Allah (C.C) İle İlgili Bilgiler

0

İslam inancına göre Allah ile ilgili bilgiler. Allah kelimesinin kökeni hakkında bilgi, Allah hakkında ve ismin kökeni hakkında kısa bilgi

Allah

Allah (C.C) İle İlgili Bilgiler

Allah, Müslümanlara göre evrenin ve bütün varlıkları yaratıcı ve koruyucu büyük güç, tapılacak tek varlıktır.

Allah Sözünün Kökeni

Allah sözünün kökeni kimi İslam bilginlerine göre Arapça, kimi İslam bilginlerine göre ise İbranicedir. Arap dilinden geldiği söyleyen dil bilimciler de hangi sözcükten türediği konusunda birleşmezler: Tapılacak (ilah), tapmak (eleh), şaşmak (veleh), gizlemek (la-he), gibi 20’ye yakın sözcük Allah adının kökü olarak gösterilir. Kimi bilginler ve dilciler ise Allah adının hiçbir sözden türemediğini ve İslam Tanrısının özel adı olduğunu belirtirler. İslamdan önce de Mekkelilerin “Allah” sözünü bildikleri, bütün putlardan ayrı ve üstün bir güç saydıkları ve taptıkları Kuran’da kimi ayetlerle de kanıtlanmaktadır. Ayrıca Hz. Muhammet’in babasının adı da bir kanıt sayılabilir: Abdullah (Allahın kulu).

İslam Öncesi

İslâm öncesi Mekkeliler Allah’ı tanımakla birlikte, birden fazla Tanrıya inandıkları ve taptıkları için inançlarının İslâm inancıyla bir ilgisi yoktur. İslâm inancında Allah, tapılacak tek ilahtır (Lâ-ihahe illallah / Allahtan başka tapılacak (ilah) yoktur). Allah, evrenin her noktasını bilen, bütün noktaları yönetendir. Tektir ve tek gerçektir. İnsana şah damarındın daha yakındır (Kâf Suresi). Hz. Muhammed’in “Allah’ın varlığını ve birliğini anlamak için göklere bakın, yerlere bakın, kendinize bakın. Bütün bunların yaratılışında ki akıllara hayret veren inceliklere, bunların kendiliğinden olup olmayacağını düşünün. Bunlar Allah’ın varlığını ve tekliğini gösteren delillerdir” Hadisi ile; İhlas Suresi (“Allah birdir. O’dur ulu olan. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir)” Allah’ı tanımlar. İslâm dini, Allah’ a inanma (iman) dinidir. İman da Allah’ın ad ve niteliklerini bilmekle başlar.


Leave A Reply