Doğrudan Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri

0

Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmetleri nelerdir, açıklaması, hakkında bilgi.

DOĞRUDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLAN HİZMETLER

1. Bireyi (Öğrenciyi Tanıma) Tanıma

2. Bilgi Toplama ve Sunma (Bilgi Verme)

Bilgi toplama hizmeti, bireyin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi yine bireyin yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin, seçmeli dersler arasından öğrencinin seçim yapabilmesi için, derslerin kapsamı ve bireyin o dersi aldığında kazanacakları hakkında bilgi verilmesi; ilköğretimi bitiren bir bireye, gidebileceği orta öğretim kurumlarının niteliği ve giriş koşulları hakkında bilgiler verilmesi; bireyin kendine uygun bir meslek seçebilmesi için güncel bilgilerin toplanarak sunulması.

Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin esas amacı okullarda öğrencilerin eğitsel ve mesleki alanlarda kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimleri yaparak onların eğitsel ve mesleki yönelmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim, iş olanakları ve meslekler hakkında öğrencilere güncel ve doğru bilgi vermek yanında, cinsel gelişim, verimli çalışma yöntemleri gibi konularda da onları aydınlatmak bilgi verme servisinin kapsamında gerçekleştirilir.

Öğrencilerin gereksinim duydukları ve yararlanacakları bilgilerin bir kısmı okul içinden (okulun fiziki yapısı, olanakları, programları, bölümleri, dersleri, kursları vb.) bir kısmı da okul dışından (ulaşım, haberleşme, sağlık kuruluşları, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlik yerleri vb.) toplanan bilgilerdir.

3. Yöneltme ve Yerleştirme

Öğrencilerin özelliklerinin dikkate alınarak ihtiyaç duydukları bilgilerin onlara sunulması ve öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendilerine uygun bir alanı, programı, mesleği, eğitsel kulübü, dersi vb. seçmesi bunlardan birine yönelmesi hizmetidir.

Bu hizmet alanı, birey tanıma, bilgi toplama ve sunma hizmetleriyle bağlantılı ve bir anlamda bu hizmetlerin devamı olarak; öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okullara, programlara, seçmeli derslere, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yerleştirilmeleri amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Buracîa amaç öğrenciyi belirli bir seçime zorlamak veya yönlendirmek değil, onun kendisi için daha doğru seçimler yapmasını sağlamaktır. Bunun için öğrencinin kendisini ve seçeneklerini iyi tanıması gerekmektedir. Birey kendi özelliklerini, yeterli ve sınırlı yönlerini iyi tanır seçeneklerinin farkında olup onlar hakkında ayrıntılı bilgi edinirse bireyin kendisi için doğru karar verme olasılığı artırılmış olacaktır. Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri süreklilik içinde, her kademe ve türdeki okulda okuyan tüm öğrencilere yöneliktir.

Okuldaki yönetici, öğretmenler, uzmanlar ve veliler arasında işbirliği ile gerçekleştirilir. Ayrıca çevredeki ilgili kurum ve kişilerle işbirliği içinde yürütülmesi öğrenciler için yararlı olabilir.

Yerleştirme hizmetleri, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okul-içi programlar, üst okullar, iş ve mesleklere yönelen öğrencilerin buralara yerleşmeleri için gerekli olan yardım çalışmalarını kapsar.

Yerleştirme işlemleri şu başlıkları içerir:

a. Verildiği yere göre:

• Okul içi yerleştirme (Okul sınırları içinde eğitsel ve sosyal konularda yerleştirme)
• Okul dışı yerleştirme (Okul dışında kalan bir okula veya bir işe yerleştirme)

b. Hizmetlerin niteliğine göre:

• Eğitsel yerleştirme (ileri bir öğrenim için bir okula kaydolma- Lisede fen edebiyat, matematik gibi kolların seçimi-sanat okullarında branşların seçimi-program, ders, kurslar gibi).
• Mesleki yerleştirme (Öğrencilerin bir iş veya bir mesleğe yerleştirilmesi).

4. İzleme

Psikolojik danışma ve rehberlikte izleme hizmetleri; çeşitli okul içi programlara, eğitsel kol ve sosyal etkinliklere, başka okullara geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler ile psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin bulundukları ortamlarda uyum ve gelişim durumları hakkında sürekli bilgi edinmek için yapılan çalışmaları içerir.

İzleme hizmetlerinin en önemli yanlarından biri okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ne ölçüde etkili oldu. hatta genel olarak okul programlarının yeterli veya yetersiz yanlan hakkında değerlendirmeye yönelik bilgiler sağlamasıdır.

Özellikle yöneltme ve yerleştirme hizmetleri sonucunda öğrencilerin yerleştirildikleri programlar, etkinlikler, üst okullar ya da meslek alanlarındaki başarı durumlarının ve yaşadıkları uyum güçlüklerinin incelenmesi bir izleme çalışmasıdır.

Bir okulda alan seçimi konusunda rehberlik hizmeti alan öğrencilerin, yerleştikleri alanların kendilerine uygun olup olmadığını, verdikleri kararların isabetliliğini ve alanlarında başarılı ve mutlu olup olmadıklarının izleme çalışmalarıyla takip edilmesi gerekir. Eğer öğrencilerin halen alan seçimiyle ilgili sorunları varsa bunların çözülmesi için yeni çalışmaların yapılması gerekir. Bir okuldan mezun olan öğrencilerin ne kadarının eğitim yaşamına devam ettiği ve hangi üst eğitim kurumuna gittiği; ne kadarının eğitim yaşamına son verdiği ve onların ne yaptıkları hakkında bilgilerin toplanması da izleme hizmetlerinin kapsamında yer alır.

5. Oryantasyon (Duruma Alıştırma)

6. Psikolojik Danışma


Leave A Reply