C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

caba: karşılıksız,

cadaloz: huysuz, çeneli, şirret.

cafcaf: şatafat, gösteriş,

cafcaflı: gösterişli, şatafatlı,

Advertisement

cahil: 1. bilgisiz. 2. tecrübesiz. 3. deneyimsiz,

cahillik: bilgisizlik,

caiz: uygun, yerinde, gerekli,

caize: bahşiş, armağan,

Advertisement

caka: gösteriş, çalım,

cambaz: 1. akrobat. 2. kurnaz, hileci,

cambul cumbul: sulu.

camekân: vitrin,

Advertisement

camgöz: köpek balığı, tamahkâr.

camia: topluluk, cemaat,

camus: manda,

can: 1. yaşama. 2. ruh.

Advertisement

can atmak: istemek, arzulamak,

canciğer: içten,

cana yakın: sevimli.

candan: içtenlikli.

Advertisement

canhıraş: acı, üzücü, cani: katil.

canip: yan, yön cihet, doğrultu.

canlandırmak: diriltmek, gayretlendirmek,

canlanmak: 1. iyileşmek, kendine gelmek. 2. kıpırdanmak.

Advertisement

canlı: 1. diri. 2. güçlü, etkili. 3. yaratık,

canlılık: 1. dirilik. 2. güçlülük, etkinlik,

can sıkıcı: bunaltıcı, boğucu,

kasvetli, cansız: 1. ölmüş. 2. güçsüz. 3. hareketsiz. 4. durgun,

Advertisement

carcar: geveze,

cari: 1. akan, akar, geçerli, yürür, yürürlükte olan.

cariye: halayık, köle, esir, hizmetçi,

casus: ajan.

Advertisement

cavlak: tüysüz, çıplak, boş, örtüsüz,

caymak: vazgeçmek, dönmek.

cazibe: alımlı, çekici, gösterişli, albenili,

cebir: zor, baskı, zorlama, zorlayış,

Advertisement

cebren: zorla,

cedit: yeni.

cefa: eziyet, sıkıntı, azap, eza.

cefakâr: cefa eden, cefa çeken.

Advertisement

cehalet: bilmezlik, bilgisizlik, cahillik,

cehennem: tamu.

cehennemlik: günahkâr,

ceht: çaba, gayret,

Advertisement

celâdet: yiğitlik, bahadırlık,

celâl: 1. büyüklük, ululuk. 2.öfke, hiddet,

celâllenmek: öfkelenmek, büyüklenmek.

celp: getirtme, celse: oturum, cemaat: topluluk, toplum,

Advertisement

cemal: güzellik, yÜz güzelliği,

cemil: güzel

cemiyet: 1. dernek. 2. topluluk.

cengâver: savaşçı, cenkçi,

Advertisement

cenk: savaş, harp.

cennetlik: cennetmekân, günahsız, iyi.

centilmen: görgülü, kibar, çelebi,

cenup: güney,

Advertisement

cerbezeli: 1. dilli. 2. girgin,

cereme: zarar,

cereyan: akım.

ceride: gazete,

Advertisement

ceriha: yara.

cerrah: operatör,

cesamet: büyüklük, irilik,

cesaret: yüreklilik, gözüpeklik, bahadırlık, ataklık, atılganlık.

Advertisement

cesaretlenmek: yüreklenmek, cüretlenmek,

cesaretli: gözüpek.

cesim: büyük, iri.

cesur: yürekli, atılgan, korkusuz, gözüpek.

Advertisement

cet: ata.

cevap: yanıt.

cevdet: iyilik, saflık, kusursuzluk.

Cevir: cefa, eziyet, üzgü.

Advertisement

ceza: eziyet,

cezaevi: hapishane,

cezbetmek: hayran etmek,

göz almak, çekmek,

Advertisement

cezir: çekilme, gitme, inme.

cılız: zayıf, güçsüz, kuru, sıska, çelimsiz,

cıvık: sulu, gevşek,

cıvıtmak: cıvık olmak,

Advertisement

cibilliyet: yaradılış, maya.

cici: 1. güzel, iyi. 2. hoş.

cicili bicili: süslü, bezekli,

cafcaflı, cidal: 1. uğraşma. 2. savaşma,

Advertisement

cidden: gerçekten, hakikaten,

ciddi: 1. ağırbaşlı. 2. şakasız. 3. güvenilir,

cihan: 1. dünya. 2. evren, 3.âlem.

cihaz: aygıt,

Advertisement

cilalamak: parlatmak,

cilt: 1. deri, ten. 2. kap.

ciltçi: mücellit.

cilve: naz, eda.

Advertisement

cimri: hasis, pinti, varyemez,

cins: çeşit, tür.

cisim: 1. madde. 2. gövde. 3. beden.

civanmert: mert yaradılışlı, yiğit,

Advertisement

civar: yöre, dolay,

civelek: neşeli, sokulgan, sevimli.

coşkun: taşkın, ateşli, heyecanlı.

coşmak: ateşlenmek, heyecanlanmak, hararetlenmek,

Advertisement

cömert: eli açık.

cumhur: 1. halk. 2. topluluk.

Cumhurbaşkanı: Reisicumhur.

curcuna: gürültü, patırtı, şamata.

Advertisement

cüce: bodur, bacaksız, bücür,

cücük: filiz, tomurcuk,

cüda: ayrı, uzak.

cümbüş: eğlenti,

Advertisement

cümle: 1. tümce. 2. sistem. 3. hep.

cür’et: 1. ataklık. 2. cesaret,

cürüm: suç.

cüsseli: iri yan.

Advertisement

cüz’i: az, azıcık.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  caduger, cadı
  camış, manda
  cefengiyat söylemek, zırvalamak
  cenabet, taharetsizlik
  cesaretli, gözü kara
  cevher, asıl, cevahir
  ciddi, vakur
  cinnet, delilik
  cöke, ıhlamur
  cüretli, pervasız

Leave A Reply