Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Dünya nüfusunun artısının nedenleri ve sonuçları nelerdir, etkileyen faktörler hakkında bilgi.

dunya-nufusu-hizi

Dünya Nüfusunun Artışının Nedenleri ve Sonuçları;

Belirli sınırlar içinde yaşayan nüfusun bir önceki yıla göre gösterdiği sayısal değişime nüfus artışı denir. Nüfus artışı, doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farktır.

Dünya’da nüfus artışı ve hızı her dönemde farklılıklar göstermiştir. Avcılık ve toplayıcılık olarak adlandırılan tarım öncesi devirde nüfus daha yavaş artmıştır. Yerleşik yaşama geçilmesi nüfus artış hızını yükseltmiştir.

Sanayi devrimiyle birlikte görülen tarımsal gelişme ve üretim artışı yaşam düzeyini yükseltmiş dolayısıyla nüfus artışı bu devrede hızlanmıştır.

Advertisement

Sanayileşme sonunda ortaya çıkan sömürgecilik ve dış ticaret gelirleri batılı ülkelerde ilk defa hızlı nüfus artışını doğurmuştur. Ancak zamanla bu artış yerini duraklamaya hatta azalmaya bırakmıştır. Bu durum, ülkelerin sosyo ekonomik ve kültürel alandaki gelişmelerinin yanında bireylerin eğitim düzeyleriyle de ilgili bir sonuçtur.

Dünyada nüfus gelişimini gösteren grafik incelendiğinde dünya nüfusunun sürekli arttığı görülmektedir. Günümüzde bu hızlı artış özellikle Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkesinde halen devam etmektedir. Buna karşılık sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerini tamamlamış, eğitim düzeylerini yükseltmiş ülkelerde nüfus azalması bile ortaya çıkmıştır.

Gelişmiş ülkelerde nüfus artışı hızı düşük, az gelişmiş ülkelerde ise yüksektir.

Nüfus artış hızının yüksek olması, ulusal gelirin yükseltilerek dengeli bir biçimde dağıtılması halinde sorun olmaktan çıkar.

Nüfus artış oranı;

** Avrupa’da nüfus artış oranı en az iken Afrika’da en fazla olduğu görülmektedir.
** Kıtaların gelişmişlikleri ile çocuk ölüm oranları arasında bir paralellik görülmektedir. Örneğin Kuzey Amerika ve Avrupa’da çocuk ölüm oranları en düşük iken Afrika’da bu değer çok fazladır.
** Kadın ve erkeklerin ortalama ömür süreleri incelendiğinde tüm kıtalarda erkek ömrünün kadın ömründen kısa olduğu görülmektedir. Ayrıca ömür süresi gelişmişlikle doğrudan ilişkilidir.

Advertisement

Nüfus artışının olumsuz sonuçları:

** Kalkınma hızı azalır.
** Kişi başına düşen ulusal gelir azalır.
** işsizlik artır.
** Nüfusa bağlı olarak yatırımlar artar.
** Belediye hizmetleri zorlaşır.
** Konut sıkıntısı görülür.

Nüfus artışının olumlu sonuçları:

** Üretim artar.
** Yeni sanayi kolları ortaya çıkar.
** işçi ücretleri düşer
** Vergi gelirleri artır.
** Mal ve hizmetlere talep artar.


Leave A Reply