Atatürk İlkeleri Nelerdir?

0

Atatürk ilkeleri nelerdir? Atatürk ilkelerinin isimleri ve kısaca açıklamaları. Atatürk ilkeleri ile ilgili bilgi.

Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Advertisement

ATATÜRK İLKELERİ NELERDİR?

Kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetim belirlediği çağdaş değer ölçülerine eriştirmek, Türk halkını uygar dünyada ki layık olduğu yere ulaştırmak için koyduğu temel ilkelerdir. 1924 Anayasasında da yer olan bu ilkeler şunlardır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliktir.

CUMHURİYETÇİLİK: Egemenliğin ulusun elinde bulunduğu, toplumu yönetenlerin halk tarafından seçildiği bir yönetim biçimidir. Cumhuriyetçilik ilkesi demokrasiyi amaçlayan, ulusal egemenliği ve halk yönetimini gerçekleştiren bir ilkedir. Cumhuriyet, devlet düzeni ve yönetiminde kişisellik ve keyfiliğin olmasını önleyen sağlam güvencedir.

MİLLİYETÇİLİK (Ulusçuluk): Atatürk milliyetçiliğinin özü din ve ırk öğelerini dışlayan bireylerin eşitlik ve özgürlüğünü, ortak değerleri savunmaktır.

Milletini sevmek, halkın, ulusun yücelmesi için çalışmak ulusal çıkarları ön planda tutmak anlamına gelmektedir. Başka ulusların varlığma ve bağımsızlığına saygıyı ön planda tutar.

Advertisement

Ulusun her alanda ilerlemesi için sürekli çalışmayı öngörür. İnsancıl, birleştirici, bütünleştirici, akılcı, bilimsel ve barışçı bir prensiptir.

HALKÇILIK: Halk arasında her türlü ayırımcılığa karşı çıkarak genelliği, eşitliği, toplumcu anlayışı ön planda tutan ilkedir. Gerçek demokrasinin yerleşmesi amacım taşımaktadır.

Türk toplumunun kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasını amaçlar. Halk arasında kişilerin, zümrelerin ve sınıfların değil halkın çıkarlarını düşünmek temel esastır. Kısacası “Halkın halk tarafından halk için idaresi’dir.

DEVLETÇİLİK: Devletin ekonomik, kültürel, sosyal kalkınmasını belirleyen ilkedir. Devletin ekonomiye yön vermesi, öncü olması gereğini içerir.

LAİKLİK: Temel olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin dinin etkisinden kurtulması, toplumsal yaşamın hukuk kurallarına, akla ve bilme dayanması anlamına gelmektedir. Düşünce ve inanç özgürlüğünü güvenceye alarak dinin kişisel ve siyasi amaçlar uğruna sömürülmesini önler. Laiklik dine karşı olmayıp din ve inanç özgürlüğünü güvence altına almayı amaçlayan bir ilkedir.

DEVRİMCİLİK (İnkılapçılık):“… Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tümden çağdaş ve bütün anlam ve biçimleriy-le uygar bir toplum haline getirmektir.” Atatürk’ün sözünden de anlaşılacağı gibi eskimiş kurumların düzenlenmesini, yıkılmasını halkı çağdaş uygarlığa götürecek yeni kurumların getirilmesi düşüncesini benimsemiştir.

Advertisement

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürkçülük, Türkiye gerçeği demektir. Türkiye demektir.

Atatürkçülük, çağdaş ve ulusal değerlerin birleşimi demektir.

Atatürkçülük, yurttaşlarm insan onuruna yaraşır biçimde yaşaması demektir.

Atatürkçülük, bilim dışı her yönteme karşı olmak demektir.

Atatürkçülük kadın erkek ayırımı yapan her türlü düşünceye karşı olmak demektir.

Atatürkçülük, ulusal kültürün ve dil bağımsızlığının, siyasal bağımsızlık kadar önemli olması demektir.

Atatürkçülük, tam bağımsızlık, çağdaşlaşma ve ulusal egemenlik demektir.

Atatürkçülük, özgürlük, adalet, namus, onur demokrasi ve barış demektir.

Atatürkçülük, yurtta ve dünyada barışı savunmak demektir.

Atatürkçülük, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olmak demektir.

Atatürkçülük, baskıcı yönetimlere karşı olmak demektir.

Advertisement

Atatürkçülük Nedir? Temel Esasları ve Özellikleri


Leave A Reply