Devlet Nedir? (Kısaca)

0
Advertisement

Devlet nedir, devlet demek ne demektir? Devlet denilince ne anlamamız gerekir? Devletin tanımı ve kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız.

devlet

Devlet, belli bir ülke üzerinde yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı olan insan topluluğunun oluşturduğu

• sürekli,

• siyasal

• hukuksal

Advertisement

bir bütündür.

Devletin oluşumunun kökeni hakkında değişik görüşler (Aristo ve Konfiçyüs güçlü aileye; J.J.Rousseau toplum sözleşmesine; Duguit, gruplar arası çatışmaya bağlar) varsa da bunlar, toplumda düzenleyici bir otoritenin varlığı konusunda birleşirler. Otoritenin yaygın olduğu toplumlarda (klan) henüz devlet yoktu. Otorite bir kişi ya da belli bir grup tarafından temsil edilmeye başlandığında, devlet ortaya çıktı. Otoritenin tamlığı ve sürekli olabilmesi örgütlenmeyi gerektirir. Bu bağlamda “devlet”, toplumun siyasal örgütlenişi ya da toplumdaki siyasal örgütlerin tümünü ifade eder.

Devleti Diğer Kurumlardan Ayıran Özellikler:

a) Devlet dışında kalan toplumsal grup ve kurumlara üyelik, isteğe bağlı olduğu halde, devlete üyelik zorunludur. Diğer grup ve kurumlardan, birey, istediği zaman kolaylıkla ayrılabildiği halde, devlet üyeliğine giriş ve çıkış birtakım sıkı kurallara bağlanmıştır.

b) Devlet, örgütünün büyüklüğü yönünden diğer kurumlardan ayrılır. Hiçbir kurumun örgütü, devlet ölçeğinde değildir.

c) Devlet örgütlenmesi içerisinde, ileri bir iş bölümü vardır. Çağdaş devletlerde bu iş bölümü “güçlerin ayrılığı” biçiminde görülür. (Yasama, Yürütme, Yargı gibi).

d) Devlet, koyduğu kuralları zorla yaptırma gücüne ve silahlı güç bulundurma yetkisine sahip olan bir kurumdur. Devlet dışındaki kurumların uygulayabileceği en etkili yaptırım üyelikten çıkarma olduğu halde devlet can almaya kadar varan yaptırımlar uygulayabilir.

Advertisement

Devletin Değişimi

İlk olarak özlerde ortaya çıktığını gördüğümüz devlet kurumu, günümüze gelinceye değin, gerek tip olarak, gerekse yönetim biçimi olarak büyük değişiklikler göstermiştir.

Devlet de, diğer toplumsal kurumlar gibi tarih içinde gelişme ve değişme göstermiştir. Ortaya çıkışından günümüzün modern devletine kadar devlet anlayışı teokratik (dine dayalı) birlikten; laikliğe, monarşi (tek kişinin yönetimi)den demokrasiye, sınırlı görevli devlet anlayışından (iç ve dış güvenlik ve vergi almak) vatandaşın huzur ve mutluluğunu sağlamak üzere hayatın her alanında görev yüklenmiş, çağdaş devlet anlayışına kadar, anlayış bakımından değişmiş ve gelişmiştir.


Leave A Reply