Bedeviler Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bedevi ne demektir? Bedeviler kimlerdir, nerede yaşarlar, toplum yapısı, yaşam şekilleri hakkında bilgi.

bedevilerBedeviler; Ortadoğu ile Kuzey Afrika’da yaşayan çöl ve bozkır insanlarıdır. Bedeviler Müslüman Arap olmakla birlikte, Kuzey Afrika’nın Berber kökenli göçer konarları, doğu Arap dünyasının göçebelerinden ayrılırlar. Tarihte Bedeviler, İslâm adına yeni topraklar fetheden ordularda önemli roller oynadılar. Yüreklilik, cömertlik ve kurnazlık gibi Müslüman Arap değerlerinin örnek temsilcileriydi. Ayrıca hayvan yetiştiricisi, kılavuz ve kervan yolları boyunca akıncı olarak da eşsizdirler. Yaşam biçimleri çöl ve bozkırların sert koşullarına uyum sağlamış olmasına karşın, tarımla uğraşan köy ve kasabalarla her zaman yakın ilişki içindedirler. Ancak, Bedeviler kent yetkilileriyle merkez hükümetlerin denetiminden uzak kalarak bağımsızlıklarını korumayı yeğlediklerinden bu ilişkiler genelinde ekonomik amaca yöneliktir. Bedevilerin yaşadığı bölgede ulusal nitelikte devletlerin kurulması ve ileri teknolojinin gelişmesi sonucu bu insanların gerek ekonomik alandaki durumları gerekse siyasal özerklikleri sarsılıp geriledi. Bugün sınırları içinde yaşadıkları çoğu ülkeler onları tarım alanlarına, hatta kentlere yerleştirme politikası güderler. Günümüzde petrol endüstrisinde Bedevilerin çoğu ya işçi ya da polis ve asker olarak çalışırlar.

Bedevilerin toplum yapısı yerleşik halklara oranla oldukça basittir. Bu yapıda aileler, klanlar ve kabilelerin önemli bir yeri vardır. Taşınabilir mal zenginliği, yiğitlik, soyluluk ve daha birtakım erdemler toplumsal durumdaki yeri belirler. Başka toplumlarda hükümetlerin gerçekleştirdiği toplumsal işlevlerin çoğu Bedevi toplumlarda kabileler ya da aşiretlerce yerine getirilir. Aşiretler ayrıca çeşitli bağlarla birbiriyle yakın ilişki içinde bulunurlar ve bunların kimi soylu, kimi de bağımlı sayılır. Bedeviler topluluk olarak bağımsızlığa büyük değer vermelerine karşın, birey olarak önemli ölçüde topluluğa bağımlıdırlar. Aile, klan ve kabile, bireyin sorumluluğunu üstlenirken, karşılığında toplum kurallarına uygunluk ister. Bedevi kadınları genelde köy ve kent kesimlerinin alt düzey kadınlarına oranla daha özgürdürler. Ancak, katı koşullar ve kapalı toplum düzeni erkek ya da kadın Bedeviye ilkel ve fiziksel özgürlükten ötesi için izin vermez. Uygulamada çok azı İslâm dinin koşullarını yerine getirmesine karşın, Bedevi toplumları dine saygılıdır.


Leave A Reply