Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Ç harfi, Türkçede bulunan Ç harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

çaba: ceht, gayret, emek, çalışma.

çabalamak: ceht etmek, gayret etmek, çalışmak, uğraşmak,

çabucak: çarçabuk, hemencecik, ivedilikle,

çabuk: tez, acele, ivedi, hemen, süratli,

Advertisement

çabuklaşmak: tezleşmek, ivedileşmek, süratlenmek,

çabukluk: tezlik, ivedi, sürat.

çaçaron: geveze, çenesi düşük,

çenebaz, çağ: 1. vakit. 2. yaş. 3. devir,

Advertisement

çağdaş: 1. muasır. 2. asrİ. 3.modern,

çağırmak: 1. seslenmek, bağırmak, haykırmak. 2. davet etmek, okumak,

çağrı: davet.

çağlayan: şelâle, çavlan, çağlar.

Advertisement

çakırkeyf: sarhoş,

çakışmak: 1. kenetlenmek. 2. bağlanmak,

çakmak: 1. vurmak. 2. anlamak, sezinlemek.,

çaktırmadan: gizlice,

Advertisement

çalâk: atik.

Çalap: Tanrı, Allah, Mevlâ,

çalım: gösteriş, tafra, şişinme, kibir,

çalımlı: gösterişli, tafralı, şişinmeli, kibirli,

Advertisement

çalışkan: hanarat, becerikli, işgüzarlık,

çalışma: uğraşma, mesai, gayret.

çamurlamak: kötülemek,

çapaçul: kılıksız, hırpani,

Advertisement

çapraşık: karışık,

çapulcu: yağmacı,

çaput: 1. paçavra. 2. bez.

çarçabuk: tez hemencecik,

Advertisement

çarçur: ziyan.

çare: 1. tedbir, önlem. 2. ilâç, derman,

çaresiz: naçar, biçare, iyileşmez.

çarpık: eğri, eğri büğrü,

Advertisement

çarpıtmak: eğriltmek, yamultmak.

çarpık çurpuk: eğri büğrü,

çarpmak: 1. vurmak. 2. hızla değmek. 3. başına geçmek,

çatık: somurtkan, asabi, sinirli, öfkeli,

Advertisement

çatışma: çarpışma, kavga,

müsademe, çatlak: 1. yan. 2. deli. çatlatmak: 1. yarmak. 2. kıskandırmak. 3. sıkıntı vermek.

çavlan: çağlayan, şelâle,

çedik: ayakkabı,

Advertisement

çehre: yüz, surat,

çekecek: kerata,

çekememek: 1. kıskanmak. 2. katlanamamak.

çeki: tartı,

Advertisement

çekici: cazip, ılımlı.

çekingen: ürkek, utangaç, içine kapanık,

çekinmeden: korkusuzca,

çekişme: 1. kavga. 2. yarışma, mücadele. 3. azar.

Advertisement

çekişmek: 1. kavga etmek, tartışmak, bozuşmak. 2. mücadele etmek, yarışmak.

çelimsiz: zayıf, cüssesiz.

çelişkilik: aykırılık, zıtlık, tutarsızlık,

çenebaz: çalçene.

Advertisement

çentik: kertik,

çermik: kaplıca, ılıca,

çeşit: cins, tür, kalite,

çeşm: göz.

Advertisement

çeşni: tat.

çetin: 1. zorlu. 2. zor. 3. güç. 4. sert.

çetrefil: 1. karışık. 2. anlaşılmaz.

çevik: atik, hareketli,

Advertisement

çeviri: tercüme,

çevirmek: 1. döndürmek. 2. tercüme etmek,

çeviri yapmak. 3. kuşatmak, sarmak,

çevirmen: tercüman.

Advertisement

çevre: muhit, etraf, yöre, civar, dolay, bölge, havale, mıntıka,

çevrelemek: kuşatmak, sarmak, çevirmek, sınırlamak.

çığır: 1. yol. 2. patika. 3. iz. 4. keçiyolu.

çığlık: feryat, figan, bağırış

Advertisement

çıkar: menfaat, çıkarmak: 1.sökmek. 2. koparmak. 3. ihraç etmek. 4. yayımlamak, neşretmek.

çıkışmak: azarlamak,

çıkışmamak: yetmemek, az gelmek,

çıkmak: 1. görünmek. 2. gitmek. 3. eksilmek. 4. yayılmak. 5. ayrılmak. 6. tırmanmak. 7. duyulmak,

Advertisement

çıkışlı: mezun,

çıkmaz: dipsiz, sonsuz, sonuçsuz, neticesiz,

çıldırmak: delirmek, çılgın: deli.

çıplak: 1. soyunuk, anadan doğma. 2. örtüsüz. 3. cıbıldak. 4. cıbıl,

Advertisement

çıtı pıtı: 1. minyon, ufak tefek, 2. sevimli,

çıt yok: sessiz, sakin,

çiçek bozuğu: çopur,

çift: çifte, eş. çiftçilik: ziraat,

Advertisement

çiftelemek: tekmelemek,

çiğ: 1. pişmemiş. 2. kaba. 3. yersiz.

çile: azap, eza, zahmet, cefa.

çileli: sıkıntılı,

Advertisement

çilenti: serpinti,

çimlenmek: 1. yeşermek. 2.yararlanmak,

çimmek: yıkanmak,

çingene: 1. arsız. 2. cimri,

Advertisement

çirkef: 1. bulaşkan. 2. şirret. 3. iğrenç,

çirkin: biçimsiz, suratsız, bed, gudubet,

çizelge: cetvel,

çizik: 1. çizilmiş. 2. çizgi,

Advertisement

çizinti: sıyrık,

çocuk: evlât,

çocukbilim: pedagoji,

çoğunluk: ekseriyet.

Advertisement

çok: fazla, epey, hayli, külliyetli, aşırı, gür, epeyce,

çokbilmiş: sinsi, kurnaz,

çokluk: çoğunluk, ekseriyet,

çoktan: eskiden, uzun zamandır,

Advertisement

çolak: sakat, çomak: değnek,

çolpa: beceriksiz, hünersiz.

çorak: verimsiz, kıraç,

çökkün: güçsüz,

Advertisement

çökmek: 1. yıkılmak. 2. oturuvermek. 3. batmak.

çöküntü: enkaz,

çöreklenmek: oturmak, yayılmak.

çözmek: 1. halletmek. 2. kurtarmak. 3. açmak,

Advertisement

çözülmek: 1. gevşemek, erimek, yumuşamak. 2. yenilmek, dağılmak,

çözüm: çare.

çözümleme: analiz,

çullanmak: abanmak,

Advertisement

çürük: 1. bozulmuş. 2. temelsiz, boş. 3. dayanıksız.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  çağa, bebek
  çala çukur, şarampol
  çap etmek, basmak, tabetmek, yayımlamak
  çare, deva
  çattırmak, iletmek
  çekişmek, değişmek
  çengel, çatal, fiş
  çeşit, nev, tür
  çevirmek, muhasaraya almak
  çiftlik, ekin sahası
  çıkartmak, sökmek
  çim, alak otu
  çırpınmak, debelenmek
  çizmek, çizik çekmek, hat çekmek
  çok lazımlı, elzem
  çubuk, değnek

Leave A Reply