Alanlar Kavmi Hakkında Bilgi

0

Orta Asya’dan İspanya’ya kadar göç eden kavim ALANLAR hakkında bilgi.

ALANLAR, göçlerle beraber Orta Asya’dan çıkıp Avrupa’ya geçen bir kavimdir. M. Ö. I. yüzyıl ile M. S. XIII. yüzyıl arasında yaşamışlardır.

Advertisement

Alanlar M. Ö. I. yüzyıl ortalarında Sarmatların topraklarını işgal ederek Don nehri boyunca yerleşmişlerdi. Orta Asya’da kalanları Çin’in kuzeyinde ve Semerkant civarında yaşıyorlardı. Bir kısmı göçebeydi, bir kısmı da yerleşmişti, bağcılık yaparak geçiniyordu. Bugünkü Türkmenlerin Salur uruğundan bir boyun adının Alan olduğuna göre Alanlar’ın bir kısmının Türkmenlerle karışmış olduğu anlaşılır.

Hunlar 375 yılında İdil nehrini geçince Kafkasların kuzeyinde yaşayan Alanlar’ı batıya sürmüşlerdi. Bunlar sonraları Vandallar’ la birleştiler ve kuzeyden Tuna, güneyden İllirya arasında kalan ve o zamanki adı Pannonia olan yere göçtüler. Daha sonra da, 406 yılında, Vandallar ve Süebler’le birlikte Ren nehrini geçip Galya’ya girdiler. Bu sıralarda Alanlar’ın beyi Addar, Vizigotlar’ın kiralı Willia ile savaştı (417). Bu savaştan sonra Alanlar Pirene sıradağlarını aşıp İspanya’ya girdiler, 429 yılında da Vandallar’la beraber Afrika’ya geçtiler.

Kuzey Afrika’ya geçen Alanlar, o sırada kurulan Vandal devletinde önemli bir rol oynadılar. Hatta 483 yılında Vandal kralının kendisine «Vandallar ve Alanlar’ın Kralı» dedirtmesi de bunu gösterir. Aynı takma adı Bizans İmparatoru lustinianus da kullanıyordu, Batı Roma komutanı Aetius, Attila’ya karşı 451 yılında savaştığı zaman Alanlar Aetius’un müttefikiydiler. Zamanla yerli halkla kaynaşan Alanlar’ın bir kısmı, bilhassa Kuzey Afrika ve İberya Yarımadasında yaşıyanları yerli halkla karışıp eridi. Kafkaslar civarında kalan Alanlar ise Moğol salgınından sonra yerlerini, Doğu-İslam kaynaklarına göre, Aslar’a bıraktılar. Ruslar’ın Yaslar’ı, Gürcülerin Ovsiler’i Alanlardır.

Alanlar’ın konuştuğu Alan dili Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olan Eski İranca’nın kuzey grupundandır, fakat birçok dillerin etkisi altında kalmıştır. Alan dilinden bugüne hiçbir yazılı eser kalmamıştır. Gotlar tarihinin yazarı Jordaes’e göre Alanlar, İskitler’in aksine, kısa saçlı, iri yapılı, beyaz tenliydiler.

Advertisement


Leave A Reply