C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

caba: karşılıksız,

cadaloz: huysuz, çeneli, şirret.

cafcaf: şatafat, gösteriş,

cafcaflı: gösterişli, şatafatlı,

Advertisement

cahil: 1. bilgisiz. 2. tecrübesiz. 3. deneyimsiz,

cahillik: bilgisizlik,

caiz: uygun, yerinde, gerekli,

caize: bahşiş, armağan,

Advertisement

caka: gösteriş, çalım,

cambaz: 1. akrobat. 2. kurnaz, hileci,

cambul cumbul: sulu.

camekân: vitrin,

Advertisement

camgöz: köpek balığı, tamahkâr.

camia: topluluk, cemaat,

camus: manda,

can: 1. yaşama. 2. ruh.

Advertisement

can atmak: istemek, arzulamak,

canciğer: içten,

cana yakın: sevimli.

candan: içtenlikli.

Advertisement

canhıraş: acı, üzücü, cani: katil.

canip: yan, yön cihet, doğrultu.

canlandırmak: diriltmek, gayretlendirmek,

canlanmak: 1. iyileşmek, kendine gelmek. 2. kıpırdanmak.

Advertisement

canlı: 1. diri. 2. güçlü, etkili. 3. yaratık,

canlılık: 1. dirilik. 2. güçlülük, etkinlik,

can sıkıcı: bunaltıcı, boğucu,

kasvetli, cansız: 1. ölmüş. 2. güçsüz. 3. hareketsiz. 4. durgun,

Advertisement

carcar: geveze,

cari: 1. akan, akar, geçerli, yürür, yürürlükte olan.

cariye: halayık, köle, esir, hizmetçi,

casus: ajan.

Advertisement

cavlak: tüysüz, çıplak, boş, örtüsüz,

caymak: vazgeçmek, dönmek.

cazibe: alımlı, çekici, gösterişli, albenili,

cebir: zor, baskı, zorlama, zorlayış,

Advertisement

cebren: zorla,

cedit: yeni.

cefa: eziyet, sıkıntı, azap, eza.

cefakâr: cefa eden, cefa çeken.

Advertisement

cehalet: bilmezlik, bilgisizlik, cahillik,

cehennem: tamu.

cehennemlik: günahkâr,

ceht: çaba, gayret,

Advertisement

celâdet: yiğitlik, bahadırlık,

celâl: 1. büyüklük, ululuk. 2.öfke, hiddet,

celâllenmek: öfkelenmek, büyüklenmek.

celp: getirtme, celse: oturum, cemaat: topluluk, toplum,

Advertisement

cemal: güzellik, yÜz güzelliği,

cemil: güzel

cemiyet: 1. dernek. 2. topluluk.

cengâver: savaşçı, cenkçi,

Advertisement

cenk: savaş, harp.

cennetlik: cennetmekân, günahsız, iyi.

centilmen: görgülü, kibar, çelebi,

cenup: güney,

Advertisement

cerbezeli: 1. dilli. 2. girgin,

cereme: zarar,

cereyan: akım.

ceride: gazete,

Advertisement

ceriha: yara.

cerrah: operatör,

cesamet: büyüklük, irilik,

cesaret: yüreklilik, gözüpeklik, bahadırlık, ataklık, atılganlık.

Advertisement

cesaretlenmek: yüreklenmek, cüretlenmek,

cesaretli: gözüpek.

cesim: büyük, iri.

cesur: yürekli, atılgan, korkusuz, gözüpek.

Advertisement

cet: ata.

cevap: yanıt.

cevdet: iyilik, saflık, kusursuzluk.

Cevir: cefa, eziyet, üzgü.

Advertisement

ceza: eziyet,

cezaevi: hapishane,

cezbetmek: hayran etmek,

göz almak, çekmek,

Advertisement

cezir: çekilme, gitme, inme.

cılız: zayıf, güçsüz, kuru, sıska, çelimsiz,

cıvık: sulu, gevşek,

cıvıtmak: cıvık olmak,

Advertisement

cibilliyet: yaradılış, maya.

cici: 1. güzel, iyi. 2. hoş.

cicili bicili: süslü, bezekli,

cafcaflı, cidal: 1. uğraşma. 2. savaşma,

Advertisement

cidden: gerçekten, hakikaten,

ciddi: 1. ağırbaşlı. 2. şakasız. 3. güvenilir,

cihan: 1. dünya. 2. evren, 3.âlem.

cihaz: aygıt,

Advertisement

cilalamak: parlatmak,

cilt: 1. deri, ten. 2. kap.

ciltçi: mücellit.

cilve: naz, eda.

Advertisement

cimri: hasis, pinti, varyemez,

cins: çeşit, tür.

cisim: 1. madde. 2. gövde. 3. beden.

civanmert: mert yaradılışlı, yiğit,

Advertisement

civar: yöre, dolay,

civelek: neşeli, sokulgan, sevimli.

coşkun: taşkın, ateşli, heyecanlı.

coşmak: ateşlenmek, heyecanlanmak, hararetlenmek,

Advertisement

cömert: eli açık.

cumhur: 1. halk. 2. topluluk.

Cumhurbaşkanı: Reisicumhur.

curcuna: gürültü, patırtı, şamata.

Advertisement

cüce: bodur, bacaksız, bücür,

cücük: filiz, tomurcuk,

cüda: ayrı, uzak.

cümbüş: eğlenti,

Advertisement

cümle: 1. tümce. 2. sistem. 3. hep.

cür’et: 1. ataklık. 2. cesaret,

cürüm: suç.

cüsseli: iri yan.

Advertisement

cüz’i: az, azıcık.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  caduger, cadı
  camış, manda
  cefengiyat söylemek, zırvalamak
  cenabet, taharetsizlik
  cesaretli, gözü kara
  cevher, asıl, cevahir
  ciddi, vakur
  cinnet, delilik
  cöke, ıhlamur
  cüretli, pervasız

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?