Kategori İsmi: Din

Bilgi Dünyası

İncil Hakkında Kısa Bilgi

0

Hıristiyanlık dininin kutsal kitabı olan İncil hakkında kısa bilgi. Hırıstiyan dininin kutsal kitabıdır. Hz. İsa’nın hayatına, buyruklarına dair derlenmiş metinlerden meydana gelmiştir. Hıristiyanlarca Kutsal Kitap iki kısımdır. Birine «Ahd-i Atik» (Eski Zaman) denir, İncil’den önce gelmiş geçmiş bütün peygamberlere ait kitaplar, Tevrat, Zebur ve benzerleri bu kısmı meydana getirir. Diğerine «Ahd-i Cedit» (Yeni Zaman) denir

Bilgi Dünyası

Sünnet Geleneği Nedir? Sünnet Olmak Hakkında Bilgi

0

Sünnet nedir? Diğer dinlerde ve Müslümanlıkta sünnet geleneği, sünnet etmek, sünnet ne zaman yapılır, sünnet hakkında bilgi. Sünnet; Hz. Muhammed’in birtakım işlerde kendisinin yaptığı, başkalarını ise yapıp yapmamakta serbest bıraktığı hareketlere sünnet denir. Peygamber’in Tanrı emri olarak bildirdikleri ise farzdır ki yerine getirilmesi şarttır. Çoğunlukla Müslümanlar’da, ayrıca Musevilik gibi daha başka dinlerde de, erkeklerde cinsiyet

Din

Şahitlik İle İlgili Ayetler

0

Şahitlik, Şahitlik etmek ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Şahitlik hakkında ayetler ve açıklamaları. 2/140,282,283 Bakara 140- Yoksa siz, İbrahim, İsmail, Yakub ve esbatın yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendilerine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

Din

Namaz İle İlgili Ayetler

0

Namaz, namaz kılmak ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Namaz hakkında ayetler ve açıklamaları. 2/43,45,110,142,143,144,148,177,238,277 Bakara 43- Namazı tam kılın, zekatı tam verin, rüku edenlerle beraber rüku edin. 45- Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Gerçi bu, ağır gelir ama (Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere) huşû duyanlara ağır gelmez. 110- Namazı kılın, zekatı verin, kendiniz için önceden

Bilgi Dünyası

Adam Öldürmek İle İlgili Ayetler

0

İnsan öldürmek, cinayet işlemek ile ilgili Kuran-ı Kerim’de bulunan ayetler, Adam öldürmek hakkında ayetler ve açıklamaları. 2/178 Bakara 178- Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür insan, köle ile köle ve kadın ile kadın. Ama kim de kardeşi tarafından bağışlanmışsa, artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gereken diyeti güzellikle

Din

İncil İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İncil ile ilgili olan ayetler hangileridir? İncil hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/3,48,65 Al-i İmran 3- O, sana kendisinden öncekileri tasdik edip doğrulayan bu Kitab’ı hak olarak indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de yine O indirmişti. 48- (Melekler, Meryem’e hitaben İsa hakkındaki sözlerine devam ettiler:) “Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. 65- Ey

Din

Hırsızlık İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hırsızlık ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hırsızlık hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/38 Maide 38- Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan başkalarına bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. 12/73-77,81 Yusuf 73- “Allah’a yemin ederiz ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Bizler hırsız

Bilgi Dünyası

Faiz İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Faiz ile ilgili olan ayetler hangileridir? Faiz hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/275,276,278,279 Bakara 275- Faiz yiyenler, kabirlerinden, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların “alış-veriş de faiz gibidir.” demelerinden dolayı başlarına gelmiştir. Oysa Allah, alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden

Bilgi Dünyası

Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar

0

Hz. Muhammed’in doğumundan önce ve doğumunda meydana gelen olağanüstü olaylar, Hz. Muhammed’in doğumu, oluşan mucizeler hakkında bilgi. Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar Son Peygamberin doğum gecesinde olağanüstü olayların vukua geldiği yazılır. Bunlar arasında en çok üzerinde durulanlar şunlardır: Mecûsilerin (Zerdüştlerin) yüzlerce yıl sönmeden yanan ve tapınmada devam ettikleri ateş Medân ‘deki merkez tapınakta, o gece,

Bilgi Dünyası

Hz. Muhammed’in Faziletleri

0

Hz. Muhammed’in faziletleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in özellikleri, mucizeler hakkında bilgi. Hz. Muhammed’in Faziletleri Cenab-ı Hakk’ın dünya ve âhirette huzurlu ve mutlu yaşamaları, Hakk’ı ve hakikati iyi bilip tanımaları için Adem oğullarına gönderdiği peygamberlerin sonuncusu ve en sevgili kulu olan Hz. Muhammed’in: “Eşref-i mahlûkat” (yaratıkların en şereflisi) olması sıfatiyle sayısız ayrıcalıklarının bulunduğu bilinen kesin

Din

İslamdan Önce Oruç Var Mıydı?

0

İslâmiyetten evvel insanlık tarihinde orucun aslı var mıdır? Orucun tarihçesi. Bakara sûresinin 182 nci Âyet-i Kerimesinde “Ey mü’minler, sizden evvelkilere Oruç Farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı.” Bu âyetin meâlinden anlaşılıyor ki; Oruç yalnız biz müslümanlara değil, tâ Hazret-i Âdem’den itibaren bütün Peygamberlere ve onların ümmetlerine de farz kılınmıştır. Beşeriyetin Dinler Tarihini

Din

Oruç Çeşitleri ve Orucun Dereceleri Nelerdir?

0

Kaç çeşit oruç vardır, nelerdir? Haram olan oruç var mıdır? Orucun kaç derecesi vardır, nelerdir? Hakkında bilgi. Oruç’un çeşitleri altıdır: 1. Farz olan oruçlar: Ramazan ayı orucu ve bu ayın kazası, 2. Vâcib olan oruçlar : Kefâret orucu, adak orucu, nâfile oruçlarından bozulanların kazâsı, itikâf adağının orucu, 3. Sünnet olan oruçlar: Farz ve Vâcib olmayan

Din

Orucun Faydaları Nelerdir?

0

Orucun sağlık açısından faydaları nelerdir? Din alimi, hekim ve filozof gözüyle oruç, orucun ruhi etkisi hakkında bilgi. Din âlimi, hekim ve filozof görüşleri ile oruç nedir? Din gözü ile oruç: Oruç tutunuz sıhhat bulursunuz, oruç’un gufran ayı olması, insanı günâha sev-keden arsız isteklerden ve ruh oburcuburundan temizleyip, Allâh’a saf ve berrak bir vicdanla yönelmeye hazırlama-sıdır.

Din

Orucun Önemi Nedir?

0

Oruç, oruç tutmak neden önemlidir? Orucun hikmeti, fazileti nedir? Oruç hakkında bilgi. Oruç, insanı bütün ibâdet ve itaâtlarında riyâsızlığa alıştırır ve melekleştirir. Oruç gizli pek faziletli bir ibâdettir. Allâhu Teâlâ “Oruç benim içindir ve onun mükâfatını da ancak kendim vereceğim” buyurmuştur. Oruçlunun uykusu ibâdet, susması teşbih sayılır. Ameli kat kat, duâsı makbul olur. Evet, oruç,

Din

Gusul Abdestinin Farzları Nelerdir?

0

Gusul abdesti için farzlar nelerdir? Gusul abdestinin önemi, nasıl alınmalıdır, hakkında bilgi. Gusül Abdesti Gusül abdesti hadesten, yani hükmî bir pislikten temizlenmektir. Gusül lügat manası itibariyle “yıkanmak” demektir. Farz, sünnet ve müstehap olmak üzere üç çeşittir. Farz olan gusül cünüplükten, hayız ve nifas kanlarının kesilmesinden sonra yapılır. Sünnet olan gusül Cuma ve Bayram günleri, hac

Din

İslama Göre Gurur Nedir?

0

Gurur ne demektir? İslamiyette gurur nasıl karşılanır? İslamda gurur ile ilgili hikaye. Gurur insanın kendini beğenmesi, nefsini başkalarından üstün görmesi, kibirlenmesi demektir. Böyle bir duygu dinimizde çirkin görülmüş ve bunun şeytani olduğu açıklanmıştır. İnsanlar genellikle kendi duygu, düşünce ve hareketlerini beğenir, üstün görürler. Ancak bunda aşırıya kaçmak, kişileri gurura ve yersiz bir kibre götürür. Yüce

Bilgi Dünyası

İslamda Kefaret Nedir?

0

İslam dininde kefaret ne anlama gelir? Kefaret anlamı, önemi, açıklaması hakkında bilgi. Kefaret;Lügatta mahvetmek, gidermek gibi manâlara gelir. Dinde, ibadet veya davranışlardaki yanlışlık ve eksiklik sebebiyle Allah’dan af dilemek için yapılan ve cezaî tarafı bulunan ibadetlerdir. Mesela oruç kefâreti, adam öldürme kefâreti, yemin bozma kefâreti gibi çeşitli kefâretler vardır. Ramazanda niyet ettiği halde, hiç bir

Din

Kelam İlminin Konusu Nedir?

0

Kelam İlmi nedir? Kelam İlmi neyi inceler, konusu nedir? Kelam İlmi ile uğraşanlar, Nasıl ortaya çıkmıştır, hakkında bilgi. Kelam İlmi; Kelâm ilmi, Allah’u tealânın zât ve sıfatlarından, Peygamberlik ve onunla ilgili meselelerden, kâinatın yaratılışı ile ilgili konulardan İslâmî hükümler çerçevesinde bahseden bir ilimdir. Bunu Felsefe ilmi ile karıştırmamak gerekir. Çünkü kelâm ilminde asıl kaynak İslâm’ın

Bilgi Dünyası

Muhaddis Nedir? Kısaca

0

Muhaddis nedir? Muhaddis kime denir? Kısaca muhaddis açıklaması, hakkında bilgi. Muhaddis; Arapça bir kelime olup, genelde hadis ilmiyle uğraşan kimse demektir. Bu zor ve ağır bir iş olduğu için herkes muhaddis olamaz. Bir muhaddis en azından Peygamberimizden rivayet edilen bir hadisin senetlerini, hadis rivayet eden râvilerin hallerini çok iyi bilmek, bunları ezberlemek zorundadır. Bu kuvvetli

Din

Muhacir Ne Demektir?

0

Muhacir nedir? Muhacir ne anlama gelir? İslamiyette muhacir ile ilgili bilgi. Muhacir, Asıl olarak Mekke’den Medine’ye hicret eden sahabelere verilen bu isim lügatta “hicret eden, yerleşmek için başka bir yere giden, göçen” demektir. Sahabelerden muhacir olanlar, yani Allah için, bütün mülk ve varlıklarını geride bırakarak, müşriklerin zulmünden kaçıp Mekke’den Medine’ye göç edenler, insanların Peygamberimizden sonra

Bilgi Dünyası

Hz. Muaviye Kimdir?

0

Hz. Muaviye kimdir? Hz. Muaviye hayatı, biyografisi, Peygamber efendimiz ile olan ilişkisi hakkında bilgi. Hz. Muaviye; Sevgili Peygamberimizin sahabelerinden biridir. Mekke’nin fethi sırasında Müslüman olan Hz. Süfyan’ın oğludur. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, onun vahip kâtipliğini yapmıştır. Hz. Ali’nin halifeliği zamanında ona biad etmeyerek Şam’da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Böyle bir görüş ayrılığı acı neticeler vermiş,

Din

İslamda Mizan Nedir?

0

İslamiyette mizan ne demektir? Mizan anlamı, açıklaması, İslamiyetteki yeri hakkında bilgi. Mizan; Ahiret Günü kurulacak olan adalet meydanında insanların hayır ve şerleri kendilerine gösterilecek, bunlar eksiksiz ölçülerek kitaplar dağıtılacaktır. Mizan ilâhi bir terazidir. Bununla insanların gözleri önünde, iyilik ve kötülükleri tartılır. Kimseye haksızlık yapılmaz. Cebrail aleyhisselamın memuriyeti ile kurulan mizanda Cennete hesapsız gireceklerle, tamamen kafir

Din

Din İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Din ile ilgili olan ayetler hangileridir? Din hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri. 2/256 – Bakara 256- Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. O halde her kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. 6/70 – En’am 70- Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve kendilerini

Din

Abdest İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Abdest ile ilgili olan ayetler hangileridir? Abdest hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/6 – Maide 6- Ey inananlar! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz hemen temizlenin. Hasta yahut yolcu iseniz veya heladan gelmişseniz ya da kadınlara yaklaşmış ve su bulamamışsanız

Din

Hz. İsa İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa ile ilgili olan ayetler hangileridir? Hz. İsa hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/45-47,51,52,53,59-62 – Al-i İmran 45- Melekler demişti ki: “Ey Meryem! Allah seni kendinden bir söz ile müjdeliyor: Adı Meryem oğlu İsa olan Mesih, dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardandır.” 46- “İnsanlarla beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır

Din

Domuz İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Domuz, domuz eti ile ilgili olan ayetler hangileridir? Domuz hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/173 – Bakara 173- Allah size ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah, çokça

Din

Ahiret İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Ahiret, ahiret hayatı ile ilgili olan ayetler hangileridir? Ahiret hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/4,8,62,86,94,102,114,126,130,177,200,201,217,220,228,264 – Bakara 4- Ve o takva sahipleri ki, sana indirilene de, senden önce indirilene de iman ederler. Ahirete de onlar kesin bir bilgiyle inanırlar. 8- insanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık.” derler. 62-

Din

Temizlik İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Temizlik ile ilgili olan ayetler hangileridir? Temizlik hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/6 – Maide 6- Ey inananlar! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı meshedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz hemen temizlenin. Hasta yahut yolcu iseniz veya heladan gelmişseniz ya da kadınlara yaklaşmış ve su bulamamışsanız

Din

Borç İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Borç ile ilgili olan ayetler hangileridir? Borç hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/280,282,283 – Bakara 280- Eğer borçlu darlık içindeyse, ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz sizin için, eğer bilirseniz daha hayırlıdır. 282- Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın.

Din

Boşanma İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Boşanma ile ilgili olan ayetler hangileridir? Boşanma hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/227-237,241 – Bakara 227- Eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurulanları bilir. 228- Boşanan kadınlar, kendi kendilerine üç aybaşı hali süresi beklerler, eğer Allah’a ve ahiretgününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah’ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir. Kocaları bu arada barışmak isterlerse,

Din

Akıl İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Akıl ile ilgili olan ayetler hangileridir? Akıl hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/44,73,75,76,164,170,171,179,242,269 – Bakara 44- (Ey bilgin geçinenler!) İnsanlara iyililiği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı (Tevrat’ı) okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız? 73- “Sığırın bir parçasıyla ölüye vurun.” demiştik. İşte Allah ölüleri böylece diriltir. Ve sizlere ayetlerini gösterir ki, aklınızı başınıza

Din

Sihir İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Sihir ile ilgili olan ayetler hangileridir? Sihir hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/102,103 – Bakara 102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: “Biz

Din

Cin İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Cin ile ilgili olan ayetler hangileridir? Cin hakkındaki ayetler ve anlamları. 6/100,128,130 – En’am 100- Cinleri Allah’a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce O’na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Hâşâ! Allah, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. 128- Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün: “Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz

Din

Fal İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Fal ile ilgili olan ayetler hangileridir? Fal hakkındaki ayetler ve anlamları. 5/3,90 Maide 3- Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, taş, ağaç ve benzeri bir cisimle vurulup öldürülmüş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanıp ölmüş hayvanlar ile ölmeden yetişip kestikleriniz hariç canavar tarafından parçalanarak yenen hayvanlar, dikili taşlar ve heykeller üzerine kesilmiş hayvanlar

Din

İyilik İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İyilik ile ilgili olan ayetler hangileridir? İyilik hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/104,110,114 – Al-i İmran 104- Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir. 110- Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Eğer Kitab ehli inanmış olsalardı, kendileri için daha

Bilgi Dünyası

Ölüm İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Ölüm ile ilgili olan ayetler hangileridir? Ölüm hakkındaki ayetler ve anlamları. 3/143 – Al-i İmran 143- Andolsun ki siz, ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz, ama bakıp duruyorsunuz. 4/78 – Nisa 78.- Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içerisinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik

Din

Sabır İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Sabır ile ilgili olan ayetler hangileridir? Sabır hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/45,153,155-157,177 – Bakara 45- Sabırla, namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Gerçi bu, ağır gelir ama (Allah’a saygıdan kalbi ürperenlere) huşû duyanlara ağır gelmez. 153- Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. 155- Andolsun ki, sizi

Din

İçki İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de İçki ile ilgili olan ayetler hangileridir? İçki hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/219 – Bakara 219- Sana içkiden ve kumardan soruyorlar. De ki: “İkisinde de hem büyük günah hem insanlar için bazı faydalar vardır; ama günahları ve zararları yararlarından daha büyüktür.” Sana Allah için neyi harcayacaklarını soruyorlar; de ki: “İhtiyaç fazlasını.” Allah, dünya ve

Bilgi Dünyası

Oruçla İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Oruç ile ilgili olan ayetler hangileridir? Oruç hakkındaki ayetler ve anlamları. 2/183,184,185,187,196 – Bakara 183- Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. 184- Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar

Din

Şeytan İle İlgili Ayetler

0

Kuran’ı Kerim’de şeytan ile ilgili olan ayetler hangileridir? Şeytan hakkındaki ayetler ve anlamları. Şeytanlar; 2/102 – Bakara 102- Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese:

Bilgi Dünyası

Şirk Koşmak Ne Demektir?

0

Şirk nedir? İnsan Allah’a nasıl şirk koşar? Şirk koşmak günahı hakkında bilgi. Şirk; “Eş koşma, ortak koşma” gibi manâlara gelir. Bununla daha çok yüce Allah’a eş ve ortak koşma anlaşılır ki bu açık bir küfürdür. Şirk koşan kimseye müşrik denilir. Şirk en büyük günahlardandır. Bunun affı yoktur. Müşrikler ebediyyen Cehennemde kalacaklardır. İslâm akâidine göre Allah’ın

Bilgi Dünyası

İslamda Şeytan Nedir?

0

İslamiyete göre şeytan (iblis) nasıl bir varlıktır? Şeytanın özellikleri ve İslamda şeytanın hikayesi. Şeytan (İblis); Şeytan, lügatta “Kibirli ve asi olan cin ve insan” demektir. İblis şeytanın özel ismidir. Her iki kelime de Kur’an-ı Kerim’in muhtelif ayetlerinde geçer. Şeytanın çoğulu “şeyâtîn” yani şeytanlar kelimesidir. Şeytan İslâm dinine göre ateşin dumansız, kırmızı, sarı ve yeşil renkli alevinden

Bilgi Dünyası

Hz. Hafsa Kimdir?

0

Hz. Hafsa kimdir? Hz. Hafsa hayatı, biyografisi, Peygamber Efendimiz ile olan yakınlığı hakkında bilgi. Hz. Hafsa; Hz. Hafsa validemiz, Peygamberimizin halifesi, bahadırlar sultanı, ilim ve fazilet bayrağı Hz. Ömer’in kızıdır. Kendisi Ensarlı Huzâfe oğlu Haris’le evli idi. Kocasını çok seviyor, ona itaat ve hizmette hiç bir kusur göstermiyordu. İslâm uğruna eşi ile beraber nice sıkıntılar,

Din

Hafız Kime Denir?

0

Hafız nedir? Hafız kim için kullanılır? Hafız olmak için ne yapmak gerekir? Hafız anlamı hakkında bilgi. Hafız; Hafız kelimesi Arapça olup, “koruyan, saklayan, muhafaza eden” manâlarına gelir. Daha çok Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen ve usûlüne uygun olarak okuyan kimselere denilir. Hafız olmak çok şerefli bir haldir. Bu sebeple asırlardan beri nice Müslümanlar Kur’an-ı baştan sona ezberlemişlerdir.

Din

Hadis Nedir? 40 Hadis’i Şerif

0

Hadis ne demektir? Hadisler günümüze nasıl gelmiştir? Seçilmiş 40 adet hadis şerif. Hadis denildiğinde genellikle sevgili Peygamberimizin mübarek sözleri ve işleri anlaşılır. Buna sünnet de denilmektedir. Peygamberimizin sahabeleri ondan duyduklarını ezberleyerek, başkalarına nakletmişler, onun çeşitli olaylardaki hal ve hareketlerini öğrenip, başkalarına öğretmişlerdir. Böylece hadisler kaybolmaktan kurtulmuş, Peygamberimizin sünneti apaçık ortaya çıkmıştır. Hadisler, ayet değildir. Çünkü

Bilgi Dünyası

Habil ile Kabil Kimdir? Hikayesi

0

Habil ile Kabil kimdir? Habil ile Kabil’in hikayesi, ne yaşamışlardır, haklarında bilgi. Habil – Kabil; İlk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem’in oğullarıdır. Aynı batında doğmuş ikiz kardeşlerdir. Büyüyüp genç adam olduklarında Kabil kardeşinin evleneceği kıza talip olmuş, Hz. Adem bunun asla caiz olmadığını söyleyerek, birer kurban kesmelerini ve Allah’ın kimin kurbanını kabul edeceğini

Din

Hacer-i Esved Nedir?

0

Hacer-i Esved taşı nedir? Hacer-i Esved’in özellikleri, nerede bulunur, neden önemlidir, Hacer-i esved hakkında bilgi. Hacer-i Esved; Kabe’nin doğu köşesinde, kapının hemen sağ tarafındadır. Yerden 1,5 metre yükseklikte 18-19 cm. çapında, yumurta biçiminde, parlak, siyah bir taştır. Hacer-i Esved, Kabe’yi tavaf ederken hacılar için başlangıç noktasını gösterir. Tavafa onun yanından veya hizasından başlanır. Tavafa başlarken, her

Din

İslamiyette İlim Nedir?

0

İslama göre ilim nedir? İslamiyette ilimin önemi, ilim ile ilgili Peygamberimizin hadisi, ilme verilen önem hakkında bilgi. İslamiyette İlim; İlim kelimesi lügatta “haber, marifet, okuma suretiyle elde edilen bilgi” manâlarına gelir. İslâm dininde ilme verilen değer çok yüksektir. İlim tahsili için çalışmak şeref ve faziletlerin en büyüğü, âlimler peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. İlim tahsili,

Din

Peygamberimize Gelen İlk Emir Nedir? Hakkında Bilgi

0

Peygamberimize gelen ilk emir nedir? İlk emir neden “oku” dur? İlk emirin gelişi, hikayesi ve önemi hakkında bilgi. İLK EMİR; Bütün bir dünya acıyla kıvranıyor, zulüm, haksızlık ve ahlâksızlık batağında çırpınıp duruyordu. Güçlü kuvvetli olanlar, fakir ve zayıf olanları eziyor, ellerindeki malı zorla alıyor, hatta öldürüyordu. Kimileri ateşe, güneşe, hayvanlara taparken kimileri de kendi elleriyle yaptıkları

Din

İslamda Fal Bakmak

0

İslamiyette fal bakmak nedir? İslama göre fal bakmak haram mıdır? Fal gerçek çıkabilir mi, gayb bilinebilir mi? İslamda Fal Bakmak; Henüz meydana gelmemiş bir olayda bilgi sahibi olmak için başvurulan ve meşru olmayan çeşitli yollardır. Bu tür yolların hepsi dinimizce yasaklanmış olup, gayb yani istikbal hakkında ancak Allah’ın bilgi sahibi olduğu açıklanmıştır. Bakla falı, kahve

1 13 14 15 16 17