Baltık Ülkeleri Hangileridir?

0

Baltık ülkeleri hangileridir? Baltık ülkelerinin hangi ülkeler olduğu ve bu ülkeler ile ilgili kısa ve tenel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Baltık ülkeleri hangileridir?

Baltık ülkeleri, Kuzey Avrupa’da, Baltık Denizinin doğu kıyılarında, Estonya, Letonya ve Litvanya‘nın oluşturduğu ülke topluluğudur.

Baltık Ülkeleri Nelerdir
Birçok açıdan ortak bir geçmişe sahip olmakla birlikte etnik ve dil kökenleri bakımından farklılık gösteren Baltık ülkeleri, erken dönemlerde Kurland, Livonya, Selonya ve Doğu Prusya topraklarını da içermekteydi. 18. yüzyılda Rus İmparator-luğu’nun egemenliği altına giren Estonya, Letonya ve Litvanya, I. Dünya Savaşı sonundan 1940’a değin bağımsız birer devlet olarak varlıklarını sürdürmüş, II. Dünya Savaşı sırasında ise kurucu cumhuriyetler olarak katılmışlardır. 1991’de ise her üç ülke de yeniden bağımsızlığını kazanmıştır.

II. Dünya Savaşı sonlarına değin büyük ölçüde tarıma dayanan Baltık ülkeleri, bu dönemden sonra hızla sanayileşmişlerdir. Önemli sanayi dalları arasında balık ve orman ürünleri, madencilik ve imalat sanayileri sayılabilir.

DOĞAL YAPI VE NÜFUS

Baltık ülkeleri, Baltık Denizinden Ural Dağlarına kadar uzanan Kuzey Avrupa düzlüğü içinde yer alır. Kıyı bölgelerine alçak düzlükler, içerilere doğruysa 300 metreyi pek aşmayan tepelikler egemendir. Neman ve Batı Dvina ırmaklarının yanı sıra Baltık Denizine dökülen çok sayıda akarsuyun suladığı bölgede 6 bini aşkın irili ufaklı göl vardır. Arazinin yaklaşık dörtte üçü ormanlarla kaplıdır. İnsan yerleşiminin yöredeki uzun geçmişi hayvan varlığını genellikle küçük hayvanlarla sınırlı bırakmış olmakla birlikte, sığın, ayı, karaca, kurt ve yabandomuzunun yanı sıra yabantavşanı ve porsuğa da rastlanır.

Bölge halkları Hint-Avrupa kökenli Balt-lar ve Fin-Ugor kökenli Estler olarak ikiye ayrılır. Baltlar, Baltık Denizinin güneydoğu kıyılarında yerleşmişlerdir. 19. yüzyılda Baltık Denizinin adından esinlenerek oluşturulan “Balt” sözcüğü aslında özgün bir halk adı değildir ve Litvan ve Letlerin yanı sıra bugün yok olmuş bir grup halk için kullanılmaktadır. Bu halklar arasında 18. yüzyılın başlarında Germenleştirilen Prus-lar, 16. yüzyılda Letleştirilen Kurlar ve 14. yüzyılda ortadan kalkmış olan Seller ve Zemgaller sayılabilir. Doğuda bugünkü Beyaz Rusya’da ve Ukrayna topraklarının bir bölümünde dağınık yaşayan Balt kavimleri ise 7. ve 13. yüzyıllarda kuzeye doğru yayılan Slavlar içinde erimişlerdir.

Fin-Ugor halklarına bağlı olan Estler, Baltık Finlerinin güney kolunu oluştururlar. Bu kol üyesi öbür halklar Livler ve Votlar-dır. Kültür açısından Estler Germenlerden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Özgün kültürleri ancak folklor öğeleri olarak yaşamaktadır. Estlerin ve Letlerin büyük çoğunluğu Lutherci Kilise’ye bağlıdır. Tarihsel olarak Polonya’yla yakın ilişkide olan Litvanlar ise Katoliktir.


Leave A Reply