Browsing: Biyografi

Bilgi Dünyası

Yusuf Akçura Kimdir?

0

Yusuf Akçura Kimdir? Yusuf Akçura hayatı, biyografisi, sözleri, eserleri. Yusuf Akçura hakkında bilgi. AKÇURA, Yusuf (1876-1935) Türkçülük için çalışmış tarih ve siyaset adamlarımızdandır. Kazan Türklerindendir. Rusya’da Uliyanovsk şehrinde doğdu. Tanınmış bir çuha fabrikatörünün oğluydu. Küçükken babasını kaybedince annesi ile İstanbul’a geldi, askeri okula yerleşti. 1896 da harb okulunu bitirerek Harb Akademisi’ne girdi ise de bir

Bilgi Dünyası

Aiskhylos (Eşil) Kimdir?

0

Aiskhylos Hayatı, biyografisi, eserleri. Aiskhylos (Eşil) Kimdir, hakkında bilgi. AİSKHYLOS [Eşil] (M. Ö. 425-456) Atinalı trajedi şairlerinin en büyüklerinden biridir. Eluesis’te doğdu. Burada yapılan dini törenlerin şaire ilham verdiği sanılmaktadır. Atina kralları ailesinden gelmedir. İranlılara karşı savaşmış, Marathon ve Salamis savaşlarında bulunmuştur. 456’da Gela’da ölen şairin ölümü hakkında tuhaf bir de efsane vardır. Söylendiğine göre,

Bilgi Dünyası

Ezop (Aisopos) Kimdir? Ezop Masalları

9

Ezop Kimdir? Ezop (Aisopos) hayatı, eserleri, Ezop masalları, hikayeleri. Ezop hakkında bilgi. AISOPOS [Ezop] (M.Ö. 620-560) Eski Yunan yazarlarındandır. Genel olarak öğretici, eğitici bir gayeyle yazılmış hayvan masalları o günden çağımıza kadar gelmiştir. Doğum yeri belli değildir, doğum, ölüm tarihleri de tahminidir. (Aisopos adı bu kelimenin Fransızcadaki şekli olan Aesop’tan dolayı eskiden dilimizde Ezop olarak

Bilgi Dünyası

Ahmet Vefik Paşa Hayatı

0

Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Ahmet Vefik Paşa hayatı, biyografisi, eserleri, Ahmet Vefik Paşa hakkında bilgi. AHMET VEFİK PAŞA (1823 – 1891 ) Türk devlet adamı ve yazarlarındandır. İstanbul’da Mühendisanenin ilk kısmında okuduktan sonra babası ile Parise giderek orada St. Louis Lisesine devam etti. 1837 de İstanbula dönünce Tercüme Odasına girdi. 1840 ta elçi katibi olarak

Bilgi Dünyası

Ahmet Rasim Hayatı ve Eserleri

0

Ahmet Rasim Kimdir? Ahmet Rasim hayatı, eserleri, kitapları, hakkında bilgi. AHMET RASİM (1864-1932) Büyük yazar ve gazetecilerimizdendir. İstanbul’da doğdu. Kıbrıslı bir posta memuru olan babası, oğlu henüz doğmadan annesini boşayarak İstanbul’dan ayrıldığı için küçük Ahmet Rasim annesi tarafından zorluklar içinde büyütüldü. İlkokuldan sonra Darüşşafaka’ya girerek orasını birincilikle bitirdi. Posta-Telgraf Nezareti’ ne memur oldu. Fakat daha

Biyografi Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Kimdir?

0

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı, eserleri. Ahmet Hikmet Müftüoğlu kimdir, hakkında bilgi. AHMET HİKMET, Müftüoğlu (1870-1927) Sade ve öz türkçe, Türkçülük, halkçılık için çalışan yazarlarımızdandır. İstanbul’da doğdu. Yunanlılar tarafından öldürülen dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Efendi’den dolayı «Müftüoğlu» nu soyadı gibi kullanırdı. Rüştiyede okuduktan sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Daha lisede iken edebiyata merak sarmıştı. O sıralarda «Leyla

Bilgi Dünyası

İkdamcı Ahmet Cevdet Kimdir?

0

İkdamcı Ahmet Cevdet Kimdir? İkdamcı Ahmet Cevdet hayatı, biyografisi, hakkında bilgi. AHMET CEVDET, İkdamcı ( 1862-1935) Hayatının elli yıldan fazlasını çok sevdiği mesleğine vermiş büyük gazetecilerimizdendir. istanbul’un eski bir ailesine mensuptur. Babası tütün tüccarlarından Hacı Ahmet Efendidir. İstanbul’da Aksaray’da doğdu. Rüştiye tahsilinden sonra hususi olarak Arapça, Fransızca, Almanca ve Rumca öğrendi. Genç yaşta «Tercüman-ı Hakikat»

Bilgi Dünyası

Ahmet Fehim Hayatı

0

Ahmet Fehim Kimdir? Ahmet Fehim hayatı, biyografisi, Tiyatro sanatçılarımızdan Ahmet Fehim hakkında bilgi. AHMET FEHİM (1856-1930) İlk tiyatro sanatkarlarımızdandır. Üsküdar’da doğdu. Babası tanınmış hattatlardan Abdül kadir Efendidir. Kısa bir tahsilden sonra Tophane fabrikasına girerek tornacılık öğrenmiş ve sanayi mektebi torna hocası olmuştur. Tiyatroya girişi yirmi yaşındadır, ilk defa meşhur Gedikpaşa Tiyatrosunda bir tercüme piyes olan

Biyografi

Çapanzade Agah Efendi Kimdir?

0

İlk Türk Gazeteci Çapanzade Agah Efendi hayatı, biyografisi. Agah Efendi Kimdir, hakkında bilgi. AGAH EFENDİ, Çapanzade ( 1832-1885) İlk Türk gazetecisi, fikir adamımızdır. Agah Efendi İstanbul’da doğdu. Tıbbiye Mektebindeki tahsili sırasında Fransızca öğrendi. Sonradan tıp tahsilini bırakarak Babıali Tercüme Odasına girdi. Yurt içinde ve dışında önemli memurluklarda bulundu. Agah Efendi 1860 yılında «Tercüman-ı Ahval» gazetesini

Biyografi

Rıfat Bilge Kimdir

0

Rıfat Bilge (1873 – 1953) kimdir? Ünlü Türkolog Rıfat Bilge’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Ünlü dil ve edebiyat bilginlerimizdendir. “Kilisli Muallim Rifat” adıyla tanınmıştır. Kilis’te doğdu, ilk ve orta eğitimini orada yaptıktan sonra birçok özel öğretmenden ders aldı. İstanbul Darülmuallimini’nin (Öğretmen Okulu) orta ve yüksek kısımlarını bitirerek 1898’de öğretmenliğe başladı. Çeşitli liselerde Arapça ve

Bilgi Dünyası

Abdülkadir Meragi Hayatı

0

Abdülkadir Meragi Kimdir? Abdülkadir Meragi hayatı, eserleri, Abdülkadir Meragi hakkında bilgi. ABDÜLKADİR MERAGİ (Ö. 1434) On beşinci yüzyıl başlarında yaşamış büyük bir Türk musiki üstadıdır. Bilgisinden ötürü kendisine Hoca, sesinin güzelliğinden dolayı da Guyende lakapları verilir. Azerbaycan’ın Meraga kasabasında doğduğu için kendisine Meragi denir. Onu musikiye çalıştıran babası Gıyasüddini Gaybi olmuştur. İlkin Tebriz’de bulundu. Hüseyin

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Şeref Kimdir?

0

Abdurrahman Şeref hayatı, eserleri. Osmanlı tarihçilerinden Abdurrahman Şeref hakkında bilgi. ABDURRAHMAN ŞEREF (1832-1925) Tanınmış tarihçilerimizden ve siyaset adamlarımızdandır. İmparatorluk tarihçilerinin sonuncusudur. Aslen Safranbolu’lu olup İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra bir zaman muhtelif okullarda dersler vermiş, sonra Mülkiye Mektebinde 16, Galatasaray Lisesinde de 14 yıl müdürlük etmiştir. 1908 inkılabından sonra Defteri Hakani Nazırı, Evkaf Nazırı,

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Gazi Kimdir?

0

Abdurrahman Gazi hayatı, hakkında bilgi. Osmanlı komutanlarından Abdurrahman Gazi. ABDURRAHMAN GAZİ (Ö. 1329) Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında kahramanlığı ile tanınmış komutanlarımızdandır. Kendisine Abdurrahman Alp denildiği de vardır. Daha Ertuğrul Bey zamanında tanınmaya başlamış, Osman ve Orhan devrindeki muharebelerde bulunmuştur. Aydos Kalesi fatihi olarak tanınır. Arkadaşı Akça Koca ile Kocaeli’nin alınmasında bulunduğu gibi, Yalakabad (Yalova) muharebesinde

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Gafiki

0

Abdurrahman Gafiki Kimdir? Abdurrahman Gafiki hayatı, biyografisi, hakkında bilgi. ABDURRAHMAN GAFİKİ (Ö. 732) İspanya’daki Endülüs Emevi Devletinin ünlü vali ve serdarıdır. İspanya fatihi Musa bin Nusayr ile onun oğlu Abdülaziz’in adamıdır. II. Yezid’in halifeliği devrinde Erbune valisi ve İspanya yarımadası sağ kıyıları komutanı olmuştu. İlki 721, ikincisi 728 de olmak üzere ordularıyla Pirene Dağlarını aşarak

Bilgi Dünyası

Ürdün Kralı I. Abdullah

0

Ürdün Kralı, Ürdün’ün ilk hükümdarı 1. Abdullah’ın hayatı, 1. Abdullah ile ilgili bilgi. 1. ABDULLAH (1882-1951) Ürdün Devletinin ilk hükümdarıdır. Hicaz Kralı Şerif Hüseyin’in ikinci oğludur. Mekke’de doğmuştur. Bütün gençliği İstanbul’da geçmiş, hatta 1908 de İstanbul’da açılan Mebusan Meclisi’nde Hicaz milletvekili olarak bulunmuştu. 1937 de Atatürk’ü ziyaret maksadıyla geldiği memleketimize, 1947 ve 1950 de iki

Bilgi Dünyası

Abdullah Cevdet Kimdir?

0

Abdullah Cevdet hayatı, biyografisi. Abdullah Cevdet Kimdir? Abdullah Cevdet eserleri, hakkında bilgi. Abdullah Cevdet (1862-1932) Birçok tercümeleri, şiirleri ve bilhassa çıkardığı «içtihat» adlı mecmuasıyla tanınmış fikir adamlarımızdandır. Arapkir’de doğdu. İlk tahsilini orada yaptıktan sonra 15 yaşında İstanbul’a gelerek Kuleli İdadisi’ ne girdi, askeri tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle doktor çıktı. Daha okul sıralarında iken politika ile uğraşmaya

Bilgi Dünyası

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

0

Abdürrezzak Abdi Efendi hayatı, Abdürrezzak Abdi Efendi kimdir? Abdürrezzak Abdi Efendi hakkında bilgi. Abdürrezzak Abdi Efendi (Ölümü 1914) On dokuzuncu yüzyılın sonlarıyla yirminci yüzyılın başlarında, İstanbul’da büyük şöhret kazanmış bir halk sahne sanatkarıdır. Gelmiş geçmiş tuluat artistlerinin hemen en kuvvetli ve en kıymetlisidir. Tahsili ve sanat kültürü yoktur. Fakat doğuştan kabiliyetli oluşu onu halkın gözbebeği

Bilgi Dünyası

Behzad Kimdir? Behzad Minyatürleri

0

Büyük bir Türk minyatür ressamıdır. İlk minyatürleri 1479 tarihli olduğundan 1460 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Ölüm tarihi 1537’dir. Minyatürleri dünyaca ünlüdür. Behzad, önceleri Herat’ta yaşamıştır. Timuroğulları İmparatorluğunun başkenti olan Herat o çağlarda dünyanın en büyük şehriydi. Bihzad, Timuroğulları İmparatorluğunun hükümdar Hüseyin Baykara’dan sonra en zengin ve nüfuzlu kişisi olan Emir Ali Şir Nevai tarafından pek

Bilgi Dünyası

Abbas Hilmi Paşa Kimdir?

0

Abbas Hilmi Paşa Kimdir? Abbas Hilmi Paşa hayatı, Hidiv nedir? Abbas Hilmi Paşa hakkında bilgi. Osmanlı İmparatorluğunun fermanıyla Mısır’a Hidiv olanların sonuncusudur. Hidiv Tevfik Paşanın oğludur. İskenderiye’de doğdu. Babasının ölümü üzerine 1892 de, 18 yaşında iken Hidivliğe geçti. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya tarafında harbe girince İngilizler, Osmanlı İmparatorluğunun Mısır üzerindeki haklarını tanımaz oldular.

Bilgi Dünyası

Abaza Mehmet Paşa Hayatı ve İsyanı Hakkında Bilgi

0

Abaza Mehmet Paşa Kimdir? Abaza Mehmet Paşa hayatı, sadrazamlığı, Abaza Mehmet Paşa isyanı hakkında bilgi. Abaza Mehmet Paşa (Ölümü 1634) Osmanlı tarihinde mühim ve kanlı bir rol oynayan vezirlerden biridir. Yeniçeri ocağının bozulduğunu görüp ortadan kaldırılması için uğraşmış, bu yüzden çıkardığı isyanlarla, savaşlarla meşhur olmuştur. Kölelikten yetişmedir. İlk efendisi Celâliler adındaki Anadolu ihtilalcilerinin elebaşılarından Canbulatoğlu

Bilgi Dünyası

Abaza Hasan Paşa Kimdir?

0

Abaza Hasan Paşa kimdir, hayatı. Abaza Hasan Paşa ve Abaza İsyanları hakkında bilgi. Abaza Hasan Paşa (Ölümü 1659) Osmanlı tarihinde Abaza İsyanları diye tanınan ayaklanmalara adı karışmış, IV. Mehmet zamanında haydutluklarıyla tanınan bir vezirdir. Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada azledildiği için, Kastamonu civarında isyan ederek kendisi gibi padişaha baş kaldırmış olan İpşir Mustafa Paşa ile

Bilgi Dünyası

Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı

0

Yunus Nadi Abalıoğlu Kimdir? Yunus Nadi Abalıoğlu Hayatı, biyografisi, eserleri. Yunus Nadi Abalıoğlu hakkında bilgi. Yunus Nadi Abalıoğlu (1880-1945) Tanınmış gazetecilerimizden ve siyasi yazarlarımızdandır. Fethiye’de doğdu. Oranın eşrafından Abalızade Hacı Halil Efendi’nin oğludur. ilk tahsilini Fethiye’de, orta tahsili Rodos’ta yaptı. Daha sonra İstanbul’a gelerek bir zaman Galatasaray Sultanisi’ne ve Hukuk Mektebi’ne devam etti. Küçük yaştan

Bilgi Dünyası

Abaka Han Kimdir?

0

Abaka Han ve İlhanlılar Devleti, Abaka Han’ın hayatı, hükümdarlığı, Abaka Han hakkında bilgi. Abaka Han (1234-1282) İran’da İlhanlılar Devletini kurmuş olan Hulagu Han’ın oğlu ve bu devletin ikinci hükümdarıdır. Cengiz Han’ın torununun oğludur. Moğolistan’da doğdu. Babasının ölümü üzerine, 1265 te Moğol beyleri tarafından Hanlığa seçildi. Babası gibi Türk yasalarını, geleneklerini korumaya meraklı olduğundan, bütün hayatı

Biyografi

Cahiz Ebu Osman Kimdir?

0

Cahiz Ebu Osman Kimdir? Cahiz Ebu Osman hayatı, eserleri, hakkında bilgi. CAHIZ, Ebû-Osman Amr (766?-869) Büyük bir Arap mütefekkiridir. Bir Zencinin torunudur. Basra’da doğup gene orada ölmüştür. Mutezile mezhebinden olduğu için bu mezhebi kabul eden Halife Me’mun ve haleflerinden pek iltifat görmüş, fakat Abbasiler tekrar Sünnî’liğe dönünce itibarını kaybetmiştir. Cahiz, Mutezile Kelamı’nın (dini felsefesinin) başlıca

Bilgi Dünyası

Cağaloğlu Sinan Paşa Kimdir?

0

Cağaloğlu Sinan Paşa hayatı, biyografisi. Osmanlı Sadrazamlarından Cağaloğlu Sinan Paşa hakkında bilgi. CAĞALOĞLU SİNAN PAŞA (1547?-1605) Osmanlı sadrazamlarındandır. Asil bir İtalyan ailesine mensuptur, çocukken babasıyla beraber, Kaptanı Derya Damat Piyale Paşa tarafından (1561) Büyük Cerbe Deniz Zaferi’nde esir edilip İstanbul’a getirildi. Kanuni’ye takdim olundu. Enderun‘da okuyup Padişahın silahtarları arasına girdi. 1575’te Yeniçeri Ağası oldu. Kanuni’nin

Bilgi Dünyası

Tacizade Cafer Çelebi Kimdir?

0

Tacizade Cafer Çelebi hayatı, şiirleri, eserleri. Tacizade Cafer Çelebi hakkında bilgi. Tacizade Cafer Çelebi (?-1515) II. Bayezit devrinin tanınmış devlet adamlarındandır. Şair ve hattat Taci Bey’in oğludur. Amasya’da doğdu. Devrinin en ünlü ilim adamlarından ders gördü. Bir müddet medreselerde müderrislik ettikten sonra II. Bayezit devrinde Divan-ı Hümayun nişancılığına tayin olundu. Yavuz Selim, Cafer Çelebi’nin düşüncelerinden

Bilgi Dünyası

Bermekoğlu Cafer Kimdir?

0

Bermekoğlu Cafer Hayatı, biyografisi. Bermekoğlu Cafer Kimdir, Bermekoğlu Cafer hakkında bilgi. Bermekoğlu Cafer (767-803) Harunürreşit’in hocası ve veziri olan Yahya’nın oğludur. Yazısının güzelliği, hitabeti, zarif ve iyi giyinişi ile büyük bir şöhret kazanmıştı. Harunürreşit, Cafer’i çok sever, onun üstün zekâsını, geniş bilgisini çok beğenirdi. Cafer de Halife’ye çok bağlı idi. Cafer’in Harunürreşit üzerindeki kuvvetli nüfuzu,

Bilgi Dünyası

Richard Byrd Kimdir?

0

Richard Byrd Kimdir? Richard Byrd Hayatı, biyografisi, çalışmaları. Richard Byrd hakkında bilgi. Richard Byrd (1888-1957) Amerikalı bir amiral, kaşif ve bilim adamıdır. Kuzey ve Güney kutuplarındaki keşifleriyle tanınmıştır. Amerika’da Winchester’de doğdu. 1912’de Deniz Akademisinden mezun oldu. 1917’de havacılık konusunda kurs görerek, 1918’de pilot ehliyeti aldı. 1. Dünya Savaşı süresince Amerikan deniz ve hava üslerini idare

Bilgi Dünyası

Gordon George Byron Kimdir?

0

Gordon George Byron Kimdir? Gordon George Byron biyografisi, hayatı, kitapları. Gordon George Byron hakkında bilgi. Gordon George Byron (1788-1824) Ünlü bir İngiliz şairidir. Londra’da doğdu. 1798’e kadar İskoçya’da Abardeen’de annesiyle beraber yaşadı. Öğrenimini, Horrow School’da ve Cambridge’deki Trinity College’de yaptı. İlk şiirleri 1807’de “Hours of Idleness” (Avarelik Saatleri) adıyla yayınlandı. “Edinburgh Review” de, bu şiirleri

Bilgi Dünyası

Ömer Hayyam Hayatı ve Rubaileri Hakkında Kısa Bilgi

8

Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam’ın hayatı, şiirleri, rubaileri. Ömer Hayyam’dan seçmeler, Ömer Hayyam’ın sözleri. Ömer HAYYAM ( 18 Mayıs 1044 – 1123 ) Büyük İran şairi ve matematik bilginidir. Rubaileri ile dünya çapında ün kazanmıştır. Horasan’da Nişapur’da doğdu. Adı Ömer, mahlası Hayyam’dır. Devrinin hemen bütün bilgilerini öğrendi. İsfahan’a gitti, büyük Türk hakan Sultan Melikşah’ın hizmetine

Bilgi Dünyası

Maksim Gorki Hayatı ve Eserleri

1

Maksim Gorki Kimdir? Maksim Gorki hayatı, biyografisi, kitapları. Maksim Gorki ile ilgili bilgi. Maksim GORKI (1868-1936) Ünlü bir Rus yazarıdır. Asıl adı Aleksey Moksimoviç Peşkov’dur. Yazılarında Rusçada acı anlamına gelen Gorkiy’i kullanmıştır. Gorki, Nijini Novgorod’da doğdu. (Bu şehre daha sonra yazarın anısına Gorkij adı verilmiştir.) Gorki henüz 5 yaşındayken babası öldü, annesi de ikinci defa

Bilgi Dünyası

Damat Ferit Paşa Kimdir?

0

Damat Mehmet Ferit Paşa kimdir? Damat Ferit Paşa’nın hayatı, biyografisi, Damat Ferit Paşa dönemi. Damat Mehmet Ferit Paşa (1853-1923) Bir Osmanlı sadrazamıdır. Bahriye nezareti müsteşarı İsmet Efendi’nin oğludur. İstanbul’da doğdu. Hariciyeye giderek Paris, Roma, Petersburg, Londra büyük elçiliklerinde çeşitli katipliklerde bulundu. Londra Baş katibi iken Damat Necip Paşa’dan (1855-1885) 29 yaşında dul kalan, Sultan Mecit’in

Bilgi Dünyası

Michael Faraday Hayatı

7

Michael Faraday Kimdir? Michael Faraday’ın hayatı, buluşları, biyografisi, çalışmaları. Michael Faraday hakkında bilgi. Michael FARADAY (1791-1867) Faraday; ünlü bir İngiliz Fizik ve Kimya bilginidir. Elektromagnetik endüksiyonu, elektroliz kanunlarını, ışıkla magnetizma arasındaki temel bağlantıları bulmuştur. Bu başarılı keşifleri sayesinde Faraday, modern elektromagnetik alanlar teorisini meydana getiren kavramların temellerini atmıştır. Bugün bütün elektrik motorları, dinamolar bu esaslara

Bilgi Dünyası

Farabi Hayatı ve Çalışmaları

4

Farabi Kimdir? Farabi’nin hayatı, çalışmaları, eserleri, Farabi hakkında yazılan eserler. Farabi ile ilgili bilgi. FARABİ (870-950) Farabi; Türk ırkından büyük bir İslam filozofudur. Tam adı “Ebu Nasr Muhammet Farabi” dir. Türkistan’da Farab (Otrar) da doğdu. Babası Uzluk-oğlu Tarhan-oğlu Muhammet, subaydı. Farabi öğrenimini memleketinde, İran’da ve Bağdat’ta yaptı. Zamanının bütün bilimlerini öğrendi. Türkçe, Arapça, Farsça ve

Bilgi Dünyası

Ahi Benli Hasan

0

Ahi Benli Hasan kimdir? Ahi Benli Hasan’ın kısa yaşam hikayesi ile Ahi Benli Hasan’ın eserleri hakkında bilgi. 15. Yüzyıl divan şairlerindendir. Yavuz Sultan Selim zamaında yaşamıştır. Adı Hasan, takma adı Benli, Lakabı da Ahi’dir. DOğum tarihi belli değildir. Ölüm tarihi 1517 senesidir. Niğbolu’da doğan Ahi’nin babası Seyit Hoca adında bir tüccardı. Şair, babasının ölümünden sonra,

Bilgi Dünyası

Caz Müziğin En İyileri

0

Caz Müziğin unutulmayan simaları, en ünlüleri, en iyileri. Jimmy ve Tommy Dorsey, Benny Goodman, Harry James, Louis Armstrong hakkında bilgi. Jimmy Dorsey: Tanınmış klarnet ve saksofoncudur. 1904’te Amerika’ nın Pensylvania eyaletinde doğdu. Küçük yaşta müziğe başladı. Caza karşı yakın bir ilgi duyuyordu. Önceleri kardeşi Tommy ile birlikte çalıştıysa de 1935’te ondan ayrılarak kendi orkestrasını kurdu,

Bilgi Dünyası

Marcus Porcius Cato Kimdir?

0

Marcus Porcius Cato Kimdir? Marcus Porcius Cato Hayatı, biyografisi, başarıları. Eski Roma Devlet Adamları, hakkında bilgi. CATO, Marcus Porcius (M.Ö. 234-149) Eski Roma’nın devlet adamlarındandır. Yunan düşünce ve göreneklerinin Roma halkını etkilemeye başladığı bir devirde yaşamıştır. Cato, bu etkinin, eski Roma geleneklerini ve terbiyesini bozduğunu düşünerek bütün gücüyle bunu önlemeye çalışmıştır. Cato, eski bir çiftçi

Bilgi Dünyası

Lucius Catiline Kimdir?

0

Lucius Catiline hayatı, biyografisi. Lucius Catilina Kimdir? Lucius Catilina hakkında bilgi, başarıları. CATILINE, Lucius (M.Ö. 108 – 62) Romalı bir siyaset adamıdır. Fakir düşmüş asil bîr aileden gelmiştir. M.Ö. 82’de, Roma hakimiyetini eline geçiren Sulla’yı desteklemiş, kanunsuz sürgünler yapılırken zalim hareketlerde bulunarak cinayetler işlemiş, zengin olmuştur. 67-66 yıllarında da Afrika genel valisi olmuştur. Catiline bundan

Bilgi Dünyası

Alexis Carrel Kimdir?

0

Alexis Carrel hayatı, biyografisi. Alexis Carrel Kimdir? Alexis Carrel kitapları, hakkında bilgi. CARREL, Alexis ( 1873 – 1944 ) Bir Fransız cerrahı ve biyoloji bilginidir. Lyon Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra iki yıl aynı üniversitede profesörler için kadavraları hazırlamakla ve talebeleri kadavra üzerinde çalıştırmakla görevlendirildi; bu suretle insan vücudunu yakından ve iyice öğrenebilmek fırsatını elde etti.

Bilgi Dünyası

Andrew Carnegie Kimdir?

0

Andrew Carnegie hayatı, biyografisi. Andrew Carnegie hayırseverliği, yaptığı yardımlar, hakkında bilgiler. CARNEGIE, Andrew (1835 – 1919) Amerikalı bir fabrikatör ve büyük bir hayırseverdir. Fakir bir çocuk olarak İskoçya’dan Amerika’ya gelmiş, kısa zamanda dünyanın en zengin adamlarından biri olmuştur. İskoçya’da, Dunfermline’da doğan Andrew Carnegie, el tezgahıyla çalışan bir dokumacının oğluydu. Buharlı makinelerin icadı üzerine işi bozulan

Bilgi Dünyası

Charles Jean Bernadotte (Carl XIV) Kimdir?

0

Carl XIV Charles Jean Bernadotte hayatı, biyografisi. Charles Jean Bernadotte kimdir, hakkında bilgi. CARL XIV. (1763-1844) Fransız aslından gelme bir İsveç kralıdır. 1818-1844 yılları arasında hüküm sürmüştür. Asıl adı Charles-Jean Bernadotte idi, Fransa’nın Pau şehrinde doğdu. 17 yaşında çavuş olup orduya girdi. İhtilal savaşlarında parlıyarak, 1793’te tümgeneral oldu. Napoléon’ün maiyetinde büsbütün yükseldi; 1804’te mareşalliğe ve

Bilgi Dünyası

Demirbaş Şarl (Carl XII) Kimdir?

0

Demirbaş Şarl İsveç Kralı hayatı, biyografisi. Demirbaş Şarl Carl 12. hakkında bilgi, hayatının özeti. (1682-1718) İsveç hükümdarlarının en ünlüsüdür. 1697’den 1718’e kadar hüküm sürmüştür. Bizde «Demirbaş Şarl» diye tanınmıştır. İsveç’i Avrupa büyük devletlerinin en önemlilerinden biri mevkiine yükseltti, Rusya’nın geleceğini tamamen körletmiş göründüğü anda talihi tersine döndü. Aleyhinde birleşen Danimarka, Lehistan ve Saksonya’yı yendikten sonra

Bilgi Dünyası

Cemil Cem Kimdir?

0

Cemil Cem’in hayatı, biyografisi. Cemil Cem Kimdir, karikatürleri, dergileri, hakkında bilgi. CEMİL CEM (1888-1950) Değerli Türk karikatür üstadıdır. Dr. Cemal Paşa’nın oğludur. Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) okudu. Küçük yaşta resme heves etti. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra “Kalem” dergisini çıkardı. “Kalem” ülkemizde batılı mizah ve zevkiyle ilk çıkan karikatür ve mizah dergisi oldu. Ancak dönemin ileri

Biyografi Şeyh Şamil

Kafkas Kartalı Kimdir

0

Kafkas Kartalı kimdir? Şeyh Şamil kimdir? Hayatı, biyografisi, İmam Şamil ile ilgili bilgi. Kafkas Kartalı kime denir? İmam Şamil, (1797 – Şubat 1871), Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi. Kafkas Savaşı’nda Anti-Rus direnişin lideri ve Dağıstan’la Çeçenya’nın 3. imamı (1834-1859). Şeyh Şamil olarak da anılır. Kendisini Kafkasya’nın özgürlüğüne adamış olan Avar liderin

Biyografi Doğan Cüceloğlu

Doğan Cüceloğlu Kimdir? Hayatı ve Yazmış Olduğu Kitaplar

0

Doğan Cüceloğlu Kimdir? Doğan Cüceloğlu’nun hayatı, biyografisi, çalışmaları, kitapları nelerdir? Doğan Cüceloğlu ile ilgili bilgi. Doğan Cüceloğlu Mersin’in Silifke kasabasında dünyaya gelmiştir. Cüceloğlu eğitimine, Silifke Ortaokulu’nda başladı ardından Ankara Atatürk Lisesinde devam etti. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Doğan Cüceloğlu İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim)

Biyografi Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy Kimdir? Eski Fransa Cumhurbaşkanının Hayatı

0

Nicolas Sarkozy Kimdir? Nicolas Sarkozy’nin hayatı, biyografisi, kitapları, dünya görüşü. Nicolas Sarkozy ile ilgili bilgi. Fransa’nın 6. Cumhurbaşkanı Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa 28 Ocak 1955 tarihinde Paris’te doğdu. Babası Pál Sárközy de Nagybocsa, Macardır, annesi ise Fransızdır. Cours Saint-Louis de Monceau Lisesi’nden 1973 yılında mezun oldu. Ardından Université Paris X Nanterre’de İş Hukuku

Biyografi Sadun Boro

Dünyanın Çevresini Teknesiyle Dolaşan İlk Türk Denizcisi

0

Dünyanın Çevresini teknesi ile Dolaşan ilk Türk denizcisi Sadun Boro, hayatı, seyahatleri, anıları. Sadun Boro hakkında bilgi. Sadun Boro (d.1928 İstanbul) Türk denizci ve yazar. Dünyanın çevresini teknesiyle dolaşan ilk Türk denizcidir. Denizcilik hayatı Dünyayı dolaşan ilk Türk denizcisi olan Sadun Boro, 1928’de İstanbul’da doğdu. Caddebostan kıyılarında büyüdü ve denizciliğe sandalla başladı. Galatasaray Lisesi’nde okudu.

1 91 92 93