Ahmet Haşim Edebi Kişiliği

0

Merdiven isimli şiiri ile dünyaca tanınan şair Ahmet Haşim’in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ahmet Haşim
AHMET HAŞİM (1885 -1933)

Advertisement

Bağdat’ta doğdu. 1896 yılında İstanbul’a geldi. Galatasaray Sultanisinde okudu. İzmir Sultanisi, Güzel Sanatlar ve Harp Akademileri ile Mülkiye Mektebinde öğretmen olarak çalıştı.

Galatasaray Sultanisinde öğrenciyken, edebiyat öğretmeni olan Ahmet Hikmet Müftüoğ-lu’ndan etkilenerek şiire yöneldi. Ahmet Haşim’in şiiri, daha çok Servet-i Fünûn Döneminin iki büyük şairi olan Tevfik Fikret’in ve Cenap Şehabettin’in etkisinde gelişti. İlk şiirini 1901 yılında yayımladı. 1909 yılında Fecr-î Âtî Topluluğuna katıldı. Topluluk dağılınca, yirminci yüzyıl Türk edebiyatında bağımsız bir şair olarak yer aldı.

Bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan Ahmet Haşim aşk ve doğa konularını işledi. Fransız sembolistlerinin etkisinde kalan şair, şiirlerinde dil musikisine, izlenimlere, hayallere, duygusal ve psikolojik simgelere yer vermiştir.

Ahmet Haşim’e göre şiirde kapalılık bir kusur değil aksine gerekli bir öğedir. Çünkü her-
kesin aynı biçimde ve kolaylıkla anladığı şiir, okuyucunun düşünce ufuklarını daraltır. Oysa iyi şiir, her düzeyde okuyucuya yorum zenginliği sunan şiirdir. Haşim dış dünyayı ve gerçekleri anlatma çabasında değildir. Dış dünyanın kendisinde bıraktığı izlenimleri anlatma çabasındadır. Bu özellik onu empresyonizme (izlenimciliğe) yaklaştırmıştır.

Advertisement

Ahmet Haşim düz yazılarında son derece yalın ve doğal bir dil kullanmış, toplumsal konuları da işlemiştir.

Şiir kitapları Göl Saatleri ve Piyâle’dir. Düz yazılarını da Bize Göre, Gurabâhâne-i Lâklâkan ve Frankfurt Seyahatnâmesi adlı eserlerinde toplamıştır.


Leave A Reply