Anayasanın Değiştirilmesi Nasıl Olur?

0
Advertisement

Anayasa değişikliği nasıl gerçekleşir, kaç milletvekili gereklidir? Anayasanın değiştirilmesi şeması, KPSS konusu anlatımı.

Anayasanın Değiştirilmesi

Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tamsayısının en az 1/3’i tarafından yazıyla teklif edilebilir. Teklifler Genel Kurulda 2 defa görüşülür.

Değişiklik önerisinin, Meclis üye tamsayısının en az 3/5 çoğunluğun gizli oyu ile kabul edilmesi gerekir.

Anayasa değişikliği teklifi, 3/5 ile 2/3 arasında oyla kabul edilirse Cumhurbaşkanı ya kanunu tekrar görüşülmek üzere Meclise iade eder ya da anayasa değişikliğini halkoyuna sunar, (zorunlu)

Meclise iade halinde, Meclisin bu kanunu üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğu İle aynen kabul etmesi gerekir. Bu durumda Cumhurbaşkanı, kanunu ya yayımlayabilir ya da halkoyuna sunabilir, (isteğe bağlı)

Advertisement

Anayasa değişikliği teklifi 2/3 yada daha fazla oyla kabul edilirse, Cumhurbaşkanı ya kanunu tekrar görüşülmek üzere Meclise iade eder ya halkoyuna sunabilir (isteğe bağlı) ya da onaylar.

Cumhurbaşkanı’nın geri göndermesi halinde anayasa değişikliklerine ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

Meclise iade halinde, Meclisin bu kanunu üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğu ile aynen kabul etmesi gerekir. Bu durumda Cumhurbaşkanı kanunu ya yayımlayabilir ya da halkoyuna sunabilir, (isteğe bağlı)

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerin ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

Advertisement

Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa Değişikliği Hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoyla-masına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoyla-masında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Halkoylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.


Leave A Reply