Ataerkil Toplum Nedir? Ataerkil Toplum ve Ailenin Özellikleri Nelerdir?

0

Ataerkil Toplum ve Ataerkil Aile nedir, nasıl olur? Ataerkil ailede ve toplumda düzen nasıldır? Ataerkil ne demektir? Ataerkillik hakkında bilgi.

kadın erkek

Kaynak: pixabay.com

Ataerkil Toplum

Ataerkil; erkeklerin kadına üstün tutulduğu soyun, mirasın, konut yerinin, otoritenin baba kolu tarafından belirlendiği toplumsal örgütlenmedir. Toplumların ilk üretim biçimi olan bitki toplayıcılık ve avlayıcılık zamanla gelişip yerleşik tarıma ve hayvancılığa yöneldiğinde, o döneme kadar görülen aile düzeni ve kadının üstün olduğu toplum yapısı da tümüyle değişti. Üretim biçiminin değişmesiyle, anaerkil düzeninde var olan işbölümü kadının zararına bozuldu, kadınlar ikincil derecede işleri yapmaya başladı. Üretimin gelişmesiyle yaratılan artık ürün, yani servet, erkeklerin eline geçmeye başladı. Bir miras hukukunun oluşturulması için, geçici ya da ortaklaşa evliliğin yerini ancak erkeğin bozabileceği tek eşli evlilikler aldı.

Böylece birbirlerine kan bağıyla bağlı kapalı toplumlar, yerini komşuluk ilişkileri, ortak çıkarlar ve bunların sonucu olarak toprak birliği bağlarıyla bütünleşen toplumlara bıraktı. Bu düzende, mirasın çocuklara geçirilmesi amacıyla bir yandan tek kocalı aile biçimi yerleştirilirken, öte yandan töre ve hukuk aracılığıyla kadının evlilik dışı cinsel ilişki kurması da yasaklandı. Kadının üretim sürecinin dışına itildiği; töre ve yasalar yoluyla erkeğe bağımlı kılındığı ataerkil düzeni, köklü bir değişikliğe uğramadan 19. yüzyıla kadar sürdü. Ancak Endüstri Devrimi ile kadının giderek daha yaygın biçimde üretim sürecinde yer alması; bunun politik ve töresel sonuçları, ataerkil düzeninin önemli oranda değiştirmeye başladı.

Ataerkil Aile

Ataerkil Aile; baba otoritesinin ağır bastığı ailedir. Bu aile üç değişik biçimde görülür: baba ailesi (pederi aile), bölünmez asaba (zadruga) ve ataerkil aile (pederşahi aile, Roma ailesi).

Baba ailesi; anne ve babanın beraber oturduğu ailedir. Çocuklar üzerinde anne ve babanın eşit hakları vardır. Evlenme şekli monogamidir. Akrabalık, hem anne hem baba kanalıyla geçer. Eski Alman (Germen) ailesi bu ailenin özelliklerini taşıyordu.

Bölünmez asaba; toprağa yerleşmiş toplumlarda görülen bir aile türüdür. Akrabalık baba kanalıyla geçer. Bu ailede üye sayısı 20 ile 60 kişiyi bulabilmektedir. Çocuk ailenin malı olduğu için anne ve babanın çocuk üzerinde hakları yoktur. Aile içinde özel mülkiyet yoktur. Her şey ailenin ortak malıdır. Bu nedenle aileye ait arazi parçalanamaz ve mal bölünemez. Aile reisi en yaşlı babadır. Aile yöneticisi de en yaşlı çifttir. Bu aile şekli; Balkanlarda, Afrika ve Asya’da görülmüştür.

Ataerkil aile; sınırsız bir baba otoritesinin bulunduğu ailedir. Baba, otoritesini dinden almaktadır ve atalarının kurduğu aile ocağını sürdürmekle görevlendirilmiştir. Amaç, ailenin devamını sağlamak ve bu amaçla bir erkek evlat sahibi olmaktır. Kadının toplumsal statüsü düşüktür. Kadın, evlenince kocasının evine gider. Baba, ailenin tüm mallarına sahiptir, istediği gibi hareket eder, çocukları ve karısı üzerinde her yetkiye sahiptir. Baba, kendi babasından kalmış olan dinî ve ekonomik görevleri yerine getirir. İsterse çok sayıda kadınla evlenebilir ve istediği an eşini boşayabilir. Bu aile şekli eski Roma, Yunan, Hint, Çin ve Yahudilerde görülmüştür.


Leave A Reply