Dünyadaki Dinler ve İnançlar Nelerdir? Ortak Özellikleri ve Dinlerin İsimleri

4

Yeryüzünde yaşayan dinler hangileridir, ortak özellikleri, inançları nelerdir? Yaşayan beşeri ve ilahi dinler hakkında bilgi.

Dünya Dinler Haritası

Dünya Dinler Haritası

Dünyadaki Dinler ve İnançları

Peygamberimiz her çocuğun bir fıtrat üzerine doğduğunu, daha sonra anne-babasının o çocuğu kendi inançlarına göre yetiştirdiğini belirtmiştir. İnsan yaratılış olarak inanma ihtiyacıyla doğar. İnanmak fıtrattan (yaratılış özelliği) gelir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli inanç biçimlerinin ve dinlerin var olduğunu bilmekteyiz. Bu çeşitlilik din olgusunun hem ilahi hem de beşeri (insani) tarzda bölümlenebileceğini düşündürmektedir.

Advertisement
* Yeryüzünde Yaşayan İlahi Dinler:

Allah tarafından, peygamberler aracılığıyla gönderilen yani vahye dayalı dinlerdir. Hz. Adem’in peygamberliği ile başlar, Hz. Muhammed’in peygamberliği ile son bulur. İçinde bulunduğu kavim ve millete göre isim farklılıkları barındırmıştır (Musevilik, İsevilik gibi).

yahudilik

Yahudilik:

Tarihi Hz. İbrahim ve oğlu İshak Peygamber ile başlar. En önemli peygamberlerinden biri Hz. Musa’dır. Bu sebeple Musevilik de denilir. Hz. Musa, Mısır’da büyük sıkıntılar yaşar ve bu diyardan çıkmak zorunda kalır. Sina Dağı’nda Allah 10 Emir Yasası’nı Hz. Musa’ya gönderir. İsrailoğulları Hz. Musa’dan sonraki dönemde Filistin’e girmişlerdir. Hz. Davut Kudüs’ü fethederek bir Yahudi İmparatorluğu kurmuştur. Oğlu Süleyman babasının adına “Süleyman Mabedi”ni yaptırmıştır. Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra Yahudiler; İsrail ve Yahuda olmak üzere ikiye bölünmüşlerdir. Sonraki dönemlerinde sürekli sürgünler yaşamışlardır.

Yahudi inancının özelliklerini değerlendirecek olursak; Tanrılarına Yehova denir. Kutsal kitapları, genel büyük kitap “Tanah”, içindeki bir bölüm ise “Tevrat” olarak isimlendirilir. İbadethaneleri; havra veya sinagogdur. Din adamlarına haham denir. Kafalarına ibadet için kipa denilen bir takke takarlar. En önemli ibadet yerleri, Ağlama Duvarı (Süleyman Mabedi’nin bugün yaşayan bölümü)dır. Cumartesi kutsal kabul edilir ve eylemsizlik günüdür. Yahudilikte domuz eti yemek haram sayılır. Erkek çocuklar doğduktan sekiz gün sonra sünnet edilir.

Advertisement
Hıristiyanlık

Hıristiyanlık

• Hristiyanlık:

Filistin bölgesinde yaşayan İsrailoğullarına gönderilmiştir, ilahi dinlerin içinde bugün itibariyle en çok taraftarı olan dindir. Peygamberi Hz. İsa’dır. Annesi Meryem onu babasız olarak dünyaya getirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu gibi yaşamı da farklı ve sıkıntılı olmuştur. Ona sadece 11 havarisi inanmış, içinde bulunduğu toplumun işkencesine maruz kalmıştır. Kutsal kitapları İncil’dir (4 İncil; Matta, Markos, Luka, Yuhanna). Bugünkü Hristiyanlıkta inanç esasının temelini teslis (baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi) oluşturur.

İbadethanelerine kilise ve katedral denir. Din adamlarına papaz, rahip, din kadınlarına rahibe denir. Pazar günü kutsal kabul edilir. Çarmıh (haç) hem kilisenin hem Hristiyanlığın sembolüdür. Tarih sürecinde Katolik, Ortodoks, Protestan gibi kesin mezhepsel ayrılıklar yaşamışlardır.

islam

• İslam:

Son ilahi dindir. Hz. Muhammed’e gönderilen islam, diğer ilahi dinlerin aksine evrensel bir özellik taşır. Aslında İslam Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen ilahi dinlerin hepsine denir. Hz. Muhammed’e gelen İslam, Allah’ın dininin son ve tamamlanmış şeklidir. İslam’ın kitabı Kur’an’dır. Temel inanç esaslarında Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklere, kutsal kitaplara, bütün peygamberlere, ahiret hayatına ve kadere inanmak vardır, islam dini, kutsal kaynağıyla beraber yeryüzünde bozulmadan yaşayan tek ilahi dindir.

Yeryüzünde Yaşayan Beşeri (İnsan Kaynaklı) Dinler:

İlahi kaynaklı olmayan, insanların yaşantıları, kültürleri, gelenekleri ve insani öğretileri sonucu zamanla ortaya çıkan inançsal ve ahlaki sistemlerdir. Bu tarz inançlarda bu dünya dışı bir Tanrı inancından ziyade, Dünya içi statüsel bir yücelik kabul edilmiştir. Bu inançların bir kısmında kast sistemi ve reenkarnasyon inancı vardır.

hinduizm

hinduizm

• Hinduizm: Brahmanizm de denilir Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Brahma, mutlak varlık olan tanrılarıdır. Himalaya Dağları ve Ganj Nehri kutsal kabul edilir. Kutsal kitapları Vedalardır. Kast sistemi sınıfsal farklılıkları belirginleştirir, bu sebeple de reenkarnasyon (ruh göçü) inancı ortaya çıkmıştır. Ruh bu dünyada sıkışıp kalmıştır. İyilik veya kötülüğüne göre bedenden bedene geçiş yapar. Bunun dışında; yoga, meditasyon, karma gibi inanç esasları vardır.

Advertisement
Budizm

Budizm

• Budizm: Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Uzak Doğu’da yayılmıştır. Budizm’in kurucusu Buda, bir bilgedir. Fakat zamanla bu kişi tanrı olarak anılmaya başlamıştır. Bu inançta da Tenasüh (ruh göçü), karma öğretileri vardır. Budizm’in nihai hedefi insanı Nirvana’ya ulaştırmaktadır.

• Caynizm: Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Kurucusu Vardhamana’dır. Ruh göçüne inanırlar. Bütün canlılar birbirinin akrabası konumundadır. Yaratıcı tanrı kabul etmezler, yerine “Tinhankara” denilen kutsal varlıklara inanırlar.

• Sihizm: Hindistan’da kurulmuştur. Kurucusu Guru Nanak’tır. Tek Tanrı inancı olan Sihler, Adi-Granth adlı kutsal kitaba, karma ve ruh göçüne inanırlar.

• Taoizm: Çin dinlerindendir. Kurucusu Lao Tzu’dur. Kutsal kitabı Tao Te-King’tir.

• Konfüçyanizm: Çin’de ortaya çıkmıştır. Kurucusu Konfüçyüs adında bir bilgedir. 1912’ye kadar Çin’in resmi dini olmuştur. Ahlak ve hikmet dinidir. Öte dünya inancı vardır.

• Şintoizm: Japonların geleneksel inançlarıdır. Belli bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur. Çok tanrılı bir dindir.

Yukarıda anlattığımız bu dinlerin dışında geleneksel kabile dinleri de bulunmaktadır.

Bütün Dinlerin Benzer Özellikleri

İnanç, ibadet, ahlak, kutsal gün ve gecelerdir. Bütün dinler aslında insanın yaratılışından gelen inanma ihtiyacının giderilmesi için taraftar bulmuştur. Bütün dinler barışa hizmet etmelidir. Bu anlamda dinlerden kaynaklanan inanç savaşlarının olması dinlerin karakterine aykırı bir olgudur.

Küreselleşen dünyamızda insanların arasındaki mesafelerin ve sınırların kalkmasında olduğu gibi dinler ve inançlar da birbirlerini daha rahat tanıma özgürlüğünü kazanmıştır. Kur’an’ın evrensel hümanizm bakışı bugünün dünyasında bütün inançlara ve dinlere örnek olması gereken bir bakış açısıdır.

Dinler ve taraftarları hakkında yapılan popüler ve güncel bir araştırmaya göre; yeryüzünde kabul edilme oranı olarak en çok taraftarı olan dinler Hristiyanlık, İslamiyet ve Hinduizmdir. İnsanların kabul etme oranlarının en yüksek olduğu dinler İslamiyet ve Hinduizmdir.

Advertisement

Dinleri kabul edenlerin yaş ortalaması itibariyle değerlendirildiğinde, en genç din 21 yaş ortalaması ile İslamiyet, en yaşlı din 36 yaş ortalaması ile Yahudilik’tir. Bu oranlar yeryüzündeki inanç haritasının tekrar şekillendiğini gösteren en önemli ispatlardan bir tanesidir. Ayrıca insanların yöneliminin, ruhsal boyutu güçlü olan dinlere karşı olduğunu da görmekteyiz.


4 yorum

    • göreceli kavram tabii ki güzeldir fakat gidipte yahudi birine islam dini güzel diyemesin. herkes kendi dinini sever:)

Leave A Reply