Akıl İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Akıl ile ilgili olan ayetler hangileridir? Akıl hakkındaki ayetler ve anlamları.

2/44,73,75,76,164,170,171,179,242,269 – Bakara
44- (Ey bilgin geçinenler!) İnsanlara iyililiği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı (Tevrat’ı) okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

73- “Sığırın bir parçasıyla ölüye vurun.” demiştik. İşte Allah ölüleri böylece diriltir. Ve sizlere ayetlerini gösterir ki, aklınızı başınıza alasınız.

75- (Şimdi yahudilerin) size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir kısmı Allah’ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra, bile bile değiştiriyor, bozuyorlardı.
76- İnananlarla karşılaştıkları zaman, “inandık.” derlerdi. Birbirleriyle yalnız kaldıklarında, “Rabbinizin katında size karşı delil göstersinler diye mi Allah’ın size açtığını (Rasulüllah’ın sıfatlarına dair Tevrat’ta öğrettiklerini) onlara anlatıyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu?” derlerdi.

164- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için Allah’ın varlığını ve birliğini isbatlayan birçok deliller vardır.

170- Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun!” denilince “hayır, biz atalarımızı, üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” derler. Peki ama, ataları bir şeye aklı ermeyen, doğruyu bulamayan kişiler olsalar da mı?
171- İnkar edenleri hakka çağıranın durumu, yalnızca çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayan hayvanı çağıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, kördürler, akıl da etmezler.

179- Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki, suç işlemekten sakınırsınız.

242- Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor.

269- Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.

3/65, – Al-i İmran
65- Ey Kitab ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir.

5/58,103 – Maide
58- Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların, akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır.

103- Allah, ne “bahire”yi, ne “sâibe”yi, ne “vesile”yi ne de “hâm”ı meşru kılmıştır. Fakat küfredenler, Allah’a iftira etmektedirler. Onların çoğunun akılları ermez.

6/32,151 – En’am
32- Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah’tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?

151-De ki: “Geliniz, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım: O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de, onların da rızıklarını biz veririz; kötülüklerin gizlisine de açığına da yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar, Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.”

7/169 – A’raf
169- Arkalarından onların yerine bir takım kötü insanlar geldiler de Tevrat’a sahip oldular; onun hükümlerini değiştirme karşılığında, şu değersiz aşağılık dünyanın geçici malını almaya başladılar ve “Nasıl olsa ileride bağışlanırız.” dediler. Buna benzer geçici bir mal ve menfaat gelse yine de almakta tereddüt etmediler. Allah’a karşı haktan ve doğrudan başka bir şey söylemeyeceklerine dair Kitab’dakini ders olarak okumuşlardı. Allah’tan korkup kötülüklerden sakınanlar için ahiret yurdu hayırlıdır. Artık aklınızı kullanmaz mısınız?

8/22 – Enfal
22- Allah katında canlıların en kötüsü, anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir.

10/16,92,100 – Yunus
16- De ki: “Eğer Allah dileseydi onu size okumazdım, Allah da onu size bildirmezdi. Ben bundan(Kur’an’dan) önce aranızda bir ömür boyu durdum. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?”

92- Biz de bugün senin bedenini arkadan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber, insanların birçoğu ayetlerimizden yine de gafildirler.

100- Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir azap yükler.

11/51 – Hud
51- “Ey kavmim! Bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Artık akıllanmayacak mısınız?”

12/109,111 – Yusuf
109- Senden önce de, kasabalar halkından kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber gönderdik. Kafirler yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, onlardan öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

111- Andolsun ki peygamberlerin kıssalarında, aklı olanlar için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan kavme her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.

13/4,19 – Ra’d
4-Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.

19- Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, inkarcı hakikat körü gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar.

14/52 – İbrahim
52- İşte bu Kur’an, tehlikelere karşı uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

16/12,67 – Nahl
12- Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da O’nun buyruğuna boyun eğmiştir. Bunda, aklını çalıştıran kimseler için ibretler vardır.

67- Hurmalıkların ve üzüm bağlarının meyvelerinden de içecek ve güzel rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan kimseler için şüphesiz bir ibret vardır.

23/80 – Mü’minun
80- Ve O, yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi O’nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?

25/44 – Furkan
44- Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Gerçekten onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar daha da yoldan sapmışlardır.

26/28 – Şuara
28- Musa da dedi ki: “Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki, O, doğunun da, batının da ve her ikisi arasında bulunanların da Rabbidir.”

28/60 – Kasas
60- Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir geçimliliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve süreklidir. Aklınız ermiyor mu?

29/35,43 – Ankebut
35- Andolsun ki aklını kullanan bir kavim için biz, orada apaçık bir belge bıraktık.

43- Biz, bu misalleri insanlara veriyoruz, onları ancak alimler anlayabilir.

30/24,28 – Rum
24- Size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü onunla diriltmesi O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen kavim için dersler vardır.

28- Allah size kendinizden bir misal vermektedir. Hiç size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, sahibi bulunduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mıdır ki, siz onlarla eşit olup, birbirinizden korktuğunuz gibi, onlardan da korkarsınız. İşte biz, aklını kullanan bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz.

36/62,68 – Yasin
62- Andolsun ki şeytan sizden bir çok halkı saptırmıştı. O vakit niçin akıl etmiyordunuz?

68- Kime uzun ömür veriyorsak onu gençlikten ihtiyarlığa getirerek yaratılışını başaşağı ediyoruz. Buna da akılları ermiyor mu?

39/43 – Zümer
43-Yoksa onlar Allah’tan başkasını şefaatçi mı edindiler? De ki: “Onlar hiç bir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi şefaatçi edineceksiniz?”

40/67 – Mü’min
67- 0, sizi topraktan, sonra bir meniden, sonra alakadan, yani aşılanmış yumurtadan yaratıp, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü, kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız için yaşatandır. İçinizden kimi de, daha evvel öldürülmektedir. Allah, belli bir vakte ulaşmanız ve aklınızı kullanmanız için yaşatır.

43/1-3 – Zuhruf
1- Hâ, Mîm.
2- Açık ve açıklayıcı olan Kitab’a andolsun ki,
3- Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça okunan bir Kur’an yaptık.

49/4 – Hucurat
4- Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu, aklı ermez kimselerdir.

57/17 – Hadid
17- Bilmiş olun ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size delilleri açıkladık.

59/14 – Haşr
14- Yahudiler ve münafıklar müstahkem şehirlerde veya duvarlar arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, oysa kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akıllarını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır.

67/10 – Mülk
10, 11- Ve: “Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık!” diye ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah’ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları!


Leave A Reply