Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

0

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun üyeleri ve bu üyelerin görevleri ile ilgili kısa bilgiler.

Divan Kurulu üyelerinin bazı görevleri şunlardır:

Advertisement

Vezir-i Azam (Sadrazam)

Sadrazam (Vezir-i Azam), padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonraki en yetkili kişidir.

Sadrazam, padişah bulunmadığı zamanlarda orduyu yönetirdi. Bütün tayinler aziller ve terfiler birinci derecede sadrazamın emriyle yapılırdı.

Vezirler

Advertisement

Günümüzdeki devlet bakanları konumunda olan vezirler, sadrazam tarafından farklı işlerde görevlendirilirlerdi. İçlerinde en tecrübeli olanı sadrazam olurdu.

Kazaskerler

Eğitim ve yargı işlerini yönetirdi. Divan’da, Anadolu ve Rumeli eyaletlerini temsil eden birer Kazasker bulunurdu.

Defterdarlar

Maliye işlerinden sorumluydu. Mali işlerin artmasından dolayı Fatih döneminden itibaren biri Rumeli, diğeri Anadolu defterdarı olmak üzere sayıları ikiye, XVI. yüzyıldan itibaren ise üçe çıkarılmıştır.

Nişancı

Advertisement

Divan’dan çıkan belgelere, fermanlara, beratlara ve namelere hükümdarın imzası olan tuğrayı çekerlerdi. Bu işlemden sonra belgeler resmiyet kazanıyordu. Osmanlı Devleti’nde resmi özellik taşıyan her türlü belge, antlaşma metni veya imtiyaz belgeleri, Nişancı’nın elinden çıkardı.

Reisülküttap

XVII. yüzyıldan sonra iç ve dış yazışmaların artması nedeniyle Nişancının dış yazışmalarla ilgili yetkileri Reisülküttaplık makamına verilmiştir.

Kaptan-ı Derya

Denizlerdeki bütün işlerin sorumlusudur. Günümüzdeki Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın yetkilerine benzer yetkileri vardır.

Yeniçeri Ağası

Gerekli durumlarda çağırıldığında Divan toplantılarına katılarak görüş bildirirdi.

Şeyhülislam (Müftü)

Şeyhülislam, Divan’da alınan kararların islam dinine uygun olup olmadığı konusunda fetva verirdi.

Yavuz Sultan Selim döneminde halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle Şeyhülislamın etkinliği daha da arttı.

Divan Kurulu üyelerinin zamanla artmasının en önemli nedeni sınırların genişlemesi sonucunda yönetimde yeni memurluklara ihtiyaç duyulmasıdır.

Advertisement


Leave A Reply