Akrostiş Nedir? Akrostiş Şiirlere Örnek

0

Akrostiş neye denir? Akrostiş şiir nasıl yazılır? Akrostiş şiirler bir örnek, Akrostiş şiirler hakkında bilgi.

Akrostiş; Mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okunduğu zaman bir ad veya kelime meydana çıkacak şekilde tertiplenmiş şiirlere «akrostiş» denir. Yunanca «uc mısra» demektir.

Advertisement

Çok eskiden beri kullanılagelmiş bir nazım şeklidir. Bilhassa Büyük İskender devrinde Yunanlılar arasında pek yaygındı. Ennius ve Plautus adlı Latin yazarları da eserlerinin adlarını başta akrostiş tarzında şiirle vermişlerdir.

Bazı akrostişlerde mısranın başındaki harflerden olduğu gibi mısranın sonundaki harflerin alt alta okunmasından da bir anlam çıkar. Üçlü akrostişlerde ise mısra, ortasında da alt alta okununca bir anlam verecek şekilde yazılır.

Bizde daha çok halk edebiyatı ve tasavvuf edebiyatında akrostişe raslanır. Divan edebiyatı şairleri de bu tarza büsbütün yabancı kalmamışlardır. Doğu edebiyatında akrostişe «müveşşah» denir; divan edebiyatında ise «istihraç» adı altında akrostiş yazılmıştır.

Hami’nin bir şiirinin tek sayılı mısralarının ilk harfleri alt alta okununca: «Mir-i Muhyittin Efendidir gül-i gülzar-ı can», Çift sayılı beyitlerinin ilk harfleri alt alta okununca da: «Bülbül-i şuridesidir Hami-i şirin-zeban» mısraları çıkmaktadır. Bir zamanlar akrostişli güftelerin bestelenerek şarkı haline getirilmesi de pek moda olmuştu.

Advertisement

BİR AKROSTİŞ ÖRNEĞİ

Lal olur bülbüL, açar gönce, dudak hayran olur
Elde mızrab ürperir tellerde hoş seyran olur
Mest eder her beste ruhu çağladıkça nağmeler
İnce bir kudretle hisler şi’r olur,, elhan olur

Anlatılmaz bir güzellik nazlı bir zevk-i tarap
Titreşir dillerde binbir nağme pür-lem’an olur
Layıkı takdir ü tekrimdir o üstad Lem’i kim
Iztırabı, neş’esi dilden dile destan olur.

(Şair Vecdi Bingöl’ün, bestekar Lem’i Atlı için yazdığı bu şiir Lem’i Atlı tarafından bestelenmiştir.)


Leave A Reply