Bakanlık Nedir? Bakanlıklar Hakkında Dünyadaki Uygulamalar

0

Bakanlık nedir, ne demektir? Bakanlıkların görevleri ve sorumlulukları, yurtdışında ve Türkiye’deki bakanlıkların özellikleri hakkında bilgi.

Bakanlık

Bakanlık

Bakanlık; anayasa ve yasalar uyarınca yürütmenin görev alanına giren kamu hizmetlerinin belirli bir bölümünü yerine getiren ve bir bakana bağlı olarak çalışan merkezi yönetim örgütüdür. Yaptıkları işe göre değişik adlar alan bakanlıkların örgütsel ve yönetsel yapısı siyasal sistemlere ve ülkelere göre farklılıklar gösterir.

Başkanlık sisteminin bulunduğu ABD’de, parlamenter sistemlerde kabul edilen anlamda bakanlık örgütü yoktur. Yürütme organı tek başlı olup, başkana bağımlı “sekreter”ler vardır, İngiltere’de bakanlık (department) örgütünün başı olan bakana bağlı bir yardımcı bakan (minister of state) bulunur. Bu yardımcı, bakanın bağlı olduğu meclis Lordlar Kamarası ise, Avam Kamarasından, tersi durumda Lordlar Kamarasından seçilerek atanır. Bakanlığa ilişkin siyasal görevleri parlamento sekreterleri (parliamentary secretaries) yerine getirir. Bakanlık örgütünde bakanlık müsteşarı (permanent secretary) ve müsteşar yardımcılarına (deputy secretaries) bağlı bakanlık memurlarından oluşan bir kamu hizmetleri alt örgütü yer alır.

Fransa’da her bakanlıkta, görevlerini yerine getirmesinde bakana yardımcı olan birer bakanlık kabinesi (le cabinet ministériel) bulunur. Bu kabine, bakanın yönetsel ve teknik konularda uzman personel arasından seçtiği kimselerden oluşur. Başlangıçta siyasal nitelikte olan bu birim, sonraları bütünüyle yönetsel bir nitelik kazanmıştır.

Bakanlık örgütünde ayrıca, başlarında birer genel sekreterin bulunduğu bürolar, konseyler, komiteler ve denetleme kurulları vardır.

Almanya’da her bakanlıkta bir müsteşar (Staatssekretär), ayrıca federal meclis ve federal konsey ile ilişkilerinde bakana yardımcı olmak üzere bir parlamento sekreteri (Parlamentarischer Staatssekretär) bulunur. Bunların görevleri bütünüyle siyasal nitelik taşır. Ayrıca bakanlık örgütünde yalnız yönetsel işlerle uğraşan bürolar vardır. Eski SSCB’de daha önce “halk komiserlikleri” adını taşıyan bakanlıklar 1946’da anayasada yapılan değişiklikle “bakanlık” örgütleri haline getirilmiştir. Bunlar siyasal değil, teknik ve özellikle ekonomik konularla uğraşan yönetim birimleri olarak örgütlenmiştir. Federe cumhuriyetteki bakanlıklar aracılığıyla yönetim şubelerini ve belli girişimleri yönetirler.

Türkiye’de bakanlıkların yapısı, etkinlik alanlarının özelliğine göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte, her bakanlıkta bazı genel ve ortak örgüt birimleri ve makamlar bulunur. Bunların başında müsteşarlık gelir. Müsteşar bakanın yardımcısı ve danışmanıdır. Ayrıca her bakanlıkta özlük, muhasebe ve hukuk işleriyle uğraşan genel müdürlükler, inceleme ve denetleme kurulları gibi yardımcı birimler vardır.

1982 Anayasası’nın 113. maddesinin öngördüğü bakanlıklar teşkilatını düzenleyen 3046 sayılı ve 27 Eylül 1984 tarihli yasaya göre bakanlıkların temel kuruluşları, merkez kuruluşu ile gereksinmeye göre kurulan taşra ve yurt dışı kuruluşlarından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan oluşur. Bakanlıklardaki ana hizmet birimleri, her bakanlığın yürütmekle sorumlu olduğu hizmet ve görevleri merkez örgütü içinde yerine getiren birimlerdir. Bunlar her bakanlığın hizmet ve görev özelliğine göre ilgili kuruluş yasalarıyla düzenlenebilir. Danışma ve denetim birimleri bakana ve öteki bakanlık örgütü birimlerine teknik, yönetsel, mali ve hukuksal konularda görüş bildiren ve denetleme görevi yapan birimlerdir.

Ayrıca, kendine özgü bir hizmet örgütü bulunmayan ve daha çok siyasal nitelikli konularda başbakana ve bakanlar kuruluna yardımcı olan devlet bakanlıkları da vardır. Fransa’da sandalyesiz bakan (ministre sans portefeuille) olarak bilinen ve Türkiye’de devlet bakanı olarak adlandırılan bu hükümet üyeleri. Uygulamada yalnızca siyasal konularla değil, yönetsel ve teknik konularla da uğraşmaktadır.


Leave A Reply