Aristokrasi Ne Demek?

0

Aristokrasi ne anlama gelir? Aristokrasi ile yönetilen ülkeler hangileriydi, aristokrasinin bir idare şekli halinden çıkışı, özellikleri.

Aristokrasi; Üstün değerde insanların bulunduğu bir zümrenin hakim olduğu devlet idaresidir. Bu çeşit idareye eski Venedik Cumhuriyeti örnek gösterilebilir.

Advertisement

Kelime yapısı bakımından ele alındığı, takdirde aristokrasi (Eski Yunanca «aristos» en İyi, «kratos» kudret) idarenin en iyi kimselerin elinde bulunduğunu gösteren bir siyaset rejimidir. Bu, Platon (Eflatun) un «Cumhuriyet» inde hayal ettiği ideal rejimdir. Fakat, «en iyiler» kimlerdir? Doğal bir aristokrasi yaratan doğal üstünlükler var mıdır?

Bu mesele halledilememiştir. Jean-Jacques Rousseau gibi Herbert Spencer de ilkel topluluklarının aristokrasi rejimiyle idare edildiğini kabul ederler. Aristokrasi idaresinin kurulmasının doğrudan doğruya sebebi bazen bir fetihtir. lspartalılar’ın, Doryenler’in fethedip yerleştikleri memleketler bu durumdaydı. Zaten çok zaman aristokraside askeri unsur önemli bir rol oynar.

Aristokrasi, içine kolay kolay nüfuz edilemiyen kapalı bir müessesedir. Yabancı unsurlara açılma istidadını gösterdikçe iç bünyesindeki bağlılıktan bir şeyler kaybetmeye başlar, sonunda sadece bir asil sınıf haline gelir. Bu durum da bu müessesenin politik haklarının, dolayısıyla itibarının zayıflamasına sebep olur. Roma asil zümresinin durumu buna en güzel örnektir. Yüzyıllarca sonra Fransa’daki aristokrasi de bu yüzden ortadan kalkmıştır.

Eski Yunanistan’da Kleisthenes’in yaptığı büyük değişikliklerden önce Atina idaresi en iyi bilinen aristokrasi şekliydi. Bununla beraber, Yunan siteleri aristokratik veya oligarşik idare şekillerinden zaman zaman uzaklaşmışlardır. Eski Roma da, krallık ve imparatorluk devirleri dışında demokratik müesseselerin gelişmesine rağmen, her zaman için senatonun aristokratik idaresi altında yaşamıştır. Kölelerle aristokratlar arasında ilişkiler bir felsefe doktrinine bağlanmıştı. Köleler aşağı yaratıklar olarak kabul edildiğinden her şeye boyun eğmek onlar için en tabii şeydi.

Advertisement

Bugün aristokrasi bir devlet idaresi olmaktan çıkmış, asalet anlamına gelen bir kelime haline gelmiştir.


Leave A Reply