Başlıca Hadis Kaynakları Nelerdir?

0

Temel ve başlıca hadis kaynakları hangileridir / nelerdir? İslam dininin önemli kaynaklarından olan hadislerin kaynakları hakkında bilgiler.

Hadis Kaynaklarının Türleri Hadis Kaynaklarının sınıflandırılarak çeşitlerinin belirlenmesinde, hadis kitaplarının içerikleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Örneğin;

Câmi kitabı

İman, ibadet, İslam Hukuku, Tefsir, ve Siyer gibi İslamiyet’te alakalı her konuya ait hadisleri içeren kaynaklardır. Sahih-i Buhari ve Müslim’in El-Cami adlı eseri bu tür için örnek teşkil etmektedir.

Sünen kitabı

Yalnızca temizlik, abdest, namaz, oruç, zekat ve hac vb. ibadetlere dair hadisleri içeren kitaplardır. Ebu Davud’un Süneni, Nesâi’nin Süneni, Tirmizi’nin Süneni gibi.

Müsned

Hadisleri, rivâyet eden yani nakleden (aktaran) sahabe adlarına göre gruplandırıldığı kitaplardır. Ahmed b. Hanbel’in Müsned, Humeydi’nin Müsned, Ebu Davud et-Tayâlisi’nin Müsnedi bu gurup kitaplar için örnek gösterilmektedir.

Hadis kitaplarının sıhhat ve doğruluk açısından en kuvvetli görülenlerine “Kütübü Sitte” (Meşhur Altı Kitap) denilmiştir. Bu kaynakların ilk ikisi için “Sahihân” denilirken, diğer kaynaklar için “Sünen” ifadesi kullanılmaktadır.

Kütüb-ü Sitte olarak adlandırılan altı büyük Hadis Kitabı, Hicri III. asrın birinci ve ikinci yarısında derlenmiştir. Hadis ilmi için en verimli çağ olarak hicri 3. Asır olduğu kabul görmüştür.

Sahih-i Müslim: Müslim b. Haccac’ın hazırladığı hadis kaynaklarındandır.

Sahih-i Buhari: Buhara’lı bir Türk bilgini olan Muhammed b. İsmail tarafından derlenmiştir. Bu eserde 4000 civarında hadis-i şerif mevcuttur. Atatürk’ün talimatıyla günümüz Türkçesine çevirisi yapılarak defalarca basılmıştır.

Sünen-i Ebu Davud: Süleyman b. Eşas tarafından hazırlanmıştır.

Sünen-i Tirmizi: Muhammed b. İsa tarafından derlenmiştir.

Sünen-i Nesai: Ahmed b. Şuayb tarafından hazırlanmıştır.

Sünen-i İbni Mace: Muhammed b. Yezid tarafından hazırlanmıştır.


Leave A Reply