8. Sınıf Vatandaşlı Demokrasi Eğitimi Demokrasi Kültürü İle İlgili Testler

0

8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi, Demokrasi Kültürü konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 8. sınıf vatandaşlık testleri.

8. sınıf testleri

8. Sınıf Demokrasi Kültürü İle İlgili Testler

TEST 1

1. “Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur; hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
Atatürk’ün bu sözü, egemenlik konusunda aşağıdakilerden hangisini ölçüt aldığını gösterir?

A) Atanmış yöneticileri
B) Din adamlarını
C)Halk iradesini
D) Seçkin bir zümreyi

2. Hangilerinin varlığı demokratik bir devlet için gereklidir?

A) Sınıflayıcılık – İnsan haklarına saygı
B) İnsan haklarına saygı – Çoğulculuk ve katılımcılık
C) İnsan haklarına saygı – Güçler birliği
D) Çoğulculuk ve katılımcılık – Güçler birliği

3. Demokratik bir yönetimde ekonomik değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, sosyal planda imtiyazlı durumlara meydan veren sebeplerin ortadan kaldırılması önemli bir ilke olarak kabul edilmektedir.
Bu durum demokratik yönetimin;
I. Sosyal adaletçi,
II. Çoğulcu,
III. Uzlaşmacı
yönlerinden hangilerine işaret etmektedir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.

4. Günümüz demokratik devletleri, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu âdil bir yasal düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, yasalara ve Anayasa’ya uygun davranan, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devletler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Metinde demokratik devletlerin hangi niteliğinden söz edilmektedir?

A) Sosyal devlet olma
B) Hukuk devleti olma
C) Lâik anlayışı benimseme
D) Bölünmez yapıda olma

5. Demokraside seçim özgürlüğü vardır. Demokratik yönetimde vatandaşlar fikir ve söz sahibidir. Sorunlara çözüm üretmede herkesin katkısı ve tercihleri önemli görülür. İnsanların tercihleri demokrasilerde her zaman en belirleyici unsurdur. Demokrasinin dışındaki diğer yönetim anlayışlarında insanların tercihlerine bu denli saygı söz konusu değildir.

Metne göre, demokrasinin diğer yönetimlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal düzeni sağlaması
B) Hukuk sistemine sahip olması
C) Devlet yönetimi ile ilgili bazı ilkelere sahip olması
D) Yönetilenlerin tercihlerine önem vermeleri

6. Demokrasi, ancak onu anlamış ve benimsemiş bireylerce yaşatılabilir ve geliştirilebilir. Bu konuda görev öncelikle aileye, eğitim kurumlarına ve çevreye düşmektedir. Ailede, okul yaşamında ve çevrede istenilen düzeyde demokratik davranış örnekleriyle karşılaşmayan bireylerin demokrasiyi özümsemeleri, demokratik bir ülkenin yurttaşları olmaları beklenemez.
Metinde, bireylerin demokrasiyi benimsemeleri neye bağlanmaktadır?

A) Demokrasi bilincinin yalnız okullarda bir program çerçevesinde anlatılmasına
B) Kitle iletişim araçlarının duyarlılık göstermelerine
C) Demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireylerin model olarak alınmasına
D) Yasaların, bireyleri demokrasi ilkelerini benimseme konusunda zorlamasına

7. Demokrasinin içselleştirilmesi ve yaşam biçimine dönüştürülmesi için aşağıdakilerden hangisi olumlu katkı yapmaz?

A) Zorlama olmadan günlük yaşamda uygulanıyor olmalı
B) Demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla uygulanıyor olmalı
C) Anlamını, önemini ve değerini bilen bireyler olmalı
D) Bireyler sorunların çözümü için gerekirse şiddet kullanmalı

8. Hangileri demokratik vatandaşın özelliklerinden değildir?

A) Eşitlikçi ve katılımcı – Kendi görüşlerini benimsetmede ısrarlı
B) Kendi görüşlerini benimsetmede ısrarlı – Sorunların çözümünde güç kullanmaya eğilimli
C) Eşitlikçi ve katılımcı – Etkin ve sorumlu
D) Etkin ve sorumlu – Hak ve özgürlüklere saygılı

9. Günümüz demokratik yönetimlerinde demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesinde, insanların gönüllü birliktelikler oluşturarak devlet kurumları dışında organize olmalarının rolü çok büyüktür, insanlar bu şekilde haklarına sahip çıkmakta ve hak ihlâllerini önlemektedirler. Seslerini yöneticilere duyurabilmekte, isteklerini demokratik kurallar çerçevesinde ortaya koyabilmektedirler. Demokratik yönetimler de bu durumu destekleyici uygulamaları benimsemektedir.
Metinde demokratik yönetimlerin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Sosyal adaletçilik
B) Uzlaşmacı yaklaşım
C) Sivil toplum örgütlenmesini destekleyicilik
D) Eşitlikçi yönetim

ÇÖZÜMLER

1 – C
2 – B
3 – A
4 – B
5 – D
6 – C
7 – D
8 – B
9 – C

TEST 2

1. Ülkemizdeki kadınlar, Medeni Kanun ile pek çok kazanım elde etmişlerdir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği bu kazanımlardan biri değildir?

A) Erkeklerin tek taraflı boşanma hakkı kaldırıldı.
B) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.
C) Boşanma, velayet ve malı ile ilgili tasarruf hakkı verildi.
D) Erkeklerin çok eşle evlenmesi yasaklandı.

2. Farklılıklara saygıyı ve farklılıklar içinde birlikte yaşama kültürünü benimsemiş bir yaşama modeli ortaya koyan toplumlar dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır. Bu toplumlar kendi içlerinde sağladıkları insan haklarına saygılı birlik ve beraberlik ruhunu uluslararası İlişkilere de yansıtacaktır.
Bu yansımanın gerçekleşmesi neye bağlıdır?

A) Diğer toplumlarla ilişkilerinde de insan haklarına saygıyı esas almasına
B) Farklılıkları, vatandaşlarını sınıflamak için bir ölçüt olarak kabul etmesine
C) Dünya barışının güç kullanarak sağlanabileceği inancını sürdürmesine
D) Toplumsal sorunların önlenmesinde ön yargılı olarak hareket etmeye devam etmesine

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri insan haklarına aykırıdır.
B) İnsan hakları ile ilgili belgelerde her tür ayrımcılık yasaklanmıştır.
C) Farklılıklar, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlamaktan çok zarar verir.
D) Ön yargılı davranma bireyler arasındaki ilişkileri olumsuz etkiler.

4.

Yukarıdaki yapbozda cinsiyet eşitsizliklerini kaldırmak için yapılabilecekler sıralanmıştır.
(?) işaretli parçaya aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yapboz tamamlanmaz?

A) Evlilikte resmi nikahın yapılmasının sağlanması
B) Kadınların ev dışında da çalışmalarının desteklenmesi
C) Aile içi karar almada kadın ve erkeğin aynı konumda kabul edilmesi
D) Kadını ve erkeği değerlendirirken toplumda benimsenen kabullerin ölçüt alınması

5. “Türk kadını, evdeki medeni mevkiini hakkıyla işgal etmiş, iş hayatının her safhasında başarılar göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor.”
Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

A) Kadın haklarına verdiği önemi
B) Dünya barışına sağladığı katkıyı
C) Demokrasiyi ilan etme çabalarını
D) Milli egemenliğe olan güvenini

6. • Ağustos’tan sonra ekilen darıdan, kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. (Türk Atasözü)
• Dövülen kadın daha iyi bir eş olacaktır. (Kore)
• Tanrı eşini dövenin rızkını arttırır. (Rusya)
• Bir kadın, bir köpek ve bir ceviz ağacı, bunları ne kadar çok döverseniz o kadar iyi olur. (Tüm Avrupa)
Dünyanın değişik ülkelerinden alınan kadınlarla ilgili yukarıdaki atasözleri;
I. Farklılıklara saygı,
II. Ayrımcılık,
III. Aşağılama

yaklaşımlarının hangilerinin göstergesi olarak değerlendirilebilir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.

7. Toplumdaki farklılıklar, çeşitlilikler ve çokluklar toplumun bütünlüğü ve devamı için bir tehdit değildir. Farklılıklar ancak, insan haklan temelinde birlikte yaşama kültürü oluşturulamadığında sorun oluşturmaya başlar. Buna göre hangi sonuç çıkarılamaz?

A) Toplumsal farklılıklar doğaldır.
B) Birlikte yaşam kültürünün oluşması toplumsal bütünlüğü sağlar.
C) Toplumlar hep aynı nitelikleri taşıyan insanlardan oluşmalıdır.
D) İnsan hakları farklılıkların birarada yaşamalarına ortam hazırlar.

8. Yunanlı filozof Platon, kız ve erkek çocukların altı yaşından sonra ayrılmaları gerektiğini savunmaktaydı. Bu ayırım, ona göre erkek ve kız çocuklarının yaratılışlarında gizliydi. Erkekler kadınlardan daha mükemmel olarak yaratılmış olduklarından, doğalarındaki mükemmelliğin gereği olarak başlıca işleri devleti idare etmek, kızların işi ise evini idare etmekti.
Metindeki görüşüyle Platon’un, aşağıdakilerden hangisini benimsediği söylenebilir?

A) Hak ve özgürlüklere saygıyı
B) Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
C) Katılımcı demokratik anlayışı
D) Toplumsal cinsiyet eşitliğini

ÇÖZÜMLER

1 – B
2 – A
3 – C
4 – D
5 – A
6 – D
7 – C
8 – B

Leave A Reply