Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler

0
Advertisement

Cumhuriyet döneminde ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? Cumhuriyet dönemindeki ekonomik inkılaplar hakkında bilgi.

Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler

Ekonomik etkinlik yaşama mücadelesinin sürdürülmesi demektir. Bir toplumun ekonomik hayatı, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının kullanılarak mümkün olan ölçüde gereksinimlerini giderme etkinliğidir. Ekonomik hayat her alanda üretime dayanır.

►Kısaca Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik hayatı gözden geçirelim.

a) Kuruluştan yıkılışa değin Osmanlı ekonomisi tarıma dayanıyordu. XVI. yüzyıl ortalarına kadar gelişmiş bir ticari hayatı, el gücü ile çalışan dokuma tezgahları, tarıma dayalı ekonomiyi güçlendiriyordu.

b) XVI. yüzyıl sonları XVII. yüzyıl başlarında dünya ticaretinde Osmanlı Devleti’nin oynadığı rol, yeni ticaret yollarının bulunması, doğu ve batıdaki savaşlar, genişlemenin durması, batılı devletlerin yeni ülkeler bulması bol ve ucuz malların gelmesi Osmanlı ekonomisini etkiledi.

Advertisement

c) Batıda, sermaye birikimi arttı. Kapitülasyonların etkisiyle Osmanlı ekonomisine batılı devletler hakim oldu. Osmanlı el sanatları eski önemini kaybetti.

d) XVIII. yüzyılda buharlı makinelerin bulunması, batıda “Sanayi İnkılabına” neden oldu. Sermaye birikimi, sanayiye yöneldi. Batılı devletler bir taraftan yeni pazarlar bulurken sanayileşme sürecine geçmemiş olan devletlerin pazarlarına yerleştiler.

e) 1954’den itibaren batıdan borç para alındı. 1881’de Duyun-u Umumiye yönetimi Osmanlı maliyesine el koydu.

f) Demiryolu yapımları dış borçlanma ile sürdürüldü. Liman ve vapur işletmeleri Avrupalıların denetimine geçti.

g) 1914-1918 Birinci Dünya Savaşına girildi. İnsan gücü üzerinde olumsuz etkileri oldu.

h) Ticaret azınlıkların elinde bulunuyordu. Sanayi ve tarım alanında yetişmiş eleman ve eleman yetiştirecek okul hemen hemen yoktu. Tarım da çökmüştü.

Advertisement

Not: 1 Mart 1982’de TBMM’si bazı ekonomik önlemler alarak ilkeleri belirledi.

a) Sanayiyi canlandırmak ve modern araçlara sahip olmak.

b) Ormanların bakım ve onarımını yapmak mümkün olan faydayı sağlamak.

c) Doğrudan kamu yararına olan işletmeleri olanaklarımız nisbetinde devletleştirmek,

d) Madenlerimizi işletmek ve bu alanda çalışmak isteyen sermayeyi korumak.

e) Devletin ekonomik bağımsızlığını sağlamak için bütçeyi her şeyden önce ekonomik bünye ile uygun hale getirmek.

Bu ilkelerden hareketle Lozan Konferansında ekonomik gelişmemizi sınırlayıcı kapitülasyonlar üzerinde durulmuştur. 18 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi‘nde ulusal ekonomi oluşturulması tartışılmış ve Misak-ı İktisadi kabul edilmiştir.


Leave A Reply