9. Sınıf Tarih Konuları

0

9. Sınıf Tarih Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Tarih dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

Tarih Bölümü Taban Puanları

Advertisement

TARİH BİLİMİ

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
1. İnsan ve Tarih
2. Tarih Biliminin Konusu
3.Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişikleri
4.Tarih Biliminin Yöntemi
5.Tarihin Tasnifi
6.Zaman ve Takvim
7.Türklerin Kullandıkları Takvimler
8.Tarih Öğreniminin Önemi
9.Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem
10.Tarihi Olayların Değerlendirilmesi
11. Tarihi Bilgilerin Değişebilirliği
12.Tarihe Adanmış Bir Ömür; Halil İNALCIK

Tarih Yazıcılığı

TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI:
1.Coğrafya
2.Arkeoloji
3.Antropoloji
4.Etnografya
5.Hukuk
6.Kronoloji
7.Edebiyat,
8.Felsefe,
9.Paleografya
10.Epigrafii,
11.Sosyoloji,
12.Filoloji,
13.Diplomatik
14.Nümizmatik,
15.İstatistik,
16.Ekoloji,
17.Kimya
18.Sanat Tarihi,
19.Heraldik

Advertisement

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ:
1.Tarih Öncesi Çağlar
1.Tarih Çağları

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI:
1.Kültür ve Uygarlık
2.Mezopotamya Uygarlığı
3.Orta Asya Uygarlığı
4.Mısır Uygarlığı
5.İran Uygarlığı
6.Hint Uygarlığı
7.Çin Uygarlığı
8.Doğu Akdeniz Uygarlığı
9.Anadolu Uygarlığı:
a.Hattiler
b.Hititler
c.İyonyalılar
d.Urartular
e.Frigyalılar
f.Lidyalılar
10. Ege ve Yunan Uygarlıkları
11.Roma Uygarlığı

İLK TÜRK DEVLETLERİ

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI:
1.Türk Adının Anlamı
2.Türklerin İlk Ana Yurdu
3.Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları

ORTA ASYADA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ:
1.Asya Hun (Büyük) Devleti
2.Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
3. Köktürk Devleti
4.Uygurlar
DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI:
1.Avarlar
2.Bulgarlar
3.Hazarlar
4.Macarlar
5.Peçenekler
6.Kıpçaklar (Kumanlar)
7.Oğuzlar (Uzlar)
8.Sabirler (Sibirler- Sabarlar)
9.Başkırtlar (Başkurtlar)
10.Türgeşler (Türgişler)
11.Kırgızlar
12.Karluklar
13.Kimekler
İSLÂM TARİHİ ve UYGARLIĞI (13.YÜZYILA KADAR)
1.İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri:
1.İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu
2.İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı:
a. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
b. Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri
c.Hz. Muhammed Dönemi:Hayber’in Fethi, Mute Seferi, Mekke’nin Fethi,Huneyn Savaşı, Taif Seferi, Tebük Seferi, Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı
Dört Halife Dönemi: Hz. Ebubekir Dönemi
Hz. Ömer Dönemi
Hz. Osman ve Hz. Ali Dönemi
d. Emeviler Devleti
e. Endülüs Emevi Devleti
f.Beni Ahmer Devleti
g.Abbasiler
TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ:
1.Türkler ve İslamiyet
2.Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri
3.Mısır’da Kurulan Türk Devletleri:
a.Tolunoğulları
b.İhşidiler (Akşitler)
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ:
1.Karahanlılar
2.Gazneliler
3.Büyük Selçuklu Devleti
Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet: Devlet Teşkilatı, Hükümdar, Atabeylik, Hükümet Kültür ve Medeniyet: Ordu, Saray Teşkilatı, Hukuk Sistemi,İktisadi ve Ticari Hayat, İlim, Mimarlık ve Sanat
MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ:
Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu
1.Danişmentoğulları
2.Saltukoğulları
3.Mengücekliler
4.Artuklular
5.Çaka Beyliği ve Diğer Türk Beylikleri
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ:
1.Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devri
2.Haçlı Seferleri: Sebepleri ve I,II. Haçlı Seferleri
3.Haçlı Seferleri: III. Ve IV. Haçlı Seferleri ile Sonuçları
1.Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Devri:
II. Kılıç Arslan Dönemi,
I.Gıyaseddin Keyhüsrev Devri,
II. Rükneddin Süleyman Şah Devri,
I.İzzeddin Keykavus Dönemi
I.Alâeddin Keykubad Devri (Harzemşahlar)
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYET:
Devlet Yönetimi,
Ordu Teşkilatı,
Sosyal Hayat
Türk Ermeni İlişkileri
Ahilik,
Din ve İnanış,
Hukuk,
Sanayi,
Ticaret Kültürel Hayat,
Sanat
4.Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılma Dönemi
5.Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılış Dönemi

Advertisement


Leave A Reply