Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri Nelerdir? Madde Madde Açıklaması

0

Allah’ın varlığı ve birliğinin delilleri nelerdir? Delillerin isimleri , bu delillerin madde madde açıklamaları, Allah’ın varlığının delilleri hakkında bilgi.

ilahi

Kaynak: pixabay.com

Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri

İnsan yaratılış olarak akıl sahibi yani düşünen ve bilen bir varlıktır. Bu özelliğinden dolayı alemin meydana gelişi ve ahengini hiç bozmadan işleyişi ile ilgili bilgi elde etmeye çalışmaktadır. Böylece evrendeki bu düzenden hareketle bir yaratıcı fikrine doğru gitmektedir. Bunun sonucu olarak Allah’ın varlığına dair deliller elde etmeye çalışmaktadır. Bu delillerden bir kısmı şöyledir:

Advertisement
İspatı Vücud Delili:

Kur’an’da Allah’tan bahseden ayetlerde genelde onun sıfatları anlatılmıştır. Tevhid üzerinde ısrarla durulmuş, Allah’ın ortağı ve benzeri olmadığı ifade edilmiştir. Kuran’a göre selim bir fıtrata sahip olanlar yaratanını kolaylıkla tanıyabilir.

Fıtrat Delili:

Allah’ın varlığına inanmak insan için doğal bir duygudur. Gaflet, inat, kibir bazı geçici hallerle körelebilir. Ancak hiçbir zaman yok olmaz.

Hudus Delili:

Alemin sonradan yaratılması inancından hareketle bir yaratıcısının bulunduğuna dair delildir. Delile göre Âlem hadistir (yokken var edilmiştir), Her hadisin bir muhdisi (var edicisi) vardır. Âlemin muhdisi de Allah’tır.

İmkân Delili:

Alem farklı varlıklardan meydana geldiği için onun meydana gelmesi mümkündür. Mümkün varlık kendi kendisine var olamadığı için varlığını yokluğuna tercih edecek bir yaratıcıya ihtiyaç duymaktadır. Bu varlığın ise mümkün değil, zorunlu olması gerekir, işte bu varlık da Allah’tır.

Advertisement
Nizam/Gaye/Hikmet/İnayet Delili:

Alemde gerçekleşen bütün olaylar belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmektedir. Biz bu düzeni algılayabiliyoruz. Dünyadaki bu düzen akıl sahibi birinin eseridir. Dolayısıyla kainat akıl ve ilim sahibi Allah’ın eseridir.

Beşer Tarihi Delili:

Yeryüzünde yaşamış hemen hemen bütün insanlar görüş din ve mezhepleri ne olursa olsun ezeli ve kadim bir yaratıcının varlığını kabul ederek ona ibadet etmişlerdir. Nereye gidilirse gidilsin bir tanrı fikrine rastlanılmıştır.

İhtira Delili:

Dünyadaki bütün varlıkların yaratıldığını, önce cansızken kendilerine akıl ve şuur giydirildiğini görüyoruz. Her yaratılan şeyin bir yaratıcısı olması gerekir. O da Allah’tır.

Hareket Delili:

Evrende hareket halinde olan bir çok varlığı görüyoruz. Dolayısıyla her hareket edenin bir hareket ettiricisi vardır. O da Allah’tır.

Kemal Delili /Ekmel Delili:

İnsanda de bir mükemmellik düşüncesi olduğunda şüphe yoktur, insanın kendisi eksik olduğu için bu düşünce kendisinden gelemediği gibi yoktan da gelemez. Dolayısıyla bu mükemmellik tasavvuru ancak kendisi mükemmel ve mutlak olan Allah’tan gelmedir.

Sufilerin İrfan, Marifet Delili:

Sufiler Allah’ın varlığı konusunda düşünmeyi tutarlı bulmamışlar, bu konuda aklın insanı yanıltabileceğini söylemişler, irfan, marifet ve marifetullah denilen ve kalp ile Allah’ın varlığının algılanması anlamına gelen keşfe dayalı bilgiyi önemsemişlerdir.

Advertisement

ALLAH’IN VARLIĞININ VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Evrende en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm varlıklarda mükemmel bir tasarımın olduğu gözlenmektedir. Evrenin tümünde görülen bu bilinçli tasarım onun bir tasarımcı tarafından şekillendirildiğini gösterir. O da Allah’tır.

İslam düşünürleri, Allah’ın varlığı konusunda çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır: Hudüs delili, İmkân delili, Nizam delili ve İlk muharrik (hareket ettirici) delili.

Örnek Delil Kullanımı

Hudüs delili: -Evren her şeyiyle hadistir. (Sonradan olmadır.)
-Sonradan olan her şey bir muhdise (Yaratıcıya) muhtaçtır.
-Öyleyse evren de bir muhdise muhtaçtır. O da Allah’tır.

Evrendeki kusursuz uyum ve düzenin varlığını sürdürmesi yaratıcının tek olmasını zorunlu kılar. Konuyla ilgili ayet şöyledir: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı yer ve gök (ikisinin de düzeni) bozulur, ahengi kalmazdı.” (Enbiya suresi, 22. ayet)

ALLAH HER ŞEYİ YARATAN YAŞATAN VE GÖZETENDİR

Allah evren ve içindekileri yarattıktan sonra bu süreç her an devam etmektedir. Yaratılan varlıklar kendi hâline bırakılmamış, aynı zamanda gözetlenip korunmuşlardır.

“…O her şeyi yaratmıştır…”
“…O her an yaratma hâlindedir.”
“…Benim Rabb’im her şeyi gözetendir.”
“…Allah en hayırlı koruyucudur…”


Leave A Reply