Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesi Nedir? İnkılapçılık Özellikleri, Hakkında Bilgi

1

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan İnkılapçılık ilkesi nedir? Bu ilke hakkında Atatürk’ün sözleri. İnkılapçılık ilkesinin özellikleri maddeler halinde

Atatürk İnkılapları

İnkılapçılık;

  1. “inkılap” sözcüğü değişme, biçim değiştirme, devrim” demektir. Bu kavram dilimizde daha çok “devlet ve toplum yapısında hızlı değişiklikler” anlamında kullanılmaktadır.
  2. Bir ulusun, bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.
  3. Osmanlı Devleti, çağın gidişine ters düşen, yenileşmeyi engelleyen bir yapıdaydı. Bu yüzden ulus günden güne gücünü kaybediyordu.
  4. İnkılâpçılık, Türk inkılabının korunması, geliştirilmesi, ilerletilmesidir.
  5. Türk inkılabı iki cepheli olarak yürütülmüştür: Bir yanda işgalci güçlere karşı bağımsızlık savaşı yürütülmüş, öte yandan saltanata karşı mücadele edilerek yepyeni bir devlet ortaya çıkarılmıştır.

Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra sıra ülkeyi bir baştan bir başa yenilemeye gelmişti. Her şeyden önce yönetim şeklinin belirlenmesi gerekiyordu. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilerek bu soruna son verildi. Daha sonra laik devlet ve toplum düzeninin önündeki engellerden biri olan Halifelik kaldırıldı. Yeni bir anayasa hazırlanarak tüm bunlar güven altına alındı (1924 anayasası). Kadının toplum hayatındaki yerinin erkekle eşit konumda olabilmesi ve evlenme-boşanma-miras işlerinin düzenlenmesi amacıyla Medeni Kanun kabul edildi. Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı verildi.

Her şeyin temelinde iyi bir eğitim yattığını bilen Atatürk eskimiş eğitim kurumlarını kapattırıp, öğretimi modernleştirmek ve eşit hale getirmek için çalışmalar yaptı. Bu amaçla TBMM Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu çıkardı. Halkın konuştuğu dile uygun bir alfabe kullanabilmesi içinse yeni Türk Alfabesi kabul edildi.

Kıyafette değişiklik, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik ile modernleşme yolunda çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Köylüye ve sanayiciye büyük kolaylıklar sağlayan kanunlar kabul edildi. Yeni bankalar açıldı. Çiftçilere tarımda modern usuller öğretildi. Böylece Türk Milleti uygarlaşmanın önündeki engellerden kurtulmaya başladı.

Atatürk’ün İnkılapçılık Hakkındaki Sözleri

Kemal Atatürk

  • • Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılabın amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş, anlam ve biçimde uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır. İnkılabın temel ilkesi budur.
  • • inkılabımız, Türkiye’nin yüzyıllar boyunca mutluluğunu sağlayacaktır. Bize düşen, onu anlamak ve değerini bilerek çalışmaktır.
  • • Ulusu ve toplumsal tabanı hazırlamadan inkılaplar yapılamaz.
  • • Yaptıklarımızı hiç yeterli göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız.
  • • İnkılabın yasası, var olan yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafamızdaki akımı bozmadıkça, başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır.

1 Yorum

Reply To Anonim Cancel Reply