E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

E harfi, Türkçede bulunan E harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

E Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • ebat: boyutlar.
 • ebedi: sonsuz, sonrasız, ölümsüz, bengi,
 • ebediyen: ilelebet, sonsuza dek.
 • ebediyet: sonsuzluk,
 • ebemkuşağı (ebekuşağı) : gökkuşağı, yağmurkuşağı.
 • ebeveyn: ana baba.
 • ebleh: budala, alık.
 • ebr: bulut.
 • ecdat: atalar, dedeler,
 • ecnebi: yabancı, el, ağyar,
 • eda: tavır, davranış,
 • edalı: çalımlı, nazlı, civelek,oynak,
 • edebiyat: yazın,
 • edep: terbiye, incelik, zarafet, ertem.
 • edepsiz: şirret, terbiyesiz, sıkılmaz,
 • edevat: aletler,
 • edinmek: sağlamak, sahip olmak, kazanmak,
 • edip: yazar.
 • efe: 1. zeybek. 2. kabadayı,
 • efendi: terbiyeli, ağırbaşlı, kibar, saygılı,
 • efendilik: usluluk, terbiyelilik, kibarlık, ağırbaşlılık,
 • efkâr: 1. fikirler. 2. tasa.
 • efkârlanmak: üzülmek, tasalanmak,
 • efor: emek, çaba.
 • efsun: büyü.
 • efsunlu: büyülü,
 • egemen: hâkim, hükmeden,
 • egemenlik: hâkimiyet,
 • egoist: bencil,
 • egoistlik: bencillik,
 • egzama: mayasıl,
 • egzersiz: alıştırma,
 • eğiklik: meyil,
 • eğilim: yönelme, temayyül.
 • eğit bilim: pedagoji,
 • eğitici: mürebbi.
 • eğitimci: terbiyeci,
 • eğlenmek: 1. oyalanmak, beklemek. 3. alay etmek. 4 alem yapmak,
 • ehemmiyet: önem.
 • ehil: usta, uzman,
 • ehli: evcil.
 • ehliyet: yeterlik, yetenek, kabiliyet,
 • ehven: ucuz, yeğ, hesaplı,
 • ek: ilâve,
 • ekber: ulu, yüce.
 • eklem: mafsal,
 • eklemek: ilâve etmek, tamamlamak, çoğaltmak, artırmak.
 • ekonomi: 1. iktisat. 2. tutum,
 • ekonomik: hesaplı, kazançlı,
 • eksen: dingil,
 • ekseriya: çokluk,
 • eksik: noksan, az, kusurlu,
 • eksper: uzman, bilirkişi,
 • ekstra: nitelikli, olağandışı, iyi, vasıflı,
 • el: yabancı, ecnebi, elâlem.
 • elbette: şüphesiz, kuşkusuz,
elbise: giysi,
 • elebaşı: başkan,
 • elegeçirmek: tutmak, kazanmak.
 • elem: ağrı, acı, üzüntü,
 • eleman: öğe, unsur,
 • elemek: ayıklamak, ayırmak,
 • eleştiri: tenkit.
 • elifine: tastamam,
 • eli açık: cömert,
 • elim: acıklı.
 • ellemek: dokunmak, değmek,
 • okşamak, eli sıkı: pinti,
 • elverişli: uygun, müsait,
 • elverişsiz: namüsait.
 • elvermek: 1. yetmek. 2. uymak, uygun görmek,
 • emare: belirti, iz, ipucu,
 • emek: çaba, çalışma, ceht.
 • emekçi: işçi.
 • emel: arzu, istek, amaç, gaye,
 • erek, maksat,
 • emin: tehlikesiz, güvenilir,inanılır,
 • emir: buyruk,
 • emniyet: güvenlik, inanma,
 • emretmek: buyurmak,
 • emrivaki: oldubitti,
 • emsal: 1. benzer, eş. 2. yaşıt, eşit, denk.
 • emsalsiz: eşsiz, benzersiz, tek.
 • emtia: mallar,
 • enayi: avanak,
 • encümen: kurul, komisyon,
 • endam: boy, pos.
 • ender: nadir, seyrek, pek az, binde bir.
 • endişe: tasa, kaygı, korku,
 • endüstri: sanayi,
 • enerji: erk, güç.
 • enerjik: hareketli,
 • eneze: cılız, zayıf,
 • enfes: fevkalâde,
 • engebeli: arızalı,
 • engel: mâni, sakıncalı, mahzur.
 • engin: geniş.
 • enikonu: iyice, iyiden iyiye, adamakıllı,
 • enkaz: yıkıntı, döküntü,
 • enli: geniş.
 • enselemek: yakalamak, tutmak,
 • enteresan: ilginç,
 • enternasyonal: uluslararası, beynelmilel,
 • entrika: dalavere, hile, oyun.
 • entrikacı: düzenci,
 • epey: çok, hayli,
 • epik: destansı.
 • er: 1. erkek. 2. asker. 3. yiğit, kahraman. 4. sahip. 5. yetenekli,
 • erbap: usta, ehil, yetkili.
 • erdem: fazilet,
 • erek: gaye.
 • ergin: yetişmiş, olgunlaşmış, reşit.
 • erişkin: olgun, kâmil,
 • erkân: 1. ileri gelenler, üstler, büyükler. 2. kurallar,
 • erken: çabuk.
 • erkin: özerk, serbest, özgür, müstakil,
 • erkli: muktedir, nüfuzlu, iktidarlı, güçlü,
 • ermiş: eren.
 • ertelemek: geciktirmek, tehir,
 • erzak: azık, yiyecek,
 • esaret: 1. tutsaklık, kölelik. 2. boyunduruk,
 • esas: temel, asıl, asal.
 • esasından: temelinden, başından, kökünden.
 • esef: üzüntü.
 • esen: sıhhatli, sağlam, güçlü,
 • esenlik: 1. sağlık. 2. sıhhat. 3. selâmet.
 • eser: 1. yapıt. 2. iz. 3. emare. 4.belirti,
 • esin: ilham,
 • esir: tutsak, köle.
 • esirgemek: 1. korumak. 2.bağışlamak,
 • eskimek: yıpranmak,
 • esrar: sırlar, gizler,
 • esrarlı: gizemli,
 • esvap: elbise, giysi,
 • eş: 1. eşit, benzer, denk, müsavi. 2. zevce. 3. kan. 4. koca. 5. refika. 6. hanım,
 • eşanlamlı: anlamdaş,
 • eşelemek: 1. karıştırmak. 2.kurcalamak,
 • eşitlik: 1. müsavat. 2. muadelet. 3. müsavilik.
 • eşkal: şekil, biçim,
 • eşkiya: şâki.
 • eşme: kaynak, göze.
 • eşsiz: benzersiz, emsalsiz,
 • etki: tesir.
 • etkin: aktif, hareketli,
 • etraflı: ayrıntılı.
 • ev: konut.
 • evcil: ehli.
 • evham: kuruntu.
 • evlât: 1. oğul, kız. 2. soy.
 • evkaf: vakıflar.
 • evliya: ermiş, eren, yatır.
 • evrak: belge.
 • evre: aşama, safha.
 • evren: kainat.
 • evsaf: vasıflar.
 • evvela: önce.
 • evvelki: önceki.
 • eylem: 1. fiil. 2. hareket. 3.aksiyon,
 • ezel: öncesizlik,
 • ezgi: nağme, melodi,
 • ezinç: azap.
 • eziyet: sıkıntı.
 • ezmek: 1. yassıltmak. 2. parçalamak. 3. hırpalamak.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  ebedi, sonsuz
  edeple, nazikâne
  efendim, beli, evet
  eğer, şayet, velev
  ehemmiyet, önem
  ek, ilave, koşma, şekilci
  ekonomi, iktisat
  elbir, yardakçı
  eleştirmek, rey vermek, tenkit etmek
  emek, mesai
  emniyet, asayiş, emin amanlık, güvenlik
  ender, nadir
  entari, giysi, kadın paltarı
  er avrat, eş
  erköyün, şımarık
  eser, yapıt
  eşek, merkep
  etkinlik, faaliyet
  evliya, ermiş
  eyalet, taşra

Leave A Reply