Bizmut Nedir? Bizmut Elementinin Özellikleri

2

Bizmut elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Bizmut elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik çizelgenin V A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Grubun son elementidir. Yarımetaldir. Çok eskiden bilinmekle birlikte 1450′ ye kadar kalay ve kurşunla karıştırılmış, bunlardan ayrılığı kesin olarak anlaşılmamıştır. İlk kez 1737’de Hillot tarafından elementel biçimde elde edildi; 1753’te ise Genç Claude Geoffroy tarafından kurşundan ayrı bir element olduğu kesinlikle gösterildi.

Advertisement

Pembemsi tonlu beyaz kırılgan bir metaldir. Kütle numarası 209 olan bir tek doğal izotopu vardır. Bunun dışında kütle numarası 199-208 ve 210-215 olan yapay radyoaktif izotopları elde edilmiştir. Metaller arasında cıva dışında ısı iletkenliği en düşük olanıdır. Elektrik iletkenliği düşüktür ve yüksek bir direnç gösterir. Metaller içinde, magnetik alanda elektrik direncini artışına ilişkin Hall olayını en büyük oranda gösterenidir. Metallerin en diyamagnetik olanıdır.

Doğada bulunan radyoaktif olmayan elementlerin en yüksek atom numaralısıdır. Seyreltik nitrat asidi, sıcak sülfat asidi ve derişik klorür asidi etkir. Soğuk çözeltilerden sodyum hidroksitte beyaz bir çökelti verir ve bu çökelti kaynatmakla sarıya dönüşür. Klorür asidiyle asidin aşırısında çözünen beyaz bir çökelti oluşturur. Klorür ya da nitrat asitli çözeltileri seyreltildiğinde beyaz bir çökelti oluşur ve bu çökelti hidrojen sülfürle siyahlaşır (antimondan değişik). Halojenlerden doğrudan etkilenir. Havada mavi alevle yanarak sarı renkli oksit dumanları oluşturur.

Sembolü: Bi
Atom Numarası: 83
Atom Ağırlığı: 209.8
Elemet serisi: Yarı metal

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Pembemsi beyaz

Advertisement

PERİYODİK TABLO

Bizmutun Elde Edilmesi:

Doğada genellikle elementel durumda bulunur. Yerkabuğunda bulunuş oranı yaklaşık milyonda 0.2’dir. Başlıca minerali bizmutinit ya da bizmut glansı adı verilen bizmut trisülfürdür (Bi2S3). Bu sülfürlü mineralin oksitlenme ürünü olan bizmit adı verilen bizmut trioksit (Bi2O3), ikinci önemli mineralini oluşturur. Bir karbonat bileşiği olan bizmut (Bi2CO5), daha az rastlanan bir mineraldir. Bizmut filizlerinin bulunduğu ve bizmut üreticisi olan başlıca ülkeler: Peru, Japonya, Meksika, Bolivya ve Kanada’dır. Dünya üretimi ortalama yılda 2.500 ton dolayındadır.

Bizmut genellikle kurşun ve bakır cevherlerinin işlenmesi sırasında bir yan ürün olarak ele geçer. Ayrıca Bolivya ve Çin’de doğrudan filizlerinden elde edilmesi yoluna gidilmiş se de yan ürün olarak elde edilmesi daha ucuza gelir. Filizlerinden elde edilmesinde sülfürlü filizler önce kavrularak oksit biçimine dönüştürülür. Bu yolla hazırlanan oksit ya da doğrudan oksitli filizler karbonla indirgenir: (Bi203)+3C —– 2Bi+3CO, gerek kavurma ve gerekse indirgeme sırasında buharlaşma yoluyla bir miktar bizmut kaybı olduğundan işlem olanak ölçüsünde düşük sıcaklıkta yapılır. Kurşun ve bakırın elektroliz yoluyla arıtılmasında bizmut öteki metallerle birlikte anot çamurunu oluşturur. Bu çamurun oksitlenmesiyle bizmut oksit biçimine dönüştürülür, daha sonra da çeşitli yöntemler uygulanarak % 80-95 arasında bizmut içeren bir metal elde edilir. Hangi yöntemle olursa olsun elde edilen bizmutun arıtılması gereklidir. Arıtma işlemi kimyasal yollarla ya da elektroliz yoluyla gerçekleştirilir. Ham bizmut metali, klorür asidi ve bizmut klorürden oluşan bir elektrolit kullanılarak oda sıcaklığında elektrolizlenir. İşlem sırasında bizmut metali katot üzerinde gevrek bir biçimde yapışan kristaller olarak birikir. Elektroliz yoluyla arıtma öteki arıtma yöntemlerine oranla çok daha ucuzdur.


2 yorum

Leave A Reply