Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

0

Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkisi nedir? Etkisi hakkında bilgi, yazı.

dogal-unsur

Advertisement

Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu işlerin tamamına ekonomik faaliyetler denir.

Ekonomik faaliyetler denilince insanın yaşamak ve refah düzeyini yükseltmek için yaptığı her türlü iş ve bunun sonucunda elde ettiği her türlü ürün akla gelir. Tarım, ticaret, ulaşım, ormancılık, madencilik, sanayi, turizm vb. etkinlikler ekonomiyi oluşturur.

Bu etkinlikler; üretim, dağıtım, tüketim olmak üzere üç öğeden oluşur. Tüketiciler sahip oldukları belli satın alma güçleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomi biliminden yararlanır. Dünya üzerinde değişik ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin temelinde yatan unsur insan ihtiyaçlarıdır. Beslenme, barınma, korunma gibi temel ihtiyaçların varlığı ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi ve gelişmesine neden olmuştur.

Advertisement

Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek başına ele alınamaz. Örneğin; üretim için tüketim, tüketim içinde üretim gereklidir. Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü veya bağlantıyı dağıtım kurar. Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler üretim ve tüketimi doğrudan etkiler.

İhtiyaç

Yokluğu hissedilen ve giderilmediğinde ızdırap veren, giderilmesi için çaba sarf edilen, giderildiğinde mutluluk veren duyguya ihtiyaç denir.

Her mal ve hizmetin ihtiyaç yoğunluğu farklıdır. İnsan ihtiyaçlarını etkileyen başlıca faktörler:

• Doğal çevre ( beslenme, barınma, giyinme vb.),
• İş ve meslek hayatı,
• Gelir seviyesi,
• Kültür seviyesi.

Mal

Advertisement

İhtiyaçları gidermeye yarayan her türlü vasıtaya mal denir. Mallar maddi mallar (çimento, demir vb); manevi mallar (hizmet, şöhret, hak vb.) olmak üzere ikiye ayrılır. Doğada çok bulunan ve kullanmak için bedel ödenmeden kolayca elde edilen mallara serbest mal denir (hava, su vb.).

Hizmet

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilen ve maddi olmayan her türdeki faydalı çalışmaya hizmet denir. Hizmetler daha çok insan emeğine dayanır. Faydalı olduğu için üretilir, tüketilir. Hizmetler mallar gibi elle tutulan, depolanabilen, tüketimi er-telenebilen türde değildir. Hizmet üretildiği yer ve zamanda tüketilir.

Üretim

İhtiyaçları gidermek için kullanılan mal ve hizmetleri meydana getirmek ve bir fayda sağlamak veya var olan faydayı daha da artırmak amacıyla yapılan her türlü faaliyettir. Yani bir ürün meydana getirme süreci üretimdir.

Ekonomik etkinlikler sonucu ortaya çıkan ürün ve bu üründen yararlanılmasını sağlayacak işler üretim öğesini oluşturur. Ekonomik faaliyetlerin temeli, zenginliğin kaynağı üretimdir.

Tüketim

İhtiyaçları karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerden yararlanmaya tüketim denir. Mal ve hizmetlerin insanlar tarafından doğrudan doğruya kullanılması tüketim iken, bunların fabrikalarda kullanılması üretimdir.

Tüketimde kullanılan malların tamamı tüketilip yok edilmesi gerekli mallar değildir. Bu özellikteki mallardan uzun süre yavaş yavaş faydalanılır. Bunlara dayanıklı tüketim malları denir. Tüketim malları için yapılan harcamalara tüketim harcamaları denir.

Tüketim harcamalarının yüksek olması o ülkedeki refah seviyesini gösterir. Tüketim harcamalarının artması yatırımları teşvik edici niteliktedir. Mesela; Türkiye’de milli gelirin 2/3’ü tüketim harcamasına gitmektedir. ■


Leave A Reply