Akalar Kimlerdir? Akaların Özellikleri, Tarihi, Kuruluşu ve Yıkılışı

0

Akalar kimlerdir? Akaların özellikleri, yaşam şekli, tarihi, kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgi.

Akalar; Eski Yunanistan’da yaşamış ırktır. 10 2 bin yılı başlarında kuzeyden ve doğudan göçen kavimlerin Yunanistan’daki Karlarla birleşip kaynaşmasından doğmuş yeni bir ırk olduğu, yarımadaya kuzeyden değil güneyden girdikleri sanılıyor. Avrupa’dan gelen İndogermenlerle adalar yoluyla Yunanistan’a geçen Anadoluluların kültür ve dil özelliklerini taşırlar.

Yunanca öğeleri az arkaik bir Yunanca konuşurlardı. 10 1600’den sonra yüksek ve özgün bir kültür yarattılar. Yunanistan’da birçok kent krallıkları kurdular. Bu krallıklar arasında çok yakın ve sık ilişkiler vardı. Zaman zaman, türlü nedenlerle krallıklar arasında savaşlar çıkar, güçlü krallar başka krallıklara egemen olur, arada denizaşırı seferlere çıkarlardı. Fakat hiçbir zaman kent devletleri merkezi bir devlet çatısından feodal nitelikten kurtulamadı.

Akalar

Akalar ülkesinde en önemli bölgeler Kuzey Yunanistan’da Akhilleus’un yurdu Ftiotis, Orta Yunanistan’da Attika, Peloponnesos’ta Agamemnon‘un şatosu Mikenai ile Argolis’tir. Buralarda görkemli, içleri süslü saraylar vardı. Erkekler bacakları açıkta bırakan kısa bir alt giysiyle bazen hayvan postundan uzun bir palto; kadınlarsa omuzda büyük iğnelerle tutturulmuş uzun entariler ya da geniş bir eteklikle yakası açık bir bluz giyerlerdi. Silahları tunçtan uzun kargı, iki ağızlı uzun düz kılıç, hançer, ok, yay; koruyucu savaş avadanlıkları da konik miğfer, kat kat sığır derisinden yüksek kalkandı. 10 2000 yılın sonuna doğru sol kolda taşınan küçük, yuvarlak kalkanlar kullanılmaya başlanınca savaşçılar vücutlarını örten zırhlar ve dizlikler giydiler.

Savaşta ve avda iki tekerli atlı arabalar kullanırlardı. Gemicilikte de, Girit’e, Kıbrıs’a, Anadolu kıyılarına gidebilecek kadar ileriydiler. Yazıyı bilirlerdi. Dinsel yaşamlarında tanrılar kültünden ölüler kültü daha çok yer tutardı. Din törenlerini megaronların ortasındaki ocağın ya da avlulardaki sunakların çevresinde yaptıkları sanılıyor. Ölülerin başka bir dünyada yaşadıklarına inanırlardı. Girit kültürünün derinlemesine etkisinde kalan Aka sanat ve kültürü 10 2000 yılının sonlarına doğru Girit kültürünün gerilemesiyle birlikte çöktü.

Antik Yunan Haritası

Kaynak : wikipedia.org

Akaların politik bakımdan en güçlü oldukları dönem 10 1400-1200 arasıdır. Bu dönemde bütün Peloponnesos’u, belki Yunanistan’ın başka bölgelerini de içine alan büyük devletler kurdukları, devletler arasında sıkı kültür ve ticaret ilişkileri geliştirdikleri ve Makedonya’dan Boğazlara, Anadolu’dan Suriye ve Mısır’a, İtalya ve Sicilya’dan Nubya’ya kadar birçok ülkelere ulaştıkları anlaşılmaktadır. Troya Savaşları Akaların bu komşu ülkelere yayılmasının bir sonucudur.

Akaların Troya Savaşları’ndan ayrı olarak Ege adalarına (Tenedos-Bozcaada, Lesbos-Midilli, Samos-Sisam, Khios-Sakız vb) ve bu adaların karşısındaki Anadolu kıyılarına (Efes, Kolophon-Değirmendere, Miletos vb), hatta Pamfilya (Antalya çevresi) ve Kilikya’ya gelip buralarda koloniler kurdukları sanılıyor. Hitit belgelerinde adı geçen ve Anadolu kıyılarına ayak bastıkları belirtilen Ahhiyava, Akalar (Akhaoi) olabilir. İÖ 13. yüzyılın ikinci yarısında Ön Asya ve Doğu Avrupa’da oluşan kavimler kaynaşmasıyla Mısır’a geçen ve Mısırlılara Nil deltası bölgesinde yenilen (ÎÖ 1230) deniz kavimleri arasında adı geçen Akayivaşların Ahhiyavalılar, Lukaların da Likyalılar oldukları sanılıyor.

Hitit İmparatorluğu yıkıldıktan sonra (İÖ 1190 sonrası) Akalar Batı ve Güneybatı Anadolu kıyılarını (Miletos, Bodrum vb) daha da yayıldılar. Doğu Avrupa’dan Yunanistan’a Dor akınları (İÖ 1150) Akaların Anadolu’ya göçlerini hızlandırdı. Böylece gerek Dor göçlerinden önce, gerek sonra Anadolu’ya göçen Akalar, Aiolia ve îonia’da yüksek bir uygarlık yarattılar. Yunanistan’da kalan Aka gruplarıysa barbar Dor kavimlerinin baskısında uygarlıklarını yitirdiler, ancak İÖ 1000 yıllarında toparlanmaya başladılar.


Leave A Reply