

konularından hangileri Misakı Milli’nin bu kararıyla ilgilidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

11. Paris Barış Konferansı sonunda Osmanlı Devleti tablodaki gibi paylaşılmıştır.
Urfa, Antep, Maraş ——> Fransa
Irak, Filistin, Ürdün ——-> İngiltere
Antalya, Muğla, Konya ——–> İtalya
İzmir ve Çevresi ——-> ?
Verilen eşleştirme tablosundaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İtalya
B) Yunanistan
C) Sırbistan
D) ABD

12. Bölgesel amaçlı kurulmuş olan çeşitli cemiyetler, Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.
Buna göre, tüm yurttaki direniş cemiyetlerinin birleştirilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Hükümeti’yle işbirliği yapmak
B) İtilaf güçleriyle birleşmek
C) Ulusal mücadeleyi tek elden yönetmek
D) Demokrasiyi yaygın hale getirmek

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – D
3 – D
4 – A
5 – A
6 – C
7 – D
8 – B
9 – D
10 – D
11 – B
12 – C

TEST 2

1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri Türklerin çoğunlukta olduğu Anadolu topraklarını İşgal etmeye başlamışlardır, İstanbul Hükümeti bu durum karşısında sessiz kalmış, hatta yetkililere itilaf Devletleri’ne karşı gelinmemesi talimatını vermiştir.
İstanbul Hükümeti’nin bu tutumuna bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk halkına güvenmektedir.
B) Vatanın kurtuluşundan umudunu kesmiştir.
C) Azınlıkların haklarını korumaya çalışmaktadır.
D) Mebuslar Meclisi’nin baskısı altındadır.

2. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın yöntemini belirlemiştir?

A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir.
C) Her türlü etkiden ve denetimden uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir.
D) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

3. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan yabancı işgalleri ve azınlık isyanlarına karşı Türk halkı müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurmuştur. Bu cemiyetler öncelikle bulundukları yerlerin kültür, tarih ve nüfus özellikleri bakımından Türk olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır.
Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin bu yolla;
I. Türk kültürünü geliştirme,
II. İşgallerin haksız ve yersiz olduğunu kanıtlama,
III. işgallere karşı birlik ve beraberliği koruma
amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştıkları savunulabilir?

A) Yalnız I
B) I ve I
C) II ve III
D) I, II ve III

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, Anadolu’da kurulan bazı cemiyetler ve amaçları şunlardır:
I. Kilikyalılar Cemiyeti —- Adana ve çevresinde örgütlenen Ermenilere karşı koymak,
II. Trakya Paşaeli Cemiyeti —- Edirne ve çevresini Rumlara karşı korumak,
III. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti —- İzmir’in Yunanistan’a katılmasını önlemek,
IV. Wilson Prensibleri Cemiyeti —-Osmanlı Devleti’nin Amerikan mandasına girmesini sağlamak

Bu cemiyetlerden hangilerinin ulusal çıkarlara hizmet ettiği söylenemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve III
D) II ve IV

5. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığının ilk ortaya çıktığı yer Paris Barış Konferansıdır. Bu durumun nedeni ne olabilir?

A) İzmir ve Batı Anadolu’nun İtalya’ya verilmemesi
B) Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulmasının amaçlanması
C) Konferansa Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni, Rum ve Arapların da çağrılması
D) Fransa’nın kendine ayrılan toprakları yetersiz bulması

6. Paris Konferansı’ndan sonra Fransa ve İngiltere’nin desteğini alan Yunanlılar 15 Mayıs 1919 günü İzmir’i işgal etmişlerdir. Yunan işgallerine karşı Türk halkı silahlanarak direnişe geçmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk halkının işgal karşısında gösterdiği tepkilerden biri değildir?

A) Kuvayı Milliye hareketinin başlaması
B) Çeşitli illerde işgali kınayan mitinglerin düzenlenmesi
C) İşgallere karşı Redd-i ilhak derneklerinin kurulması
D) İşgale karşı İstanbul Hükümeti’nden yardım beklenmesi

7. Kuvayı Milliye;
• Anadolu’nun yer yer işgal edilmesi,
• Ordunun terhis edilmesi,
• Silahların teslim edilmesi,
• İstanbul Hükümeti’nin yetersiz kalması
gibi nedenlerle kurulmuş düzensiz askeri birliklerdir.
Buna göre, Kuvayı Milliye ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İşgallere zemin hazırlamışlardır.
B) Düşman kuvvetlerine zarar vermişlerdir.
C) Halka, mücadele ruhu kazandırmışlardır.
D) Düzenli ordu kurulana kadar düşmanı oyalamışlardır.

8. Milli Mücadele döneminde Samsun’dan Havza’ya geçen Mustafa Kemal; valiliklere, kolordu komutanlıklarına çektiği telgrafta işgallerin kınanmasını ve Anadolu’da dağınık halde bulunan birliklerin komutanlarından, askerlerini terhis etmemelerini istemiştir.
Buna göre Havza Genelgesi’nin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Direniş cemiyetlerini birleştirmek
B) itilaf güçleriyle uzlaşmaya varmak
C) İstanbul Hükümeti ile beraber hareket etmek
D) İşgallere karşı tepki göstererek, ulusal heyecan yaratmak

9. Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında gerçekleşen Amasya görüşmesinde; “Temsil Heyeti’nin rızası olmadan itilaf Devletleri’yle barış görüşmeleri yapılmayacaktır.” kararı alınmıştır.
Bu karara göre, Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalışmıştır?

A) TBMM açılıncaya kadar hükümet işlerini tek başına yürütmek
B) Mebusan Meclisi’nin etkisini azaltmak
C) İstanbul Hükümeti’nin ulusal çıkarlara uygun kararlar almasını sağlamak
D) İtilaf Devletleri’yle yapılacak barış görüşmelerini reddetmek

10. I. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II. Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir.
III. İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
IV. Ulusun bağımsızlığını ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır.
Amasya Genelgesi’nin yukarıda verilen maddelerinden hangileri, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçelerini ortaya koymaktadır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

11. Erzurum Kongresi’nde “Temsil Heyeti Doğu Anadolu’nun bütününü temsil eder.” kararı; Sivas Kongresi’nde “Temsil Heyeti yurdun bütününü temsil eder.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Böyle bir düzenleme yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Anadolu’da faaliyet gösteren tüm yararlı cemiyetleri birleştirmek
B)İşgallere karşı tüm yurdun birlikte savunulmasını sağlamak
C) İstanbul Hükümeti ile beraber hareket etmek
D) İtilaf Devletleri ile anlaşmaya varmak

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – D
3 – D
4 – B
5 – A
6 – D
7 – A
8 – D
9 – C
10 – B
11 – B


Leave A Reply