Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler

0

Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler nelerdir? Kendine özgü ilkeleri olan bu durumlarda ki ilkelerin özellikleri, açıklaması, hakkında bilgi.

Cebri İcra Kanununa Hakim Olan İlkeler

Advertisement
CEBRİ İCRA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

Temel yargılama ilkelerinin cebr-i icra hukukunda uygulanmasının yanında cebr-i icra hukukunun kendine has ilkeleri de bulunmaktadır.

1. Temel Yargılama İlkelerinin Cebr-i İcra Hukukunda Uygulanması

***Tasarruf İlkesi: Uyuşmazlığı başlatmak, uyuşmazlık konusunu belirlemek, uyuşmazlığı sürdürüp sürdürmemek veya sona erdirmek konusunda tarafların sahip olduğu yetkidir. Ancak belirli durumlarda icra organlarının kendiliğinden (re’sen) harekete geçebilecekleri de unutulmamalıdır.

***Taraflarca Getirilme İlkesi: Takip (dava) malzemelerinin (takibin-davanın dayanağı olan vakıa ve onların delillerinin) taraflarca getirilmesidir.

Advertisement

> Takibin İcra Organlarınca Yürütülmesi İlkesi

***Doğrudanlık İlkesi:  İcra dairesinin, kendi yetkisi çerçevesinde, (kanunen öngürülen durumlar dışında) başka bir makam, merci veya kişi araya girmeden işlem yapmasıdır.

***Takip Ekonomisi İlkesi

***Alenilik (Açıklık) İlkesi

***Yazılılık – Sözlülük İlkeleri: İcra organları önünde yapılan işlemlerde, kural olarak yazılılık ilkesi geçerlidir. Ancak pek çok durumda ilgililer sözlü beyan, talep ve itirazda bulunabilirler.

Advertisement
2. Cebr-i İcra Hukukunun Kendine Özgü İlkeleri:

***Kanunilik

***Para Alacakları ile Diğer Hak ve Alacakların Ayrılması

***Paraya Çevirme ilkesi

***Cebr-i icra Yollarının Sınırlı ve Belirli Olması

***Cebr-i icra Tedbirlerinin Sınırlı ve Belirli Olması

***Şekle Sıkı Bağlılık

***Alacak ve Alacaklılar Arasında Öncelik


Leave A Reply