Arma Nedir? Hakkında Bilgi

0

Arma nedir, ne demektir? Arma ne işe yarar, nerede kullanılır? Arma tarihçesi, arma hakkında bilgi. Arma Nedir? Hakkında Bilgi

Arma Nedir? Hakkında Bilgi

Arma; Bir devletin hükümdarın, şehrin, kurumun veya ailenin kendine ait alâmet ve işaretidir.

arma

Dünyanın her tarafında insanlar, çok eski çağlardan beri kendilerine mahsus özel işaretler ve alâmetler taşımak eğilimi göstermişlerdir. İbraniler’de, Çinliler’de, Avrupalıların istilâsından önce Aztekler’de ve hemen bütün öteki milletlerde bu eğilim görülmektedir. Fakat bu işaretlerin arma haline gelmesi XII. yüzyıla rastlar. Bazılarına göre Haçlı Seferlerine katılarak Doğu’ya gelen Avrupalılar arma kullanma âdetini alıp memleketlerine götürmüşlerdir.

Genel olarak, kalkan veya miğferlere konan arma, yüzleri tamamıyla örtülü olan şövalyelerin kendi adamları tarafından tanınmasına yarardı.’ Barış zamanlarında bu alâmetler mühürlerde’ kullanılırdı. İlk armalı mühür. 1150 yılında kullanılmıştı. Avrupa kral ve prenslerinin armaları çoğu zaman taç, manto, gerdanlık, taht sayvanı gibi şekillerin birleşmesinden meydana gelirdi.

Armanın Tarihçesi

Bugün için arma bir süs ve mühürlü belgelerin orijinalliğini belirten bir işaretten başka bir şey değildir. Önceleri imparatorlar tarafından ancak asillerin kullanmalarına müsaade, edilen arma XIII. yüzyılda imparatorun yardımcıları tarafından da verilebilmiş, asilzadelerin yanı başında orta tabaka halk, köylüler ve başka dinden olanlar da arma sahibi olabilmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde II. Mahmut zamanında devlet için bir arma kabul edilmişti. Bu armanın en üstünde güneş ışıkları arasında bir tuğra, altında tuğranın yarısını kaplayan bir hilâl resmi, hilâlin içinde de “El-müstenid bi-tevfikat-ir-Rabbaniyye melik-üd Devlet-i Osmaniyye” (Osmanlı Devleti hükümdarı Tanrı’nın buyruklarına dayanır) ibaresi yazılıydı; ayrıca, bağımsızlık, adalet ve kanun timsali olarak sancak, kılıç, teber, tabanca, top, süngü, terazi ve kitap vardı. Sonraları, hilâl kaldırılmış, yazı kalkanın içine yazılmıştır.


Leave A Reply