Ahiret İle İlgili Ayetler, Kur’an-ı Kerim’de Geçen Ahiret Konulu Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Ahiret, ahiret hayatı ile ilgili olan ayetler hangileridir? Ahiret hakkındaki ayetler ve anlamları, bulundukları sureler.

Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

2/4,8,62,86,94,102,114,126,130,177,200,201,217,220,228,264 – Bakara

4- Ve o takva sahipleri ki, sana indirilene de, senden önce indirilene de iman ederler. Ahirete de onlar kesin bir bilgiyle inanırlar.

Advertisement

8- insanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık.” derler.

62- Şüphesiz (senden evvel peygamberlere)iman edenler; yahudiler, hıristiyanlar ve sabiilerden kim ki, Allah’a ve ahiret gününe inanır, iyi bir iş yaparsa elbette, Rableri katında mükafat vardır. Onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir.

86- Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir; bu yüzden azabları hafifletilmez, onlar yardım da görmezler.

94- De ki: “Eğer ahiret yurdu Allah katında başkalarına değil de sadece size mahsus ise ve eğer söylediklerinizde samimi iseniz, ölümü dilesenize.

Advertisement

102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: “Biz ancak imtihan için gönderildik; sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız.” demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten
nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!

114- Allah’ın mescidlerinde O’nun isminin anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? Onların oralara girmeleri korka korka olacaktır. Dünyada rezillik onlarındır; ahirette büyük azab da onlaradır.

126- İbrahim de demişti ki: “Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle.” Allah buyurdu ki: “Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne fena varılacak yerdir orası!”

130- İbrahim’in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüzçevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi olarak) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

177- Yüzlerinizi Doğu ve Batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitab’a ve peygamberlere inanan; malını seve seve yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere veren; namazı kılan, zekatı veren, yaptığı antlaşmaları yerine getiren; sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerinkidir. İşte doğru olanlar onlardır, muttaki olanlar da onlardır.

200- Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver.” derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.
201- Onlardan bir kısmı da: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” der.

Advertisement

217- Ey Muhammedi Sana haram olan aydan ve o ayda savaşmaktan soruyorlar. De ki: “O ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkar etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Kafirler güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden, kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.

220- Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olanı düşünün). Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki: “Onlar hakkında yapacağınız bir ıslah, işlerine karışmamaktan daha hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, onlar sizin kardeşlerinizde Allah, bozguncu ile ıslah ediciyi bilir, birbirinden ayırd eder. Eğer Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”

228- Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç aybaşı hali süresi beklerler, eğer Allah’a ve ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah’ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir. Kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Ancak erkeklerinki onlarınkinden bir derece
fazladır. Allah güçlüdür, hakimdir.

264- Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağnak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak kaya haline g eti ri vermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbirisine sahip olamazlar. Allah, kafirleri doğru yola iletmez.

3/22,45,56,77,85,114,145,148,152,176 – Al-i İmran

22- İşte bunlar öyle kimselerdir ki, dünyada da, ahirette de bütün yaptıkları boşa çıkacak olanlardır. Onların hiç bir yardımcıları da olmayacaktır.

45- Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendinden bir söz ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardandır.”

56- İnkarcılara gelince, onları dünyada da, ahirette de şiddetli bir azab ile azablandıracağım, onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.

77- Allah’a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Allah, Kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azab vardır.

85- Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

114- Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten alıkorlar, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyilerdendir.

145- Hiç bir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm, belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya sevabını isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabı dilerse buna da ondan veririz. Şükredenleri mükafatlandıracağız.

Advertisement

148- Allah, onlara dünya nimetini ve daha da güzeli, ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever.

152- Siz Allah’ın izni ile düşmanlarınızı öldürürken, Allah, size olan vaadini yerine getirmiştir. Allah size sevdiğiniz galibiyeti gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamber’in verdiği emir hakkında tartışmaya kalkıştınız ve isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı kiminiz ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi, denemek için onlardan geri çevirdi ve sizi bağışladı. Allah, mü’minlere karşı çok lütufkardır.

176- Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Allah’a hiç bir şekilde zarar veremezler. Onlar için acı bir azab vardır.

4/38,39,59,74,77,134,136,162 – Nisa

38- Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır!
39- Bunlar, Allah’a ve ahiret gününe inansalar ve Allah’ın verdiği rızıktan gösterişsiz harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onların söz ve işlerini çok iyi bilendir.

59- Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Rasulü’ne havale edin. Bu, daha iyi ve sonuç bakımından da daha güzeldir.

74- o halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.

77- (Evvelce) kendilerine: “Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekat verin.” denilen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılınınca, içlerinden bir grup hemen Allah’tan korkan gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da: “Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın? Bize bunu yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir müddet savaşı farz kılmasan) olmaz mıydı?” dediler. Onlara de ki: “Dünya menfaati önemsizdir; Allah’tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez.”

134- Kim dünya nimetini isterse, bilsin ki, dünya ve ahiret nimeti Allah katındadır. Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi görendir.

136- Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberi’ne, Peygamberi’ne indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği Kitab’a inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür.

162- Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilene inananlar, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar… İşte onlara büyük mükafat vereceğiz.

5/5,41,69 – Maide

5- Bugün size temiz olanlar helal kılındı. Kitab verilmiş olanların yemeği size helaldir. Ve mü’minlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine Kitab verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde, size helaldir. Her kim İslami hükümlere inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiştir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır.

Advertisement

41- Ey Peygamber! Ağızları ile “inandık.” deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, Tevrat’ın hükümlerini yerlerinden değiştirirler. “Eğer size bu fetva verilirse alın, bu verilmezse sakının.” derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah’a karşı hiç bir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır.

69- Muhakkak ki inananlar, yahudiler, sabiiler ve hristiyanlardan kim Allah’a ve ahiret gününe inanır ve güzel amel işlerse, onlar için bir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

6/32,92,113,150 – En’am

7/45,147,156,169 – A’raf

8/69 – Enfal

9/18,19,29,38,44,45,69,74,99 – Tevbe

10/64 – Yunus

11/16,19,22,103 – Hud

12/37,57,101 – Yusuf

13/26,34 – Ra’d

14/3,27 – İbrahim

Advertisement

16/22,30,41,60,107,109,122

17/10,19,21,45,72,104

20/127

22/11,15

23/10,33,74

24/2,14,219,23

27/4,5,66

28/77,83

29/20,27,36,64

30/7,16

31/4

Advertisement

33/21,29,57

34/1,8,21

39/9,26,45

40/39,43

41/7,16,31

42/20

43/35

53/27

57/20

58/22

59/3

Advertisement

60/6,13

65/2

68/33

74/53

75/20,21

87/16,17


Yorum yapılmamış

Leave A Reply