Burdur Şehrinin Tarihçesi, Tarihi Yerler ve Eserlerinin İsimleri

0

Burdur ilinin tarihi, tarihçesi. Akdeniz bölgesinin şirin şehri Burdur ilinde bulunan tarihi mekanlar, yerler ile ilgili bilgi.

BURDUR TARİHİ; Burdur yöresi Anadolu’nun en eski yerleşme yerlerinden biridir. Hacılar Höyüğü’nde yapılan kazılarda İÖ 7000 yıllarına ait eserler ortaya çıkarılmıştır. Anadolu’nun büyük bölümü Hitit egemenliği altındayken Burdur bölgesinde Arzawa Krallığı egemendi. Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bölge Friglerin egmenliğine geçti. İÖ 7. yüzyılda Friglerin yerine geçen Lidyalıların egemenlikleri fazla uzun sürmedi ve İO 546’da tüm Anadolu, Persler tarafından ele geçirildi. Büyük İskender Pamfilya’dan dönerken bölgenin iki önemli kenti olan Sagalassos ve Cremna’yı çetin savaşlardan sonra ele geçirdi (İÖ 333).

Burdur - Susuz Han

Burdur – Susuz Han

İskender’in ölümünden (İÖ 323) sonra ortaya çıkan Hellenistik Krallıklar döneminde Seleukosların eline geçen Burdur Bölgesi, Apameia BaCrışı ile (İÖ 188) Bergama Krallığı’na verildi. Bergama Kralı İÜ. Attalos İÖ 133’te ölünce vasiyeti üzerine bütün ülkesi Roma İmparatorluğu’na katıldı. Roma döneminde Pisidya’ nın her yanında yoğun yerleşmeler başladı. Birçok yeni kent kuruldu, Sagalassos ve Cremna gibi eski kentler de büyük ölçüde yeniden ayağa kaldırıldı.

Müslümanlar 7. ve 8. yüzyıllarda Anadolu’ya yaptıkları akınlarda Burdur ve çevresine kadar geldilerse de yörede kalıcı bir egemenlik kuramadılar. Malazgirt Zaferi’nden sonra 1075’te Burdur yöresi Türklerin eline geçti. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmaya başladığı yıllarda Isparta ve Burdur yöresindeki Türkmenler, Hamitoğulları Beyliği‘ni kurdular (1301). Kısa bir süre İlhanlıların egemenliğine giren Hamitoğulları, 1327’de yeniden bağımsız oldu. Yıldırım Bayezit 1391’de bölgeyi Osmanlı topraklarına kattıysa da 1402’de Ankara Savaşı’ndaki yenilgisi üzerine Hamitoğulları Beyliği yeniden kuruldu.

Ancak Burdur 1430’da kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçti. Osmanlı döneminde, Anadolu Eyaleti’nin Hamid İli Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi olan Burdur’un güneyindeki bazı bucakları Teke Sancağı’ nın sınırları içinde kalıyordu. Bu dönemin en önemli olayı Şah Kulu Baba Tekeli’nin ayaklanmasıdır. Bütün Teke İli’ni ele geçiren Şah Kulu, 16 Nisan 1511’de Ağlasun’u aldı ve ardından Burdur üzerine yürüdü. Burdur önlerinde yapılan savaşı kazanan Şah Kulu, kenti yağmaladı. Burdur birkaç ay Şah Kulu’nun yönetiminde kaldı. Osmanlı döneminde oldukça gelişen Burdur’da dokumacılık ileri bir düzeye ulaştı. Tanzimat’tan sonra Konya Eyaleti’nin bir sancağı olan Burdur, 1914 depreminde büyük zarar gördü. Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgaline uğramayan ender yörelerimizden biri olan Burdur, Cumhuriyetin ilanından sonra il oldu.

Sagalassos Antik Kenti

Sagalassos Antik Kenti

TARİHSEL ESERLER:

Merkez İlçe’ nin yaklaşık 25 km batısındaki Hacılar Köyü’nde 1957-1960 arasında yapılan kazılarda, İÖ 6000’lere tarihlenen eserler ortaya çıkarıldı. Burdur’un 33 km doğusunda kurulan Sagalassos (Ağlasun) Pisidia’nın başkenti oldu. Tiyatrosu ve akrapolündeki yapıları günümüzde iyi bir durumdadır. Bucak İlçesi’nin Çamlık Köyü yakınındaki Aksu (Kostros) Vadisi’ne egemen bir tepe üzerinde kurulmuş olan Cremna da (Çamlık) Antik Çağ’ın önemli yerleşmelerinden biridir. Gölhisar’ın Horzum Köyü kuzeydoğusunda üç tepe üzerinde kurulan Cibyra, ilkçağda Oinianda, Balbura ve Bubon sitelerinin birleşmesinden oluşan Tetropolis’ in başkentiydi.

11. yüzyıldan sonra Türklerin yerleşmeye başladığı Burdur yöresi, 1236′ dan sonra kesin olarak Selçukluların eline geçti. Bu dönemde İncirdere’de (Dereköy) İncir Hanı, Susuz Köyü’nde de Susuz Han yapıldı. İncir Hanı 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Susuz Han 13. yüzyıla tarihlenmektedir.

Burdur Ulu Cami

Burdur Ulu Cami

Kentin en eski tarihli dinsel yapısı olan Ulu Cami kentin merkezindeki çarşıda saat kulesinin yanındadır. 1299′ da Hamitoğlu Dündar Bey’in yaptırıp 1749’da Çelik Mehmet Paşa’nın yenilettiği cami, 1919’da yeniden onarıldı. İki yanında tek şerefeli iki minare yer alır. 1875’te yapılan ve 1914’teki depremde yıkılan Hecir Camisi; 1782’de Hacı Molla’nın yaptırdığı Taş Camisi (Taşdemir Camisi); Arap Selimoğlu’ nun yaptırıp 1914’teki depremden sonra Kayaoğlu Hacı Osman ve kardeşi Hacı Hüseyin’in yenilediği Selimoğlu Camisi’, 1872’de Kınalızade Emin Bey’in onardığı Tepe Camisi; Kayışoğlu Camisi; Mustafa Hoca Camisi (Kuyu Camisi); Divanbaba Camisi kentin başlıca dinsel yapılarıdır. 14.-15. yüzyıl yapısı Hıdırlık Türbesi Selimoğlu Türbesi (1889), Baltaoğlu Hamamı, Eskiyeni Hamamı, Şeyhülislam Bedayi Efendi’nin 1523’te yaptırdığı Tabak Hamamı kentin önemli eserleridir.


Leave A Reply