Kategori İsmi: Din

Din

İslamiyette Faiz Nedir?

0

İslamda faiz nedir? İslama göre faiz haram mıdır? Hangi durumlar faiz olarak kabul edilir? İslamiyette faiz hakkında bilgi. Faiz; Faiz lügatta, ribâ kelimesinin karşılığı olarak “fazlalık” manasına gelir. İslâm ıstılahında ise; aynı cins malların birbiri ile karşılıklı satışında şart koşulan bir fazlalık demektir. Mesela on gram ağırlığındaki bir altını onbir grama satmak gibi. Faiz yani

Din

Fil Vakası Nasıl Gerçekleşti?

0

Fil Vakası nedir? Fil Vakası ne zaman olmuştur, nasıl gerçekleşmiştir, tarihi, hakkında bilgi. Fil Vakası;“Fil Vakası” denilen olay milâdî 571 yılında, Peygamberimizin doğumundan 54 gün önce meydana gelmiş, önemli bir hadisedir. Koyu bir Hristiyan olan Ebrehe isimli Yemen valisi, inandığı dini, bütün Arabistan’a yaymak için San’a şehrinde büyük ve süslü bir kilise yaptırmış, herkesin bu

Bilgi Dünyası

Fıkıh İlmi Hakkında Bilgi

0

Fıkıh İlmi nedir? Fıkıh İlmi neyi inceler, özellikleri, nasıl ortaya çıkmıştır, hakkında bilgi. Fıkıh İlmi;Fıkıh ilmi denildiğinde genel manasıyla “İslâm Hukuku” anlaşılır. Bu Kur’an, sünnet, icma ve kıyası kaynak olarak kabul eden, muazzam ve muhteşem bir hukuktur ki bütün bir insanlığın hayrına, iyiliğine, dünya ve ahiret saadetine sebeptir. Fıkıh, ilk devirlerde her türlü dini ilimler

Bilgi Dünyası

Ensar Ne Demektir?

0

Ensar nedir? Ensar ne anlama gelir, açıklaması. Ensar hakkında bilgi. Ensar;Lügatta “yardımcılar” manasına gelen Arapça bir isimdir. Daha çok peygamberimize ve Mekkeli müslümanlara yakınlık gösterip yardım eden, onlara yurt ve yuvalarını açan, fedakâr ve kahraman Medineli Müslümanlara verilen bir isimdir. Ensar denildiğinde onlar anlaşılır. Şeref ve itibarları çok yüksek olan Ensar, Kur’an ve hadislerle övülmüş

Bilgi Dünyası

Enes Bin Malik Kimdir?

19

Enes Bin Malik kimdir? Enes Bin Malik hayatı, biyografisi, müslüman olması, sahabeliği hakkında bilgi. Enes Bin Malik; Enes Bin Malik, henüz sekiz-dokuz yaşlarında iken Müslümanlığı kabul etmiş Medineli bir sahabedir. Küçük yaşta babasını kaybettiğinden, annesi Ümmü Süleym, Ebu Talha isimli birisiyle evlenmiş, Hz. Enes onların yanında büyümüştür. Ümmü Süleym ve Ebu Talha İslamiyeti kabul ettikleri

Bilgi Dünyası

Basü Badel Mevt Nedir?

0

Basü Badel Mevt ne demektir? Basü Badel Mevt nedir, anlamı, açıklaması, Ölümden sonra dirilmek nasıl olacak hakkında bilgi. Basü Badel Mevt; “Öldükten sonra dirilmek” demektir ki İslâm inancına göre bu, haktır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Sonra siz, kıyamet gününde tekrar diriltilip kaldırılacaksınız” buyurmuştur. (El Mümin-16) Kâinatı ve insanı yoktan var eden Allah, onları öldürdükten sonra

Bilgi Dünyası

Azrail’in Görevleri Nelerdir?

1

Azrail nedir? Azrail’in görevleri, özellikleri nelerdir? Azrail hakkında bilgi. Azrail; Dört büyük melekten birisidir. Yüce Allah’ın izniyle canlıların rûhunu almakla görevlidir. Ona Melekü’l-Mevt, yani “ölüm meleği” de denilir. Kendisine yardım eden bir çok melek vardır. Bunlar Müslüman kişilerin canını alırken şefkatli, kafir ve münafıkların canını alırken şiddetli ve acımasız davranırlar. Kafirlerin canlarını almakla görevli olan

Bilgi Dünyası

Ayetel Kürsi Fazileti – Hakkında Bilgi

0

Ayetel Kürsi nedir? Ayetel Kürsi’nin Kuran-ı Kerimdeki yeri, önemi, fazileti, anlamı, açıklaması hakkında bilgi. Ayetel Kürsi; Kur’an-ı Kerim’de, Bakara Sûresi’nin 255. ayetidir. İçinde Kürsi kelimesi geçtiği için Ayete’l-Kürsi diye adlandırılmıştır. Kur’an ayetlerinin en yücelerindendir. Sevgili Peygamberimiz: “Günlerin seyyidi Cuma, sözlerin seyyidi Kur’an, Kur’anın seyyidi Bakara Sûresi, bu sûrenin seyyidi de Ayete’l-Kürsi’dir” buyurmuştur. Bu mübarek ayetlerin

Bilgi Dünyası

Araf Ne Demek?

0

Araf ne demektir? İslamiyete göre Araf nerededir, özellikleri, Araf hakkında bilgi. Araf; Arapça bir isim olup “her şeyin tümseği, yüksek yer” mânasına gelen “Arf” kelimesinin çoğuludur. A’raf denildiğinde daha çok Cennet ile Cehennem arasındaki bir surun yüksek tepeleri anlaşılır. İmam-ı Suyuti “A’raf Cennetin sûrudur” demiştir. Kur’an-ı Kerim’de A’raf isimli bir sûre vardır. Müfessirler A’raf ehlinin

Bilgi Dünyası

Allah İnancı ve Allah’ın Sıfatları Hakkında Bilgi

0

İslamiyette Allah inancı, Allah sevgisi, Allah’ın sıfatları ile ilgili yazı. ALLAH; Kendisinden başka ilah bulunmayan; ilmi, kudreti, iradesi, azameti ve yaratması sınırsız ilahtır. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Doğmuş ve doğurulmuş değildir. Hiç bir şey O’na denk olamaz. Varlığı mutlaktır. Tekdir. Yani Ahad’dır. Ahad, zâtında kısım ve parçalara ayrılmayan mevcuttur ki, Allah’tan başkası için kullanılmaz.

Bilgi Dünyası

İslamda Ahiret Hayatı Nedir?

1

İslamda Ahiret Hayatı Nedir? İslamda ahiret hayatının özellikleri, inancı, hakkında bilgi. Ahiret; Arapça bir kelime olup, lügatta: “Ölümden sonraki ebedî hayat, öte dünya, ukbâ alemi, Dâr-ı Beka” gibi manalara gelir. Ahirete iman, İslâmın itikadi temellerinden birisidir. Ona inanmayan insan kâfir olur. Ahireti inkâr edenler Allah’ı Peygamberleri ve diğer iman esaslarını inkar etmişler demektir. İslâma göre

Bilgi Dünyası

İslamda Adalet – İslamda Adalet Örneği

0

İslamiyette adalet nasıldır? İslam dininde adaletin önemi, Hz. Ömer’in adaletini anlatan bir hikaye, adalet örneği. ADALET; İslâm’ın çok önem verdiği konulardan birisidir. “Hakkı teslim etmek ve kim olursa olsun eşit muamelede bulunmak” manasına gelir. Peygamberimiz buna çok dikkat eder, “suçu işleyen kızım Fatıma bile olsa cezasını veririm” buyururdu. Fert ve cemiyetlerin hayatı bu ilahî prensiple

Bilgi Dünyası

İslamiyette Adak Adamak

0

İslamiyete göre adak nedir? Adak nasıl adanır, ne zaman ve ne için adanır? Adak adayan kimse ne yapmalıdır, hakkında bilgi. ADAK; “adamak, Allah’a ibadet niyetiyle meşru olan bir işi yapmaya söz vermek” demektir. Daha çok Nezir kelimesi ile ifade edilir. Nezirleri mutlaka yerine getirmek lazımdır. Çünkü böyle bir karara varıldıktan sonra onu yapmak vacip olur.

Bilgi Dünyası

Ad Kavmi Hakkında Bilgi

0

Ad Kavmi nedir? Ad Kavmi insanları neden helak oldu? Ad Kavmi’nin hikayesi ve hakkında bilgi. Ad Kavmi; Hz. Nuh kavminin helâkinden sonra yaratılan bir kavimdir. Tufandan sonra insanlar çoğaldılar, dünya önceki halini aldı. Yeryüzünün çeşitli yerlerine dağılan kabileler, gittikleri yerlerde yeni binalar, yeni bağ ve bahçeler kurdular. Ad isimli bir kabile de Yemen’in güneyine gelip

Bilgi Dünyası

Rum Suresi Hakkında Bilgi

0

Rum suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi. Rum Suresi; Kuran-ı Kerim’in 30. sûresidir. 60 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Elif, lam, mim harfleriyle başlayan ilk ayetten sonra ikinci ayet “Rumlar yenildiler” biçiminde olduğu için bu adla bilinir. Rum sözcüğüyle Bizans’tan söz edilir. 613’te Bizans İmparatorluğu’nun Sasaniler karşısında aldıkları yenilgi,

Bilgi Dünyası

Kıble Ne Taraftadır?

0

Kıble nedir? Ne taraf, hangi yön kıble olarak kabul edilir? Kıble hakkında bilgi. Kıble; Lügat manâsı itibariyle “ibadete yönelinen yer, dönülen yon demek olan kıble, İslâm’da bilhassa namaz kılınırken şeh mesi farz olan Kâbe istikametidir. Kâbe, Mekke sehrindeki meşhur binadır ki Müslümanlar ibadetleri nasında o cihete yönelirler. Kıble dört köşe bir bina olan Kâbe’nin kendisi

Bilgi Dünyası

Keramet Ne Demektir?

0

Keramet nedir? Keramet İslamiyette ne anlama gelir? Keramet hakkında bilgi. Keramet; İslâm’da kerâmet; “Allah’ın dilediği an ve mekanda, veli kullarına bağışladığı ilâhî bir yardım ve mükafât” manâsına gelir. Lügatta ise; “belli bir zaman ve yerde tabiat kanunlarının işlememesiyle hasıl olan olağanüstü hâl” demektir. Kerâmet hak ve gerçektir. Onu inkâr etmek İslâm akaidine göre insanı dinden

Din

Cünüp Olmak Nedir?

1

Cünüplük, cünüp olmak nedir? Nasıl cünüp olunur, ne yapılması gerekir? Cübnüplük hakkında bilgi. Cünüplük; Kendisinden temizlenebilmek için gusül abdesti alınması farz olan pisliğe cünüplük ismi verilmektedir. Cinsi münasebet, rüyada ihtilam veya herhangi bir sebeple meninin şehvetle gelmesi halinde cünüplük meydana çıkar. Bundan temizlenmek için şartlarına uygun şekilde gusül abdesti yapılması gerekir. Cünup olarak gezip dolaşmak, uzun

Bilgi Dünyası

Cizye Nedir?

2

Cizye ne demektir? Cizyenin özellikleri, cizye vergisinin tarihi, cizye hakkında bilgi. Cizye; İslâmi bir vergidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Hristiyanlardan veya Müslüman olmayan kimselerden alınırdı. Islahat fermanıyla kaldırılmıştır. İslâmda cihad, yani din Allah’ın oluncaya ve İslâmiyet hakim duruma geçinceye kadar düşmanı savaş edilmesi emredilmiştir. Bu savaşın çeşitli şartları vardır. Sevgili Peygamberimiz kendisiyle karşılaşılan düşmanın önce İslamiyete davet edilmesini, kabul

Bilgi Dünyası

İslama Göre Cin Nedir?

3

Cin nedir? İslamda cin nasıl tanımlanır? Cinlerin özellikleri, cinler hakkında bilgi. Cin; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı akıl sahibi varlıklardır. Gözle görünmezler. Çeşitli şekillere girerek insanların beceremedikleri bazı işleri başarırlar. İçlerinde Müslüman olanları da vardır. Cinlere inanmamak küfürdür. Çünkü Kur’anda hususi olarak “Cin Sûresi” bile mevcuttur. Pek çok ayet-i Kerime’de cinlerden bahsedilir. Şeytan (İblis) de bir

Bilgi Dünyası

En’am Suresi Hakkında Bilgi

0

En’am Suresi nedir? En’am Suresi anlamı, açıklaması, özellikleri, ile ilgili bilgi. En’am Suresi; Kuran-ı Kerim’in 6. sûresi. 165 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Kimi İslâm bilginleri 91-93 ve 151-143. ayetlerin Mekke’de değil Medine’de indiğini öne sürer. Sûreye En’am suresi denilişinin nedeni 136. ve onu izleyen ayetlerde “davar” anlamına gelen “na’m, çoğulu; en’am”dan söz edilmiş olmasıdır. Bu ayetler, İslâmdan

Din

Kimler Oruç Tutabilir? Kimler Oruç Tutmayabilir?

0

Oruç tutmak kimlere farzdır? Kimler oruç tutmayabilir? Kimler oruç tutmakla yükümlüdür, kimler tutmamalıdır? KİMLER ORUÇ TUTABİLİR? Oruçla yükümlülük bazı şartlara bağlıdır. Oruç ile yükümlülük için; Müslüman olmak, akıllı olmak ve bulûğa ermiş olmak icap eder. Eskiler âkıl ve baliğ Müslümana oruç farzdır, derlerdi. Kadın olsun erkek olsun yukarıdaki şartları hâiz olan her Müslümanın, Ramazan ayı

Bilgi Dünyası Zekat İle İlgili Sözler

Kimler Zekat Vermelidir?

0

Zekat nedir? Kimler zekat vermekle yükümlüdür, zekatın şartları nelerdir, zekat hakkında bilgi. ZEKAT; Sözlük anlamı “Bereket, temizlik, zîkr-i cemil…” gibi az çok değişiklik gösteren ZEKÂT kelimesi, teı im olarak, “Allah rızası için, bir malın belli bir kısmını, belirli bir süre sonra, yoksul fakire, kayıtsız şartsız vermek” şeklinde tanımlanır. Bu din görevi de, tıpkı namaz ve

Bilgi Dünyası Zekat İle İlgili Sözler

Kimlere Zekat Verilir?

0

İslam dininde zekat kimlere verilebilir? Zekat verilecek kimseler, kimlere zekat düşer, hakkında yazı. Zekât verebilecek kimseler, İslâm dininde, belirlenmiştir: a) Fakirler: Nisab miktarınca malı olmayan kimselerdir. Ana gereksinmeleri için basit bir evi, eşyası olması engel teşkil etmez. b) Miskinler. Fakirlerden daha yoksul olan, hemen hemen hiç bir şeyleri olmayan düşkünler zümresini oluştururlar. c) Borçlular. Borcundan

Din

İslamda Fitne Fesad Nedir?

0

İslamiyette Fitne Fesad nedir? Fitne Fesad kavramının zararları, günahlar hakkında bilgi. İslamda Fitne Fesad; Fitne sözlüklerde değişik anlamlara gelir. Bir taraftan belâ, mihnet, sıkıntı, diğer taraftan kargaşa, ara bozma, azdırma hattâ ihtilâl anlamlarını kapsamına alır. Fesad’a gelince: Bu daha çok bozukluk (özellikle ahlâk bozukluğu) demek olur. İslâmiyet fitne ve fesadı da haram kılmıştır. Hattâ Allahu

Bilgi Dünyası

Fatiha Suresi Hakkında Bilgi

0

Fatiha Suresi nedir? Fatiha Suresi anlamı, özellikleri, ile ilgili bilgi. Fatiha Suresi; Kuran-ı Kerim’in ilk sûresidir. Yedi ayetten oluşur. İslâm din bilginlerinin çoğunluğunca Mekke’ de indiği kabul edilir. Fatiha deyimi Arapça “başlangıç” anlamına gelir ve sure, bu nedenle Fatiha adıyla anılır. Bunun dışında sürenin birçok adı daha vardır; Ümmeü’l Kitab (Kitabın anası), Ümmü’l Kur’an (Kuran’ın

Din

Dua Nedir? Niçin Dua Edilir?

0

Dua nedir? Duanın fazileti nedir, neden dua edilir? Duanın önemi ve faydaları hakkında bilgi. Duâ, çağırmak anlamına gelmekle beraber, biraz daha açıklamalı olarak, Allah’tan niyaz, yalvarıp yakarma ve gönül temizliği ile hayır ve rahmet ricasını tazammun eder. Duâ edilirken, Kul, Allah’dan: bir arzusunun yerine gelmesini diler; yahut kendisi için kötü sandığı bir şeyin olmamasını yalvarır.

Bilgi Dünyası

Zikir Nedir? Zikir Neden yapılır?

0

Zikir nedir? Zikir nasıl ve neden çekilir? Zikir çekmenin faydaları, anlamı ve önemi hakkında bilgi. Zikir; Her yerde ve her işte Allahu Taâlâ’yı anmak, hatırlamak, düşünmek anlamlarını kapsayan zikir, bütün ibadetleri kucaklayan niteliği ve gönül eğitici gücü sebebiyle, İslâm dünyasında, özellikle tasavvuf ehli katında çok önemli bir husustur. Kur’ân-ı Kerim’de Allah, müminlere, değişik âyetlerde zikri

Bilgi Dünyası

Besmelenin Önemi ve Faydaları

0

Besmele nedir? Besmelenin anlamı, önemi ve yararları nelerdir? Besmele ile ilgili bilgi, yazı. Besmele; Bir müslümanın hemen her işe başlamasında, her dini yükümlülüğü yerine getirmesinde, özellikle Kur’ân-ı Kerim’in tilâvetine başlanırken, yemek yenirken tekrar edilen: “Bi’smi ‘İlâhi ‘r-Rahmani’r-Rahim” cümlesinin unvanına “Besmele” denir. Bazen kısaca “Bi ‘smi ‘İlâh” şeklinde de kullanılır. Cümlenin tamamı: “Rahman ve Rahim olan

Bilgi Dünyası

Azrail Nedir? Azrail Hakkında Bilgi

0

Azrail nedir? Ölüm meleği olduğuna inanılan Azrail hakkında tarihsel, folklorik ve dinsel bilgiler. Ölüm meleğinin adıdır. Çeşitli dinlerde; insanları öldürme işini üzerine alan, ölüm zamanını tayin eden, ölüler diyarına hükmeden tanrılar vardır. Eski Yunan mitolojisindeki Atropos, Thanatos, Persephone bu çeşitten tanrılardır. Tek tanrılı dinlerde ve bu arada İslamiyette de bu çeşit tanrıların yerini, Tanrı’ nın

Bilgi Dünyası

Dini İnançlara Göre Cennet Nasıl Bir Yer?

0

Cennet nedir? İslamiyete, musevilikte, hristiyanlıkta ve diğer dini inançlarda cennet nasıl olduğuna inanılır, nasıl bir yerdir? Cennet; dinsel inanışlara göre, iyilik yapanlarla, sevap işleyenlerin öldükten sonra sonsuz yaşam ve refahla ödüllendirileceklerine inanılan yerdir. Cennet sözcüğü, Arapçada gölgelik, hurmalık, bağlık ve sulak bahçe anlamına gelir. Canna sözcüğünün çoğul biçimidir. İlk çağdan günümüze kadar cehennem kavramı gibi

Din

Cemel Vakası Nedir?

0

Cemel Vakası nedir? Cemel Vakası kimler arasında gerçekleşmiştir, tarihi, hakkında bilgi. Cemel Vakası; İslâm tarihinde halifelik için yapılan ilk iç savaştır (656). Öldürülen Halife Hz. Osman‘ın yerine Hz. Muhammed‘in amcaoğlu ve damadı Hz. Ali‘nin halife seçilmesini onaylayan sahabelerden Zübeyr ve Talha daha sonra buna karşı çıktılar. Karşı çıkanlar arasında Hz. Muhammed‘in eşlerinden Hz. Ayşe de

Bilgi Dünyası

Dini İnançlara Göre Cehennem Nasıl Bir Yer?

0

Cehennem nedir? İslamiyete, musevilikte, hristiyanlıkta ve diğer dini inançlarda cehennemin nasıl olduğuna inanılır, nasıl bir yerdir? Cehennem; dinsel inanışlara göre, kötülük yapanlarla günah işleyenlerin öldükten sonra cezalandırılacaklarına inanılan yerdir. Cehennem sözcüğü, İbranice gehinnom sözcüğünden gelir. Yahudiler, günah işleyenleri, suçluları ve kurban edilenleri Kudüs yakınlarındaki Hinnom Vadisi’nde bulunan Gehinnom Adası’ndaki çok derin bir yere atarlardı. Cehennem

Bilgi Dünyası

Oruç Nedir Nasıl Tutulur

0

Oruç ne demektir? İslamiyette oruç, orucun farzları, oruç nasıl tutulur, orucun özellikleri hakkında bilgi. Oruç;İslâm dininin beş temel koşulundan biridir. Sabahın ikinci fecrinden başlayarak güneşin batmasına kadar geçen sürede, yemekten içmekten ve isteklerden nefsini uzak tutmak. Kuran’ın Bakara sûresinin 183. ayetinde yer alan hükümle kesin olarak buyurulmuştur: “Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi

Bilgi Dünyası

Katoliklik Nedir?

0

Katoliklik nedir? Katolikliğin tarihçesi, katolik mezhebleri nelerdir, hakkında bilgi. Katoliklik; Hristiyanlığın mezheplerinden biridir. İsa daha sağlığında tüm yetkilerini en yalan arkadaşı Havari Paulus’a vermişti. Aziz Paulus Hıristiyanlığı yaymak amacıyla gittiği Roma’da öldürülünce, Roma Kilisesi, İsa’dan Petrus’a geçen dinsel yetkilerin onun öldürüldüğü yer olan Roma’da kurulan kiliseye geçmesi gerektiğini savundu ve Roma Kilisesi’nin dinsel önderi olan

Bilgi Dünyası

Besmele Nedir?

0

Besmele ne demektir? Besmele nasıl çekilir, anlamı ne demektir? Besmele hakkında bilgi. Besmele; “bağışlayan ve esirgeyen Allah’ın adı ile” anlamına gelen ve her başlangıçta söylenilen Arapça “Bismillahirrahmanirrahim” cümlesidir. Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi dışında bütün surelerin başında yer alır. Hz. Muhammed besmelesiz başlanan bir işin iyi sonuç vermeyeceğini söylediği gibi, En’am Suresi’nin 121. Ayet’i “kesilirken Allah’ın

Bilgi Dünyası

İmam Ahmed Bin Hanbel ve Hanbeli Mezhebi

0

İmam Ahmed Bin Hanbel Kimdir? Hanbeli Mezhebi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Ehl-i sünnet ve ‘l-Cemaat Mezheplerinin dördüncüsü Ahmed bin Hanbel tarafından kurulan Hanbeli Mezhebidir. Bu büyük zat: Bağdad’da 781 yılında doğmuştur. Çok iyi bir öğretim görmüş, imam Ebu Yusuf, Huseym gibi bilginlerden çok şey öğrenmiştir. Suriye, Hicaz ve Yemen’i de gezerek hadis ve diğer ilimlerde

Bilgi Dünyası

İmam Malik ve Maliki Mezhebi

0

İmam Malik Kimdir? Maliki Mezhebi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Maliki Mezhebinin kurucusu ve tanınmış bir İslam fakihi olan Malik bin Enes, Beni Teym’in Humayr kolundandır. Medine’de: 708-715 tarihleri arasında doğduğu hakkında değişik rivayetler vardır. Fıkıh, Hadis, Kıraat gibi din bilimlerini, kendi çevresindeki değerli insanlardan öğrenmiştir. Ders gördükleri arasında Tabiin’den ünlü kişiler, Medine Fakihleri diye bilinen

Bilgi Dünyası

İmam Şafii ve Şafii Mezhebi

0

İmam Şafii Kimdir? Şafii Mezhebi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Doğum ve ölüm tarihleri bakımından imam-i Malik’ten daha sonra yaşamış olmakla beraber mezhebinin yaygınlığı ve islam dünyasındaki tesir ve nüfuzu yönünden imam A’zam’dan sonra geldiği için, dört Ehl-i Sünnet Mezhebinden ikincisi olarak tarihte yer almış bulunan Şafiiliğin kurucusu İmam-i Şafii’yi ve onun mezhebini söz konusu edeceğiz.

Bilgi Dünyası

İmam A’zam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi

0

İmam A’zam Ebu Hanife Kimdir? Hanefi Mezhebi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. İslam fıkıh mezheplerinin en büyüğü ve en çok müntesibi bulunanı olan Hanefi Mezhebinin kurucusu Ebu Hanife’nin asıl adı Numan, baba adı da Sabit’tir. Ebu Hanife, onun künyesidir. Genellikle “en büyük imam” anlamına olarak kendisine hürmeten “İmam-i A’zam” denilir. Doğumu Küfe’de 699 yılındadır. Sahabe-i kiram devrine

Bilgi Dünyası

Sadaka Nedir? Sadakanın Faydaları

0

Sadaka ne demektir? Sadaka neden önemlidir? Sadakanın toplum ve birey için faydaları, sadaka ile ilgili hadisler. Sadaka, İslamiyette, imkanı olanların, Allah rızası için yoksullara, muhtaçlara yaptıkları yardım hakkında kullanılan bir sözcüktür. Sadaka vermeye de tasadduk denilir. Kur’an-ı Mecid’de sadaka hakkındaki ayetler, müslümanlarca, bu konuda doğru yolu göstermiş ve onun önemini açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hakk’ın bu

Bilgi Dünyası

İslamda Anne ve Babaların Çocuklara Karşı Görevleri

0

Anne ve babaların çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? İslam dinindeki bu görevler ve önemi hakkında bilgi. Gerçekte ana ve baba için eğer bunlar dejenere bir karaktere sahip değillerse evlat sevgisinden daha üstün bir sevgi düşünülmesi güçtür. Onlar ömürlerinin çoğu zaman gençlikle donatılmış güzel yıllarını çocuklarını büyütüp yetiştirmek uğrunda harcarlar; bazen hatta heba da ederler,

Din

İslamda Selamlaşmanın Önemi

0

İslamiyette selamlaşmanın yeri nedir? Selamlaşmanın önemi ve faydaları, selam vermek ile ilgili bilgi. İslam dininde adab-ı muaşeret (birlikte hoş geçinme görgüsü) ‘in ilk koşulları arasında: güleç yüzlü, yumuşak huylu olmak, kimseyi incitmek kasdında olmamak, dargın durmamaya çalışmak, ara bulma yolunda çaba harcamak, dostların yokluğunda onları savunmak, insanlarla tatlı tatlı sohbette bulunmak gibi güzel vasıfların geldiği

Bilgi Dünyası

İslamda Şükür Önemi

0

İslamiyette şükretmek nasıl olur? Şükür ne demektir? Neden önemlidir, anlamı, faydaları hakkında bilgi. Sözlüklerde: “Görülen nimet ve ihsanın kadr ve kıymetini bilip serıa ve dua ile neşretmek” şeklinde tanımlanan şükür (şükr), demek olur ki, ilk önce binlerce nimetine kavuştuğumuz Allahu Taala’ya karşı övgü ile O’nu yadetmemiz (anmamız) ‘ı kapsar. Sonra da iyiliğini gördüğümüz insanlara karşı

Bilgi Dünyası Buyrun Cenaze Namazına Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Cenaze Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

0

Cenaze namazı ne demektir? Cenaze namazı nasıl kılınır, farz mıdır, cenaze İslamiyette nasıl defnedilir, hakkında bilgi. Vefat eden bir Müslümanın. tertemiz yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve kabre defnedilmesi bir “farz-i kifaye”dir. Bir bölük Müslümanın yükümlülüğü yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden düşen buyruklardandır. İnsan ölüsü anlamına gelen cenazeye karşı İslam cemaatının önemli bir görevi de onun, namazında

Din

Kelime-i Şehadet Anlamı ve Önemi

0

Kelime-i Şehadet nedir? Kelime-i Şehadet’in İslam dinindeki yeri ve önemi, ne anlama gelir, ne zaman getirilmelidir? Hakkında bilgi Peygamber Efendimizin sahih hadislerinden birinin anlamı şöyledir: “İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve kitaplı elçisi olduğuna Şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah ‘ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak”

Bilgi Dünyası

Sünnilik Nedir?

0

İslamiyette bir kavram olan ve dört büyük mezhebe ayrılmış olan Sünnilik ne anlama gelir ve mezhepleri nelerdir? Sünnilik Hz. Muhammed’in yolundan gitme, O’nun hadislerine ve Kuran hükümlerine dayanma anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet olarak da adlandırılan bu mezhepten olanlara Sünni denilir. İslam dininde sünnet denilen peygamber yolunda gitme, iki biçimde yorumlanır. İlkine akıl yolu, ikincisine inanç

Bilgi Dünyası

İslamiyette Sünnet Ne Anlama Gelir

0

İslamiyette ve uygulamada sünet ne anlama gelir. Sünnet ne demektir kısa açıklaması ve sünnetin sözlük anlamı Sünnet Arapça sunna’dan ütremiştir ve işlek yol anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed’in Müslümanlar tarafından uyulması gerekli sayılan ibadet, söz ve davranışlarının tümünü anlatan kavramdır. İslam inancında sünnet, Hz. Muhammed’in yaptıklarını ve söylediklerini anlatır, tutulması gerekli bir yol olarak ortaya çıkar.

Bilgi Dünyası

Kaza ve Kadere İman Nedir?

0

Kaza ve kadere iman ne demektir? Nasıl olur? Kaza ve kadere imanın faydaları, etkileri ve hakkında bilgi. Kader, Allahu Taala’nın, olmazdan önce her şeyin ne zaman ve ne mekanda olacağını ezelden takdir buyurmuş olmasıdır. Kaza da: Allah katında zamanı, yeri, nasıl olacağı bilinen kaderin yaratılıp gerçekleşmesinden ibarettir. Demek oluyor ki: Cenab-ı Hakk’ın ilim ve iradesi

Bilgi Dünyası

İlahi Kitaplar ve Kitaplara İman Hakkında Bilgi

0

İlahi kitaplar hangileridir, ilahi kitapların özellikleri nelerdir? Kitaplara iman nedir, nasıl olmalıdır? Cenab-ı Hakk, kulları arasından seçerek peygamberlik makamına layık gördüğü rehberler vasıtasıyla emir ve nehiylerini, hikmetlerini insanlara duyurmuştur. Bütün peygamberler aynı şekilde görevlendirilmiş değildir. Bunlardan ancak bazılarına kitaplar indirilmiş ve bunların kapsamları çerçevesinde hareket olunması emrolunmuştur. Peygamberler de Allah’tan vahiy, ilham ve veya başka

1 14 15 16 17